پروژه آمار آسیب ها و جراحات شغلی

بدون دیدگاه

مقدمه:
در این گزارش در مورد موضوعاتی مثل طبقه بندی حوادث ناشی از کار وتهیه دستورالعملهای جدید بین المللی آن بحث می شود. در این مقاله به ضرورت وجود استانداردهای اصلاح شده در مورد حوادث ناشی از کار توجه شده و همچنین بر اهمیت آمار در همه زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی از قبیل بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور و تأثیر استرس- اعمال تکراری و ناایمن و دیگر موارد نامطلوب بر سلامت کارگران تأکید گردیده است.
فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- چارچوب حوادث ناشی از کار
۳- اهداف و موارد کاربرد آمار حوادث شغلی
۱-۳- موارد استفاده
۲-۳- اجزاء و تعاریف
۳-۳- حوادث شغلی
۴-۳- حوادث رفت و آمد
۵-۳-  آسیب های شغلی
۶- ۳- واحد یا مورد آسیب شغلی
۳-۷- از کار افتادگی
۴- دامنه شمول
۱-۴- آسیب های شغلی
۲-۴- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی
۳-۴- انواع داده ها 
۵- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی
۱-۵- مصدومیت های منجر به فوت
۲-۵- زمان از دست رفته
۳-۵- مقادیر مقایسه ای (نسبی)
۴-۵- ضریب تکرار
۵-۵- شدت وقوع حادثه
۶-۵- ضریب شدت
۷-۵- روزهای از دست رفته در اثر حوادث
۸-۵- منابع و مراجع اطلاعاتی
۶- طبقه بندی حوادث شغلی
۱-۶- طبقه بندی محل حادثه
۲-۶- دسته بندی از نظر نتایج حوادث
۳-۶- طبقه بندی بر مبنای فرآیند انجام کار
۴-۶- طبقه بندی بر اساس یک فعالیت مشخص
۵-۶- طبقه بندی بر اساس انحراف از حالت عادی
۶-۶- طبقه بندی بر اساس نوع و چگونگی صدمه وارده
۷-۶- طبقه بندی بر اساس نوع مواد یا وسایل
۸-۶- طبقه بندی حوادث رفت و آمد
۷- ضمائم
۸- تعاریف    
۹- دامنه شمول
۱۰- انواع اطلاعات
۱۱- اندازه گیری
۱-۱۱- آسیب های شغلی
۲-۱۱ حوادث منجر به فوت
۳-۱۱ زمان از دست رفته به علت حوادث شغلی
۴-۱۱ اندازه گیری مقایسه ای 
ضمیمه A: طبقه بندی بر اساس فعالیت اقتصادی
ضمیمه B: طبقه بندی بر اساس اندازه سازمان
ضمیمه C: طبقه بندی مشاغل
ضمیمه D: طبقه بندی بر مبنای چگونگی وضعیت استخدامی
ضمیمه E: طبقه بندی بر مبنای نوع آسیب و جراحت
ضمیمه F: طبقه بندی بر اساس بخشی از بدن که آسیب دیده است
ضمیمه G: طبقه بندی بر مبنای محل حضور فرد    

پروژه آمار آسیب ها و جراحات شغلی

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
در این گزارش در مورد موضوعاتی مثل طبقه بندی حوادث ناشی از کار وتهیه دستورالعملهای جدید بین المللی آن بحث می شود. در این مقاله به ضرورت وجود استانداردهای اصلاح شده در مورد حوادث ناشی از کار توجه شده و همچنین بر اهمیت آمار در همه زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی از قبیل بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور و تأثیر استرس- اعمال تکراری و ناایمن و دیگر موارد نامطلوب بر سلامت کارگران تأکید گردیده است.
فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- چارچوب حوادث ناشی از کار
۳- اهداف و موارد کاربرد آمار حوادث شغلی
۱-۳- موارد استفاده
۲-۳- اجزاء و تعاریف
۳-۳- حوادث شغلی
۴-۳- حوادث رفت و آمد
۵-۳-  آسیب های شغلی
۶- ۳- واحد یا مورد آسیب شغلی
۳-۷- از کار افتادگی
۴- دامنه شمول
۱-۴- آسیب های شغلی
۲-۴- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی
۳-۴- انواع داده ها 
۵- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی
۱-۵- مصدومیت های منجر به فوت
۲-۵- زمان از دست رفته
۳-۵- مقادیر مقایسه ای (نسبی)
۴-۵- ضریب تکرار
۵-۵- شدت وقوع حادثه
۶-۵- ضریب شدت
۷-۵- روزهای از دست رفته در اثر حوادث
۸-۵- منابع و مراجع اطلاعاتی
۶- طبقه بندی حوادث شغلی
۱-۶- طبقه بندی محل حادثه
۲-۶- دسته بندی از نظر نتایج حوادث
۳-۶- طبقه بندی بر مبنای فرآیند انجام کار
۴-۶- طبقه بندی بر اساس یک فعالیت مشخص
۵-۶- طبقه بندی بر اساس انحراف از حالت عادی
۶-۶- طبقه بندی بر اساس نوع و چگونگی صدمه وارده
۷-۶- طبقه بندی بر اساس نوع مواد یا وسایل
۸-۶- طبقه بندی حوادث رفت و آمد
۷- ضمائم
۸- تعاریف    
۹- دامنه شمول
۱۰- انواع اطلاعات
۱۱- اندازه گیری
۱-۱۱- آسیب های شغلی
۲-۱۱ حوادث منجر به فوت
۳-۱۱ زمان از دست رفته به علت حوادث شغلی
۴-۱۱ اندازه گیری مقایسه ای 
ضمیمه A: طبقه بندی بر اساس فعالیت اقتصادی
ضمیمه B: طبقه بندی بر اساس اندازه سازمان
ضمیمه C: طبقه بندی مشاغل
ضمیمه D: طبقه بندی بر مبنای چگونگی وضعیت استخدامی
ضمیمه E: طبقه بندی بر مبنای نوع آسیب و جراحت
ضمیمه F: طبقه بندی بر اساس بخشی از بدن که آسیب دیده است
ضمیمه G: طبقه بندی بر مبنای محل حضور فرد    

خلاصه پروژه:
دراین پروژه ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی درسطح شهرستان کرده ایم که این بررسی و مقایسه درغالب چند جدول فراوانی و نمودار تقدیم شما گردیده است دراین پروژه به بررسی معدل دانش آموزن برای ورود به رشته انسانی معدل دانش آموزان درسال دوم دبیرستان مشوق این دانش آموزان و اینکه چه رشته ای اولین اولویت بوده اگر رشته تحصیل دهنده دراین پروژه پرسش هایی اینگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطورکه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است که این جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.
سوالات مد نظر پروژه:
۱- جنسیت؟
۲- معدل شما در سال دوم دبیرستان رشته انسانی چقدر است ؟
۳- معدل شما برای ورود به رشته انسانی چقدر بوده است ؟
۴- رشته انسانی چندمین اولویت در کارنامه تحصیلی شما بوده است ؟
۵- چه رشته ی اولین اولویت در کارنامه شما بوده است ؟
۶- چه کسی مشوق شما برای ورود به این رشته بوده است ؟
۷- پس از فارغ التحصیل شدن از رشته انسانی تمایل به چه شغلی دارید؟
فهرست مطالب:
جدول داده ها
جدول فراوانی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
محاسبه واریانس و انحراف معیار و واریانس و ضریب تعییرات

پروژه آمار بیماری هپاتیت

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بیماری هپاتیت:
انواع بیماری‌های کبدی کبد مثل سایر اندام‌های
بدن به انواعی از بیماری‌ها مبتلا می‌شود. به طور کلی می‌توان این
بیماری‌ها را به ۵ گرون عفونی، خود ایمنی، شیمیایی و دارویی، متابولیکی،
عروقی و سرطان‌ها تقسیم کرد. از نظر بافت‌شناسی در اغلب این بیماری‌ها،
سلول‌های دفاعی بدن (انواع گلبول‌های سفید) به بافت کبد نفوذ می‌کنند. این
حالت را التهاب کبد یا اصطلاحاً هپاتیت می‌نامند.
الف) هپاتیت‌های
عفونی: بسیاری از عوامل عفونی قابلیت ایجاد عفونت کبد را دارند. این عوامل
به سه گروه عمده ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‌ها تقسیم می‌شوند.
۱ـ
هپاتیت ویروسی: برخی ویروس‌ها منحصراً بافت کبد را آماج حملات خود قرار
می‌دهند. این گروه ویروس‌ها به نام ویروس‌های هپاتیت مشهور بوده و برحسب
تقدم و تأخر زمان کشف با حروف انگلیسی از A تا G نامگذاری شده‌اند. هر یک
از این ویروس‌ها متعلق به یک خانواده از ویروس‌ها بوده و از نظر طبقه‌نبدی
هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. بنابر این به هم تبدیل نمی‌شوند. غیر از
ویروس‌های فوق‌الذکر برخی ویروس‌های دیگر هم توانایی درگیر کردن کبد را
دارند ولی این درگیری منحصر به کبد نیست و ممکن است بیماری‌های دیگری بجز
هپاتیت ایجاد کنند. از این گروه می‌توان به ویروس‌های سرخجه و سرخک اشاره
کرد.
۲ـ هپاتیت باکتریایی: شیوع این بیماری بسیار نادر است هیچ باکتری
به طور اختصاصی کبد را درگیر نمی‌کند، بلکه برحسب شدت بیماری‌زایی ممکن است
کبد هم دچار عفونت شود.
۳ـ هپاتیت انگلی: برخی انگل‌ها به طور خاص
علاقه به کبد داشته و در عروق آن جا می‌گیرند. از این گروه می‌توان به
فاسیولاهپاتیکا اشاره کرد. این انگل در نواحی شمالی ایران به خصوص گیلان
شایع بوده و از طریق حلزون به دام‌های اهلی و با خوردن گوشت این دام‌ها به
انسان منتقل می‌شود. هر ساله همه‌گیری‌های کوچک و بعضاً بزرگی از آن مشاهده
می‌شود. این انگل آسیب زیادی به بافت کبد وارد نمی‌کند و با درمان‌های
ضدانگلی قابل علاج است.
در تحقیق  صورت گرفته، تعداد کل نمونه های بررسی
شده ۱۰۲ نفر می باشد مشتمل بر ۱۰۱ نفر با جنسیت مذکر و یک نفر با جنسیت
مونث، در دامنه های سنی ۰ تا بالای ۴۰ سال.
فهرست:
بیماری هپاتیت
(جدول ۴-۱) دامنه سن افراد
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب گروه سنی
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ابتلاء به هپاتیت و گروه سنی
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع هموفیلی
نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب شدت هموفیلی
نمودار(۴-۶) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب مقدار محدودیت حرکتی
(جدول ۴-۷) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه مبتلا به عفونت فعال
( جدول ۴ – ۸ ) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب پاسخ به درمان
جدول (۴-۹) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب علائم و نشانه های بیماران
جدول( ۴-۱۰) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب مقادیر آنزیم های کبدی

پروژه آمار مدت زمان گوش دادن به موسیقی

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پروژه آمار ساعاتی که هر فرد در طول هفته برای گوش دادن به موسیقی صرف می کند

محتویات:
دامنه تغییرات
تعداد دسته
فراوانی مطلق
درصدفروانی نسبی
فراوانی نسبی
مرکز دسته
فراوانی
دسته
شاخص های هندسی
نمودارهایا شاخص های هندسی
نمودارها
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار چند بر فراوانی
نمودار ساقه ای وبرگ
میانگین معدل داده ها
فروانی
واریانس ( پراش )
انحراف معیار
ضریب تغییرات
 پراکندگی

پروژه آمار ساختمان سازی و برج سازی

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بخشی از متن:
نحوه استقرار بناهای شهر یکی از مهمترین مسائل ارتباطی بین انسان و محیط شهری است بناهای شهر با فضایی که ایجاد می‌کنند و تناسبات و سازمان فضایی‌شان یکی از مولفه‌های هویتی شهر و به تبع آن هویت فرهنگی جامعه هستند. ازآنجایی که آگاهی از وضع موجود می‌تواند برنامه‌ها را در اصطلاح مسیر و تقویت نکات مثبت یاری رساند، مطالعه حاضر به وضعیت موجود ساختمانهای بلند در سطح منطقه ۹ شهر مشهد خواهد پرداخت . ساختمانهای بلند به دلیل موقعیت سازه‌ای، اقتصادی ، فرهنگی ، زیست محیطی و تحولاتی که در شیوه زیست و فعالیت انسان به وجود می‌آورند بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت عدم مکانیابی صحیح و انتخاب کاربری نامناسب و غفلت از سایر موضوعات مرتبط با حیات شهری، می‌توانند عامل پدید آورنده بسیاری از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی برای شهر باشند. 
منطقه ۹ با مساحتی حدود ۳۴۶۷ هکتار ، ۵۵/۱۳ درصد از کل شهر را شامل می‌شود. تعداد ۶۶ ساختمان بلند مرتبه در این منطقه وجود دارد که از این تعداد ۱۳ ساختمان در حال ساخت ، ۴۶ بنا کاربری مسکونی، ۳ بنا تجاری و ۳ بنا بصورت هتل و یک بنا با کاربری فرهنگی می‌باشد.  
فهرست مطالب: 
۱ ـ ۵ معرفی منطقه و ناحیه بندی آن
نقشه ۱-۵ – نمایش شماتیک موقعیت منطقه ۹ در شهر مشهد
۲ ـ ۵ مبانی نظری شاخصها
۳ ـ ۵ شاخصهای اقتصادی
۱ ـ ۳ ـ ۵ بررسی تحولات قیمت زمین مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
نمودار ۱-۵- متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین با ساختمان کلنگی طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۹
۲ ـ ۳ ـ ۵ بررسی تحولات قیمت زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
جدول ۴ ـ ۵ : میزان تغییرات قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۷۹
جدول شماره ۳ ـ ۵ : متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه 
منطقه ۹ طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۹
نمودار ۲-۵- متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی طی دوره ۱۳۷۹ – ۱۳۸۴
۳-۳-۵ ارائه مدلی با توجه به قیمت زمین ، زیربنا ، هزینه خرید تراکم ، سود سرمایه و ارتفاع بهینه بلند مرتبه‌ها
جدول ۵-۵ . ضریب افزایش هزینه بر حسب تعداد طبقات تا طبقه بیستم .
۱-۳-۳-۵ ناحیه ۱
جدول شماره ۶ ـ ۵
۲-۳-۳-۵ ناحیه ۲
۳-۳-۳-۵ ناحیه ۳
۴-۳-۳-۵ ناحیه ۴
۵-۳-۳-۵ ناحیه ۵
۶-۳-۳- ۵ ناحیه ۶
۴ ـ ۳ ـ ۵ توان اقتصادی خانوار
جدول شماره ۱۲ ـ ۵ : تعداد شاغلان بر حسب گروههای اصلی شغلی در نواحی شش گانه منطقه ۹
پروژه آمار ساختمان و برج سازی
جدول شماره ۱۳ ـ ۵ : درصد شاغلان بر حسب گروه های اصلی شغلی در نواحی شش گانه منطقه ۹
نمودار ۳-۵ تعداد شاغلان بر حسب گروه‌های اصلی شغلی ۱۳۷۵
۵ -۳ -۵ نسبت قیمت زیربنا به زمین
جدول شماره ۱۴-۵ : نسبت قیمت زیربنا به زمین
۶ ـ ۳ ـ ۵ الویت بندی نواحی با توجه به شاخص‌های اقتصادی
میزان سود دهی یک متر مربع زیربنا دارای وزن ۱۶
حد بهینه طبقات دارای وزن ۱۰
قیمت زیربنا دارای وزن ۱۸
نسبت قیمت زیربنا به زمین دارای وزن ۱۶
توان مالی دارای وزن ۱۴
جدول شماره ۲۰ – ۵ : تقسیم بندی توان مالی خانوارها با توجه به وضعیت شغلی آنها
امتیاز نواحی از نظر شاخصهای اقتصادی :
جدول شماره ۲۱ – ۵ : امتیاز نواحی از نظر شاخصهای اقتصادی
نمودار ۴-۵ امتیاز نواحی بر اساس شاخص‌های اقتصادی
با توجه به شاخصهای اقتصادی اولویت نواحی به ترتیب ذیل می‌باشد.
۴ ـ ۵ شاخصهای اجتماعی – فرهنگی
۱ ـ ۴ ـ ۵ بعد خانوار
۲ ـ ۴ ـ ۵ تحصیلات
جدول شماره ۲۳ ـ ۵ : جمعیت ۶ ساله و بیشتر در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس آخرین مدرک تحصیلی
جدول شماره ۲۴ ـ ۵ : درصد جمعیت ۶ ساله و بیشتر در نواحی شش گانه منطقه ۹
شهر مشهد بر اساس آخرین مدرک تحصیلی
نمودار ۶ – ۵ جمعیت ۶ ساله و بیشتر در نواحی شش گانه منطقه ۹
۳-۴-۵ میزان رضایتمندی شهروندان از بلند مرتبه ها از منطقه ۹ شهر مشهد
جدول شماره ۲۵-۵ متوسط امتیاز از نظر شاخص امنیت بلند مرتبه ها
جدول ۲۶-۵ متوسط امتیاز از نواحی از نظر شاخص دسترسی به خدمات
۳-۳-۴-۵ آسایش و راحتی
۴-۳-۴-۵ تأسیسات و تجهیزات بلند مرتبه ها
۴ ـ ۴ ـ ۵ اولویت بندی نواحی با توجه به شاخص های اجتماعی – فرهنگی
دسترسی به خدمات دارای وزن ۱۶
آسایش وراحتی دارای وزن ۱۲
تاسیسات وتجهیزات بلند مرتبه ها دارای وزن ۱۲
جدول شماره ۳۵ـ ۵ : امتیاز نواحی با توجه به شاخصهای اجتماعی – فرهنگی
نمودار۷-۵ امتیاز نواحی بر اساس شاخصهای اجتماعی-فرهنگی
۵ ـ ۵ شاخصهای زیست محیطی
۱ ـ ۵ ـ ۵ مجاورت به آلاینده‌های صنعتی
جدول شماره ۳۶ ـ ۵ : متوسط فاصله نواحی شش گانه با آلاینده ها
نمودار ۸ – ۵ متوسط فاصله نواحی شش گانه از آلاینده‌های صنعتی
مأخذ : نگارنده
پروژه آمار ساختمان و برج سازی
۲ ـ ۵ ـ ۵ تغییرات شدید شیب و شیبهای تند
جدول شماره ۳۷ ـ ۵ : محاسبه میزان متوسط شب زمین در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
نمودار ۹ – ۵ میزان متوسط شیب زمین در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
مأخذ : نگارنده
۳ ـ ۵ ـ ۵ فاصله تا کانالها و مسیلهای منطقه ۹ (سیل)
مأخذ : آمار نامه شهر مشهد ۱۳۸۳
نمودار ۱۰ – ۵ متوسط فاصله نواحی تا کانالها و مسیلها در منطقه ۹ شهر مشهد
۴ ـ ۵ ـ ۵ نـزدیــکـی به گسلهای زلزله
جدول ۳۹ ـ ۵ : متوسط فاصله نواحی تا گسل زلزله خیز کشف رود.
نمودار ۱۱ – ۵ متوسط فاصله نواحی تا گسل زلزله خیز کشف رود
۵ ـ ۵ ـ ۵ اولویت بندی نواحی با توجه به شاخص های زیست محیطی
مجاورت به آلاینده‌های صنعتی دارای وزن ۱۰
تغییرات شدید شیب و شیب‌های تند دارای وزن ۱۲
فاصله تا کالها و مسیلها دارای وزن ۸
فاصله تا گسلهای زلزله خیز دارای وزن ۱۶
جدول شماره ۴۴ ـ ۵ : امتیاز نواحی مطابق شاخصهای زیست محیطی
نمودار ۱۲ – ۵ امتیاز نواحی بر اساس شاخصهای زیست محیطی
۶ ـ ۵ شاخصهای کالبدی
۱ ـ ۶ ـ ۵ تراکم جمعیتی
جدول شماره ۴۵ ـ ۵ : تراکم جمعیت در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد در سال ۱۳۷۵
جدول شماره ۴۶ ـ ۵ :تراکم جمعیتی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد سال ۱۳۸۴
جدول شماره ۴۷ ـ ۵ : درصد رشد تراکم جمعیت هر یک از نواحی ۶ گانه طی سالهای ۱۳۷۵ – ۱۳۸۱
نمودار ۱۳ – ۵ تراکم جمعیت در سال ۱۳۷۵
نمودار ۱۴ – ۵ تراکم جمعیت در سال ۱۳۸۴
۲ ـ ۶ ـ ۵ تراکم ساختمانی
۱-۲-۶-۵ متوسط تراکم ساختمانی بلند مرتبه‌ها در نواحی شش گانه
۲ – ۲ – ۶ – ۵ متوسط مساحت واحدهای بلند مرتبه در نواحی شش گانه
۳ – ۲ – ۶ – ۵ نسبت تعداد کل طبقات به واحدها در بلند مرتبه‌های نواحی شش گانه
۳ ـ ۶ ـ ۵ تراکم نفر در واحد مسکونی :
نمودار ۲۱ – ۵ الویت بندی نهایی نواحی شش گانه با توجه به شاخص‌های چهار گانه
۷-۵ اولویت بندی نهایی نواحی شش گانه منطقه ۹ با توجه به شاخص های چهارگانه 

پروژه آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
در این پروژه می خواهیم بدانیم که آیا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد، که برای فهمیدن این موضوع، ما نمره مستمر و پایانی چند دانش آموز را مورد برسی قرار داده ایم، در این بررسی شش دانش آموز را که نمره ی مستمر آنها از نمره پایانی آنها بیشتر است را مورد برسی قرار داده ایم و در این بررسی اول میانگین نمره پایانی و بعد میانگین نمره پایانی را حساب و طبق همین میانگین بررسی خود را انجام داده ایم.
محتویات:
نمودار نمرات مستمر و پایانی کلی و فردی
فراوانی داده ها
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای 
نمودار چندبر فراوانی
نمودار تجمعی
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ

پروژه آمار انتخاب ماشین در پارکینگ

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
به عنوان پروژه آماری،محمد می بایست یک نمونه ۳۰ تایی از ماشین هایی که در یک پارکینگ در کنار یک ورزشگاه بزرگ پارک شده اند انتخاب نموده ونام ماشین وسال ماشین را به دست آورد.
الف- اگردر این پارکینگ ۹۵۰ ماشین پارک شده باشد،توضیح دهید که محمد با استفاده از اعداد تصادفی چگونه می تواند نمونه خود را انتخاب کند.
ب- پس از این که محمد نمونه خود را انتخاب کرد،او متوجه شد که ۸ ماشین پیکان، ۷ ماشین پژو، ۵ ماشین رنو، ۳ ماشین تویوتا، ۳ ماشین فولکس، ۳ ماشین دوو و یک ماشین بنز بود. جدول فراوانی داده های به دست آمده را تشکیل دهید و نمودار میله ای آن را رسم کنید.
– نمودار دایره ای این نمونه را بر اساس در صد فراوانی ماشین ها رسم کنید.
– درقسمت ب ،چه نوع متغیری داریم؟ آیا می توانیم برای این متغیر نمودار مستطیلی رسم کنیم؟
– سال ماشین ها چه نوع متغیری است؟ آیا می توان برای این متغیر نمودار مستطیلی رسم کرد؟
الف- محمد با استفاده از چند روش می تواند از طریق اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند از آن جمله اینکه با استفاده از ماشین حساب،ابتدا دکمه inv را فشرده و سپس دکمه RUN را فشار می دهد. پس از آن مشاهده می کند که عددی مثلاً ۲۶۸/۰ بر صفحه ظاهر می شود.این عدد تصادفی تولید شده توسط ماشین حساب که همیشه مثبت وکوچکتر از ۱ است را در تعداد نمونه که۹۵۰ است ضرب کرده که حاصل عبارت است از ۲۶۸/۰×۹۵۰=۶/۲۵۴ که قسمت اعشاری حذف می شود وعدد به ۲۵۵ تغییر می یابد.حال او می تواندبا شمارش اتومبیلها این اتومبیل را انتخاب کرده واین کار را برای انتخاب اتومبیلهای دیگر تکرار کند وی همچنین می تواند اتومبیلهایی را که سه شماره سمت راست آنها ۲۵۵ است را انتخاب کند که البته روش اول دقیق تر خواهد بود.
فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراوانی
نمودار میله ای
جدول و نمودار دایره ای
نمودار چندبر

پروژه آمار اعتیاد در کشور

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

خشی از مقدمه:
اعتیاد به عنوان یک مشکل، همیشه دامنگیر بوده و هست چرا که به عنوان یک معضل دامنگیر انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزایش دانش انسان، اعتیاد نیز گسترش یافته و از پیچیدگى بیشترى برخوردار شده است.
اعتیاد بیش از این که یک پدیده اجتماعى محسوب شود یک پدیده روانى است و در اشکال مختلف و اعتیاد انسان ها ظهور و بروز مى یابد. همانطور که یک انسان مى تواند به قمار اعتیاد پیدا کند و یا اعتیاد به خرید و غیره، اعتیاد به مواد مخدر هم یکى از آنهاست.
اما نکته نگران کننده آنجاست که از سوى مقامات مسوول اعلام مى شود که میانگین سن اعتیاد در ایران به ۱۴ سال رسیده است و این نسل آینده ساز کشور در خطر است. 
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در واقع ترغیب برای تشدید مبارزه با مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان پرچمدار این مبارزه جدی، شفاف و سالم در جهان مطرح است. 
در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، امحاء انواع مواد مخدر مکشوفه، بهترین سند گویای مبارزه بااین پدیده است که در ایران این اقدام همه ساله از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با حضور ارگانهای مرتبط، نمایندگان و سفیران کشورهای خارجی انجام می‌شود. 
فهرست مطالب:
مقدمه
آمار معتادان کشور
شانزده درصد دانش آموزان دختر تجربه سیگار کشیدن دارند
ایران در صدر کشورهای دارای معتاد، از هر بیست ایرانی یک نفر معتاد است
آمار معتادان زن در کشور 
جدول فراوانی تأهل و تجرد معتادان
جدول فراوانی نحوه مصرف مواد

پروژه آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟

 • آمار
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بیان مساله:
آیا افراد برای ازدواج معیارها وارزش های درستی را مورد نظروملاک قرارمی دهند تا ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشند؟
مقدمه:
از زیباترین و بهترین تصمیم های زندگی هر فرد انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترک است و حساسیت این تصمیم شایسته است از هم اکنون به مطالعه در این مورد بپردازیم و اگاهی خود را در این زمینه افزایش دهیم تا در آینده با آمادگی لازم و به درستی تصمیم بگیریم.
هدف از این پروژه بررسی عامل های کاهش ازدواج و ایا افراد معیار و ارزش های درستی را برای ازدواج مورد نظر قرار می دهند.
جمع آوری داده ها:
به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده ها از داده های از تهیه شده استفاده کرده ام و در این پروژه ۱۰ گروه و نمونه ۹۴ نفری از افراد ازدواج نکرده در سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و برای سهولت کار از هر مورد یک گروه داده نوشته شده و محاسبات انجام شده  و بقیه گروه ها فقط نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
جمع آوری داده ها 
فهرست محتوا
عدم شناخت از طرف مقابل=C
مشکلات مادی=B
نداشتن شغل=A
مشکل خدمت سربازی=F
طولانی شدن دوران تحصیل=E
ترس از ازدواج= D
جداول و نمودارهای فراوانی
نتیجه

دسته‌ها