قسمتی از متن:
مجموعه شهری (CONURBATION) به گستره
وسیعی اطلاق می شود که از گسترش و پیوند شهرها و شهرک های متعدد بوجود می
آید . به گونه ای که در عین پیوند کالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را
حفظ می کنند.
به عبارت دیگر مجموعه شهری یک محدوده فضایی است
متشکل از یک یا چند شهر اصلی و کانونهای جمعیتی، تولیدی و خدماتی پیرامون
آنها که دارای روابط اقتصادی , اجتماعی و کالبدی – فضایی بصورت متقابل ,
مستقیم , مستمر و فزاینده با یکدیگر بوده و بازار واحدی از سکونت , اشتغال ,
خدمات و ظرافت را تشکیل می دهند…
فهرست مطالب:
۱- مبانی نظری مفهوم مجموعه شهری
۱-۱- تعریف مجموعه شهری  
۲-۱- تعیین شاخصهای تبیین مجموعه شهری در جهان 
۳-۱- روشهای عمده تعیین شاخصهای مجموعه شهری  
۲_ تعریف و شاخصهای تبیین مجموعه شهری در ایران  
۳ _ مختصری بر معرفی و تبیین عملکردی مجموعه شهری مشهد  
۲-۱- نقش و جایگاه شهر مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های اقتصادی 
۲-۱-۱- اشتغال و گروههای عمده فعالیت  
۲-۱-۱-۱- کشاورزی  
۲-۱-۱-۲-صنعت و معدن  
۲-۱-۱-۳- خدمات  
۲-۱-۲- برآوردهای ارزش افزوده در بخش های اقتصادی مجموعه شهری مشهد و جایگاه شهر مشهد در این برآوردها  
۲-۱-۲-۱- کشاورزی  
۲-۱-۲-۲- صنعت  
۲-۲-۳- خدمات  
۲-۱-۳- تحلیل وضعیت کشاورزی در اقتصاد مجموعه شهری مشهد و نقش جایگاه شهر مشهد در این ارزیابی  
۲-۱-۳-۱- تحلیل جایگاه نقش کلانشهر مشهد در عملکرد بخش کشاورزی در واحد سطح مجموعه شهری مشهد  
۲ـ۱ ـ ۳ـ ۲ـ بررسی جایگاه کلان شهر مقدس مشهد در ساختار و عملکرد اقتصادی صنایع در مجموعه شهری  
۲ ـ۱ ـ۳ ـ۲ ـ۱ ـ روندهای موجود 
۲ ـ۱ ـ۳ ـ۲ ـ۲ ـ گرایش توسعه صنعتی بر حسب نوع صنایع 
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ نحوه پراکنش و توزیع صنایع در مجموعه شهری مشهد 
۲ ـ تحلیل جایگاه ، کلانشهر مشهد در مجموعه شهری مشهد از نقطه نظر کارکردهای خدماتی 
۲ -۱- عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیرات با تاکید خاص بر کلانشهر مشهد  
۲ ـ ۲ ـ هتل و رستوران داری  
۲ـ ۳ـ حمل و نقل ارتباطات  
۳ـ جایگاه و نقش کلانشهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های فرهنگی  
۳-۱- نظری بر نقش اساطیری و تاریخی توس به عنوان شهر اسطوره ای موثر در شکل گیری و توسعه هسته اولیه کلانشهر مقدس مشهد  
 3 ـ ۲ ـ تحلیل نقش و جایگاه کلانشهر مقدس مشهد از دیدگاه چگونگی پراکنش آثار تاریخی و فرهنگی مجموعه شهری مشهد 
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ سیمای عمومی میراث فرهنگی ـ تاریخی مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر حرم مطهر  
۴ ـ نقش و جایگاه کلانشهر شهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر مولفه های اجتماعی و جمعیتی  
۱-۱-۲ مطالعه برنامه ریزی طرحهای بالادست در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس منطقه شهری مورد مطالعه  
۱-۱-۲-۱ طرح مجموعه شهری مشهد  
۱-۱-۲-۲ طرح جامع شهر مشهد  
۱-۱-۲-۳- طرح تفضیلی محدوده مورد مطالعه و بافتهای پیرامون و بلافصل  
مطالعه
تاریخ روند توسعه شهری با تاکید بر تاریخچه شهرنشینی در مجموعه مورد
مطالعه و ارتباط آن با مرکز تاریخی – فرهنگی مشهد (حرم مطهر) 
۱- خراسان رضوی در دوران پیش از اسلام 
۲- خراسان رضوی پس از اسلام 
۳- پیدایش شهر مشهد 
۴- شهر مشهد از تکوین تا پایان دوره تیموریه  
۵- شهر مشهد از دوره تیموریان تا پایان دوره صفویه 
۶- شهر مشهد از عصر قاجار تا سال ۱۳۲۵ هـ . ش
۷- شهر مشهد از سال ۱۳۲۵ هـ . ش تا سال ۱۳۳۵ هـ . ش  
۹-شهر مشهد ا ز سال ۱۳۴۵ تا به امروز  
تحلیلی تاریخی بر روند توسعه شهری کوی سجادیه و بافتهای پیرامون  
جدایی گزینی اکولوژیک ساکنین کوی سجادیه با تاکید بر مولفه های اقتصادی و اجتماعی  
مرحله تکوین و نفوذ اکولوژیکی    (اواخر دهه ۱۳۳۰)
دوره تثبیت کالبدی کوی سجادیه    (1375-1355)
دوره تراکم و توده شدن بافت (۱۳۸۵-۱۳۷۰ ) 
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ راهبردها و سیاست های طرحهای فرادست در خصوص برنامه های کالبدی ـ کارکردی منطقه شهری  
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ـ راهبردها و سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ راهبردها و سیاست های طرح جامع مشهد
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ توسعه پیوسته ، حومه نشینی بی رویه  
بررسی توسعه پیوسته در شرق
وضع موجود
گرایش های موجود توسعه
 3- راه حل ها
۴- راه حل مختلف
۵- ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در جنوب
وضع موجود
۲- گرایش های موجود توسعه
۳-اهداف توسعه ( طرح توسعه و عمران )  
۴- راه حل
۵ ـ ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در شمال
۱ ـ وضع موجود 
۲ ـ گرایش های موجود توسعه 
۳ ـ اهداف توسعه (طرح توسعه و عمران) 
۴ ـ راه حل 
۵ ـ ارزیابی  
جمع بندی  
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ راهبردها و سیاست های طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)  بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان
درخصوص شیوه های مداخله در بافتهای فرسوده شهری
۱ـ گذاری بر سیاست ها و برنامه های اولین مداخلات در بافتهای شهری ایران.
۱ ـ ۱ ـ سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی قبل از انقلاب اسلامی 
۱ ـ ۱ ـ الف آغاز جریان مداخلات در بافتهای شهری (۱۳۲۰-۱۳۰۰)
۱ ـ ۱ ـ ب عصر رکود مداخلات در بافتهای شهری ایران (۱۳۴۵ ـ ۱۳۲۰) 
۱ ـ ۱ ـ ج عصر آغاز مجدد بهسازی و نوسازی شهری در ایران 
۱-۲-   سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در دوره پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷٫
۱ ـ۲ ـ۱- مداخله در بافتهای فرسوده شهری در برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۷۲ ـ ۱۳۶۸). 
۱-۲ ـ ۲ ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی (۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۳)
 1-2 ـ ۳ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۸۳ ـ ۱۳۷۹)  
۱-۲- ۴ ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۸۸ ـ ۱۳۸۴) 
۱ـ طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)  
۲ـ بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی درکرمانشاه 
نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی درمحله فیض آباد کرمانشاه
۳ ـ طرح حفظ و احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان 
۴ـ طرح بازسازی محله آستانه شیراز 
۵ـ طرح باززنده سازی مجموعه تاریخی صاحب الامر تبریز 
۶- طراحی بافت و مجموعه چهارهکتار بافت مسئله دار بیرجند 
۷- نوسازی و احیاء نواحی فرسوده شهری در شهرکرد 
۸- طرح نوسازی بافت کهن قزوین 
۲- اشاره های اجمالی به تجارب مداخله در مراکز شهری جهان
۴-۱- تجربه مداخله در بافت فرسوده شهری در یوگسلاوی  
نتیجه گیری  
۱-۱-۷-۱-دریافت نظرات ساکنین فعلی در خصوص نحوه مشارکت در امر توسعه کارکردی وضع موجود  
۱-۱-۷ -۱-۱- ضعف بنیادهای اقتصادی  
۱-۱-۷-۱-۲- پایین بودن سطح سواد ، عدم آگاهی از مفهوم و ابعاد مشارکت و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در امر مشارکت  
۱-۱-۷-۲-نظریات ساکنین فعلی کوی سجادیه در خصوص پیش بینی آینده کارکردی وضع موجود  
جمع بندی و نتیجه گیری
در مقیاس مجموعه شهری  
۲- در مقیاس کلانشهری و منطقه شهری  
همراه با نمودار، جداول، نقشه

مشخصات

دانـــــلود

  • 24 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها