کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری

این تحقیق در مورد کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری در ۱۲۱ صفحه و در قالب ورد و شاملPIZO،تحقیق کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری،اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک،دیافراگم پیزوالکتریک،فشار سنج،فشارسنج پیزوالکتریک،انواع فشار سنج پیزوالکتریک،وسایل اندازه گیری فشار،سنسور فشار سنج پیزوالکتریک،پیزو و غیره می باشد.

فهرست

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- اهداف… ۶

۲-۱- تعریف… ۷

۲-۲- تعریف فشار. ۷

۲-۹- سنسور چیست؟. ۱۹

۲-۱۰- انواع حسگرها ۱۹

۲-۱۰-۱- زوج حسگر مافوق صوت… ۲۰

۲-۱۰-۲- حسگر فاصله. ۲۰

۲-۱۰-۳- حسگر رنگ…. ۲۰

۲-۱۰-۴- حسگر نور.. ۲۰

۲-۱۰-۵- حسگر صدا ۲۰

۲-۱۰-۶- حسگر حرکت و لرزش… ۲۰

۲-۱۰-۷- حسگر دما ۲۰

۲-۱۰-۸- حسگر دود. ۲۰

۲-۱۱- مزایای سیگنالهای الکتریکی.. ۲۰

۲-۱۱-۱- پردازش راحتتر و ارزانتر.. ۲۰

۲-۱۱-۲- انتقال آسان.. ۲۰

۲-۱۱-۳- دقت بالا.. ۲۰

۲-۱۱-۴- سرعت بالا.. ۲۰

۲-۱۲- حسگرهای مورد استفاده در رباتیک.. ۲۰

۲-۱۲-۱- حسگرهای تماسی.. ۲۰

۲-۱۲-۱-۱- آشکار سازی تماس دو جسم. ۲۱

۲-۱۲-۱-۲- اندازه گیری نیروها و گشتاورهایی که حین حرکت ربات بین اجزای مختلف آن ایجاد میشود  21

۲-۱۲-۲- حسگرهای هم جواری.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۱- القایی.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۲- اثرهال. ۲۱

۲-۱۲-۲-۳- خازنی.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۴- اولتراسونیک.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۵- نوری.. ۲۱

۲-۱۲-۳- حسگرهای دوربرد. ۲۱

۲-۱۲-۳-۱- فاصله سنج (لیزو و اولتراسونیک) ۲۱

۲-۱۲-۳-۲- بینایی (دوربینCCD) 21

۲-۱۲-۴- حسگر نوری (گیرنده-فرستنده). ۲۱

۲-۳- تاریخچه اندازه گیری.. ۸

۲-۴- تاریخچه  فشار سنج.. ۹

۲-۵- وسایل اندازه گیری فشار. ۱۰

۲-۵-۱- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. ۱۰

۲-۵-۲- فشار سنجهای پیستونی.. ۱۰

۲-۵-۳- فشار سنجهای ستون مایع. ۱۰

۲-۵-۴- فشار سنجهای آنرویدی (مکانیکی). ۱۱

۲-۵-۵- فشارسنجهای بوردون.. ۱۲

۲-۵-۶- فشارسنجهای دیافراگمی.. ۱۳

۲-۵-۷- فشار سنج الکترونیکی.. ۱۳

۲-۵-۸- فشار سنج خازنی.. ۱۳

۲-۵-۹- فشار سنج مغناطیسی.. ۱۳

۲-۵-۱۰- فشار سنج پیزو الکتریک.. ۱۴

۲-۵-۱۱- فشار سنج نوری.. ۱۴

۲-۵-۱۲- فشارسنج پتانسیومتری.. ۱۴

۲-۵-۱۳- فشار سنج تشدیدی.. ۱۴

۲-۵-۱۴- فشار سنج هدایت حرارتی.. ۱۴

۲-۵-۱۵- فشارسنج یونیزاسیون.. ۱۵

۲-۶- انواع سیستمهای اندازهگیری.. ۱۶

۲-۶-۱- دستگاه گاوسی.. ۱۶

۲-۶-۲- دستگاه انگلیسی.. ۱۶

۲-۶-۳- دستگاه بین المللی SI 17

۲-۷- انواع فشار. ۱۷

۲-۷-۱- فشار نسبی.. ۱۷

۲-۷-۲- فشار مطلق.. ۱۷

۲-۷-۳- فشار خلاء. ۱۷

۲-۸- واحدهای اندازه گیری فشار. ۱۸

۲-۱۳- انواع سنسورها ۲۲

۲-۱۳-۱- با تماس مکانیکی.. ۲۲

۲-۱۳-۲- بدون تماس مکانیکی.. ۲۲

۲-۱۴- انواع خروجیهای متداول سنسورها ۲۲

۲-۱۴-۱- نوعA.. 22

۲-۱۴-۲- نوعB. 22

۲-۱۴-۳- نوع c. 22

۲-۱۴-۴- نوع d. 22

۲-۱۴-۵- نوع  E. 22

۲-۱۵- سنسور فشار. ۲۳

۲-۱۶- کاربردهای سنسور فشار. ۲۳

۲-۱۶-۱- اندازه گیری فشار.. ۲۳

۲-۱۶-۲- اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا ۲۳

۲-۱۶-۳- آزمایش نشتی.. ۲۳

۲-۱۶-۴- اندازهگیری عمق.. ۲۴

۲-۱۶-۵- اندازهگیری جریان.. ۲۴

۲-۱۷- انواع سنسورهای اندازه گیری فشار. ۲۴

۲-۱۷-۱- سنسور فشار مطلق.. ۲۴

۲-۱۷-۲- سنسور فشار گیج.. ۲۴

۲-۱۷-۳- سنسور فشار خلاء. ۲۵

۲-۱۷-۴- سنسور فشار تفاضلی.. ۲۵

۲-۱۷-۵- سنسور فشار مهر شده. ۲۵

۲-۱۸- انواع سیستمهای اندازهگیری فشار۱۳۸۸). ۲۶

۲-۱۸-۱- اندازهگیری فشار توسط مانومترها ۲۶

۲-۱۸-۲- مانومتر یک شاخه ای.. ۲۶

۲-۱۸-۳- مانومتر دو شاخه ای.. ۲۶

۲-۱۸-۴- مانومتر مورب ۲۶

۲-۱۸-۵- اندازهگیری فشار توسط فشار سنجهای لوله بوردن ۲۶

۲-۱۸-۶- لوله ی C شکل ۲۶

۲-۱۸-۷- لوله ی فانوسی.. ۲۶

۲-۱۸-۸- لوله ی حلقوی.. ۲۶

۲-۱۸-۹- لوله ی حلزونی.. ۲۶

۲-۱۸-۱۰- کپسول.. ۲۶

۲-۱۸-۱۱- دیافراگم. ۲۶

۲-۱۸-۱۲- اندازه گیرهای الکتریکی فشار.. ۲۶

۲-۱۸-۱۳- استرین گیجها ۲۷

۲-۱۸-۱۴- اندازه گیرهای ظرفیتی فشار.. ۲۷

۲-۱۸-۱۵- اندازه گیرهای پیزوالکتریکی فشار.. ۲۷

۲-۱۸-۱۶- اندازه گیری فشار با بیلوز.. ۲۷

۲-۱۹- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. ۲۸

۲-۲۰- فشار سنجهای ستون مایع.. ۲۸

۲-۲۱- فشارسنجهای آنرویدی(مکانیکی). ۲۸

۲-۲۲- فشارسنجهای بوردون.. ۲۸

۲-۲۳- انواع بوردن تیوب.. ۲۹

۲-۲۳-۱- سنسورنوع C. 29

۲-۲۳-۲- سنسور نوع حلزونی.. ۲۹

۲-۲۳-۳- سنسور نوع حلقوی.. ۲۹

۲-۲۴- اندازهگیری فشار با دیافراگم. ۳۰

۲-۲۵- مزایای اندازهگیری فشار با دیافراگم. ۳۰

۲-۲۶- کاربردهای ترانسدیوسرها ۳۰

۲-۲۷- انواع ترانسدیوسر. ۳۱

۲-۲۷-۱- ترانسدیوسرهای خازنی.. ۳۱

۲-۲۷-۲- ترانسدیوسرهای سلفی.. ۳۱

۲-۲۷-۳- ترانسدیوسرهای مقاومتی.. ۳۱

۲-۲۷-۴- ترانسدیوسرهای پیزوالکتریک.. ۳۱

۲-۲۸- دیافراگم کپسولی.. ۳۱

۲-۲۹- دیافراگم خازنی.. ۳۲

۲-۳۰- گیج‌های کشش پیزو رزیستور. ۳۲

۲-۳۱- استرین گیج.. ۳۲

۲-۳۲- انواع حساسههای اندازه گیر. ۳۳

۲-۳۲-۱- سنسور.. ۳۳

۲-۳۲-۲- ترانسدیوسرها ۳۳

۲-۳۲-۳- ترانسمیتر.. ۳۳

۲-۳۳- کنترل کننده ابزار دقیق.. ۳۳

۲-۳۴- مشخصات دستگاههای اندازهگیری ابزار دقیق.. ۳۴

۲-۳۴-۱- دامنه اندازهگیری.. ۳۴

۲-۳۴-۲- دقت… ۳۴

اندازه گیری فشار. ۳۴

۲-۳۴-۳- تکرارپذیری.. ۳۴

۲-۳۴-۴- حساسیت… ۳۴

۲-۳۴-۵- پایداری.. ۳۵

۲-۳۴-۶- پاسخ دهی.. ۳۵

۲-۳۵- محدودیت های اندازه گیری فشار. ۳۵

۲-۳۵-۱- رنج اندازهگیری.. ۳۵

۲-۳۵-۲- ابعاد سنسور.. ۳۵

۲-۳۵-۳- دمای کاری.. ۳۶

۲-۳۵-۴- نوع اندازه گیری.. ۳۶

۲-۳۵-۵- نوع خروجی تولید شده. ۳۶

۲-۳۵-۶- زمان پاسخ.. ۳۶

۲-۳۵-۷- ولتاژ آفست… ۳۶

۲-۳۶- تعریف پیزوالکتریک…. ۳۷

۲-۳۷- مواد پیزوالکتریک…. ۳۸

۲-۳۸- اثر پیزوالکتریک…. ۴۰

۲-۳۹- رفتار پیزوالکتریک…. ۴۱

۲-۴۰- اثر مستقیم و معکوس پیزو الکتریک…. ۴۲

۲-۴۱- کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک…. ۴۲

۲-۴۲- کاربرد امواج فراصوتی در مواد پیزو الکتریک…. ۴۳

۲-۴۳- ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد. ۴۳

۲-۴۴- وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما ۴۳

۲-۴۵- وجود اثر پیزو الکتریک در تک بلور. ۴۴

۲-۴۶- اثر پیزوالکتریک…. ۴۴

۲-۴۷- استفاده‌های پیزوالکتریک…. ۴۶

۲-۴۸- کاربرد پیزوالکتریک‌ها ۴۶

۲-۴۹- مبدل های پیزوالکتریک…. ۴۷

۲-۵۰- محرک های پیزوالکتریک…. ۴۷

۲-۵۱- انواع سنسورهای پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۱-۱- حسگر ژیروسکوپ پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۱-۲- حسگر شتاب سنج پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۱-۳- حسگرهای صوتی پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۲- ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد. ۵۰

۲-۵۳- کاربردهای اثر پیزوالکتریک…. ۵۱

۲-۵۴- اثر فشاربرقی.. ۵۲

۲-۵۵- سازندگان سنسور فشار. ۵۲

۲-۵۶- مروری بر مطالعات گذشته. ۵۲

۳- طراحی و محاسبات.. ۶۳

۳-۱- کلیات.. ۶۳

۳-۲- فشار مکانیکی اعمالی.. ۶۳

۳-۳- اندازه گیری نیرو، گشتاور و کرنش…. ۶۴

۳-۳-۱- خاصیت مکانیکی پیزوالکتریک…. ۶۴

۳-۳-۱-۱- استفاده از خاصیت فنری اجسام ( در محدوده کشسان) ۶۴

۳-۳-۱-۲- استفاده از توازن نیروها ( اهرمبندی، چرخدنده) ۶۴

۳-۳-۱-۳- تبدیل نیرو به فشار ( فشار سنجها) ۶۴

۳-۳-۲- خاصیت الکتریکی پیزوالکتریک…. ۶۴

۳-۳-۲-۱- استفاده از خاصیت پیزو الکتریک (نیرو سنج کریستال پیزوالکتریک) ۶۴

۳-۳-۲-۲- کرنش سنج مقاومت حساس (استرینگیج) ۶۴

۳-۳-۲-۳- تبدیل نیرو به جابجایی (مثل LVDT) 64

۳-۴- استفاده از خاصیت کشسانی اجسام. ۶۴

۳-۵- فنر ساده  F=kx. 65

۳-۶- تیر یک سر درگیر. ۶۵

۳-۷- حلقه کشسان.. ۶۶

۳-۸- روشهای اندازه گیری خیز  ناشی از اعمال نیرو. ۶۷

۳-۸-۱- استفاده از روشهای مکانیکی مثل گیج.. ۶۷

۳-۸-۲- روشهای الکترومکانیکی.. ۶۷

۳-۸-۲-۱- روش مبدل پیزوالکتریک.. ۶۷

۳-۸-۲-۲- LVDT. 67

کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری

۳-۸-۲-۳- استرین گیج. ۶۷

۳-۹- تعیین θ در آرایشها ۷۰

۳-۹-۱- آرایش مستطیلی.. ۷۰

۳-۹-۲- آرایش دلتا ۷۱

۳-۱۰- اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس…. ۷۱

۳-۱۱- بررسی مداری سنسور پیزوالکتریک…. ۷۴

۳-۱۲- انواع تکنولوژی حس کردن فشار. ۷۶

۳-۱۳- ساختار‌های پیزوالکتریک…. ۷۶

۳-۱۴- قطبش‌زدایی.. ۷۹

۳-۱۴-۱- قطبش‌زدایی حرارتی.. ۷۹

۳-۱۴-۲- قطبش‌زدایی الکتریکی.. ۸۰

۳-۱۴-۳- قطبش‌زدایی مکانیکی.. ۸۰

۳-۱۵- معادلات ریاضی ساختاری.. ۸۰

۳-۱۶- تئوری ورقهای دایرهای شکل. ۸۰

۳-۱۷- بیان روابط ورق در سیستم محورهای قطبی.. ۸۱

۳-۱۸- خمش های متقارن محوری.. ۸۴

۳-۱۹- تئوری خطی مواد پیزوالکتریک…. ۸۶

۳-۲۰- مواد و روشها ۹۰

۳-۲۰-۱- کلیات… ۹۰

۳-۲۰-۲- طراحی.. ۹۰

۳-۲۰-۳- مواد. ۹۱

۳-۲۱- روش ساخت دستگاه. ۹۱

۳-۲۲- پیزوالکتریکها و آرایش آنها بر روی صفحه. ۹۴

۳-۲۳- مدار پل وتستون و آمپلی فایر. ۹۶

۳-۲۴- اسیلوسکوپ.. ۹۶

۳-۲۵- ولت متر. ۹۷

۳-۲۶- مولتیمتر. ۹۷

۳-۲۷- نرم افزار کامسول. ۹۸

۳-۲۷-۱- قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار.. ۹۸

۳-۲۸- روش مونتاژ پیزوالکتریکها ۹۸

۳-۲۹- طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. ۹۹

دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. ۹۹

۳-۳۰- روش نجام آزمایش و نمونه برداری.. ۱۰۰

فصل چهارم. ۱۰۱

۴- نتایج.. ۱۰۳

۴-۱- ساخت دستگاه. ۱۰۳

۴-۲- ثبت ولتاژ و داده برداری توسط ولتمتر. ۱۰۵

۴-۳- چگالی آب در دماهای مختلف… ۱۰۹

۴-۴- محاسبه فشار درون مایع.. ۱۱۰

۴-۵- رابطه بین فشار و ولتاژ. ۱۱۱

۴-۶- تحلیل نرم افزاری دیافراگم در فشارهای مختلف… ۱۱۱

۴-۷- المان بندی صفحه دیافراگم توسط نرم افزار. ۱۱۲

۴-۷-۱- تحلیل تنش دیافراگم در عمق ۵/۰ متری آب… ۱۱۳

۴-۸- ماکزیمم بردار جابجایی.. ۱۱۴

۴-۹- نمایش فشار اصلی وارده بر کل دیافراگم و نمایش المان محدود آن.. ۱۱۴

۴-۱۰- نمایش و محاسبه مقدار خطای المان بندی.. ۱۱۵

۴-۱۰-۱- تحلیل تنش دیافراگم در عمق ۱ متری آب…

مشخصات

دانـــــلود

  • 61 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها