توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

 – اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳
نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

پروژه آهن و فولاد

بدون دیدگاه

پروژه آهن و فولاد

مقدمه:
انتخاب شیوه های تولید آهن و فولاد به روش کوره قوس الکتریکی و غیره می تواند به نوع کمیت ذخایر مواد اولیه در دسترس و عیار آنها بستگی داشته باشد . همچنین انتخاب فرایندهای احیای مستقیم در کوره های تنوره دار ،‌کوره ها ی دوار،‌بسترهای سیال و غیره نیز به نوع سنگ آهن و عیار آهن در دسترس بستگی دارد،‌زیرا در روشهای احیای مستقیم سنگ آهن و نیز نوع و کیفیت مواد اولیه می تواند در کیفیت آهن اسفنجی، چدن و فولاد تولیدی و در نتیجه مصرف انرژی، مواد ،‌استهلاک کوره ها و بازده آنها در فرایند تولید آهن و فولاد تأثیر داشته باشد.
ترکیب گاز خروجی نیز خود متأثر از نوع سنگ آهن و بازده گاز احیاکننده بوده و می تواند در فرایند تولید گاز در برخی از روشها در طول کاتالیزورهای مصرفی مؤثر باشد.
ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله
برای گندله سازی سنگهای آهن خرد و آسیا شده با دانه بندی بین صفر و صد میکرون در سطح جهان به عنوان خوراک گندله  عرضه می گردد. این ماده اولیه در صورت آسیاکردن تکمیلی در مدتی کوتاه برای واحدهای احیای مستقیم مانند مجتمع های فولاد اهواز و مبارکه که مجهز به تجهیزات گندله سازی هستند، باری مناسب بشمار می آیند. در برخی از فرایندهای احیای مستقیم از گندله خام  و خام سخت شده نیز استفاده می شود.
فهرست:

مقدمه

آهن و فولاد
وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد
ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله
ماده اولیه برای ساخت و تولید کلوخه
گندله طبیعی
مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم
وضعیت جهانی آهن قراضه
سنگ آهن و مشخصات آن
سنگ آهن دانه بندی شده
سنگ آهن بصورت کلوخه
سنگ آهن به صورت گندله
طرز تشکیل سنگهای معندی آهن در طبیعت
کانسارهای رسوبی
تاکونیت و نیمه تاکونیت
ژاسپیلت ها
ایتابریت ها
لاتریت ها
 اوولیتیک
معادن سیدریتی
معادن شنی
کانسارهای آتشفشانی یا هیدروترمال
کانسارهای پر عیار شده در اثر حلالیت ناخالصی ها و خروجی آنها از سنگ
کانسار با منشاء سولفور
کانسارهای کنگلومرا

کانی شناسی سنگهای آهن
ارزشیابی سنگ معدن آ‌هن
رطوبت و آب تبلور
عیار آهن
اندیس بازی
ناخالصی ها
 ابعاد
قابلیت پر عیار شدن
قابلیت خردایش
شکل و چگونگی عملیات انجام شده بر روی سنگ معدن
سنگ آهن به صورت مستقیم
کنستانتره آهن
‌کلوخه
گندله
کلیات مربوط به تولید آهن و مواد اولیه مورد نیاز آنها
تولید آهن و فولاد به روش سنتی کوره بلند /  کنورتور
تولید کلوخه و گندله در واحدهای کلوخه و گندله سازی
تولید کک در سلولهای کک سازی
تولید آهن خام در کوره بلند
تولید فولاد خام از آهن خام در کنورتور
پالایش فولاد خام در کوره پاتیلی
تولید آهن و تولید فولاد به روشهای احیای مستقیم / کوره قوس الکتریکی
تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم میدرکس
کوره احیا به روش میدرکس
تولید آهن اسفنجی به روشهای احیای مستقیم اچ ـ وای ـ‌ ال
احیای مستقیم به روش مداوم اچ ـ وای ـ ال سه
تاسیسات جنبی احیای مستقیم به روش اچ – وای – ال یک دو سه
تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم پوروفر
تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم قائم
تولید آهن خام به روش کورکس
تولید فولاد خام از آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی
وضعیت واحدهای احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در جهان
عوامل مؤثر بر قیمت آهن
بازار آهن در انتظار سرنوشت
توقف صادرات ذوب آهن ،‌کاهش قیمت ها
بازار داخلی متاثر از بازارهای جهانی
بورس فلزات سبب رشد اقتصادی ملی
قیمت آهن تحت تاثیر جو سازی ها
مصارف عمده آهن
موارد کاربرد اکسید آهن میکایی

موارد کاربرد هماتیت ریزدانه
استانداردها
در صنعت رنگ
اخری
سینا
فریت
اگرگات پرچگال
غذای دام
مواد دارویی و آرایشی
بازیافت
جایگزین ها
مواد سنگین (‌گل حفاری )
آگرگات سنگین وزن

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

دسته‌ها