مقدمه:
زیبایی و ارزش هنر اسلامی تا حدودی به احجام فلزی و سفالی
و به تزئینات آنها بستگی دارد. در فاصله زمانی بین شش قرن نخست هجری قمری،
سابقه هنر اسلامی در احجام فلزی و سفالی و تزئینات گوناگون (نقش و پرداخت)
از اهمیت شایانی برخوردار بوده است و هنرمندان در تمامی ادوار اسلامی در
توسعه و تکامل آن از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. دوران سلجوقی نهتنها عصر
طلایی پیشرفت فنون و صنایع محسوب میشود، بلکه در زمینه های هنری و فرهنگی
توسعه فراوانی را کسب نموده است. هنر این روزگار نمایانگر ارتباط نزدیک
علوم عقلی و هنر است  (نکونام، ۲۹۳۱: ۷۸). درباره سلجوقیان این نکته حائز
اهمیت است که آنان دارای مذهب تسنن و به شدت سر سپرده دستگاه خلافت وقت
بودند. سلجوقیان قرآن و سنت را مبنای زندگی قرار داده و در پی آن زبان و خط
عربی را در دستگاه سلطانی و جامعه ی آن روز ایران و نیز هنر این دوره رواج
دادند. در هنر فلزکاری سلجوقیان، آیات قرآنی، احادیث نبوی و بیشتر از همه،
اذکار، ادعیه، توسعه و پند و اندرز دیده میشود (نوروزی طلب و افروغ، ۱۳۸۹:
۱۱۴). پس از ویرانیهایی که قوم مغول در حملات خود به بار آوردند، فرهنگ و
هنر سرزمینها را دچار آسیبهای جدی کردند؛ لیکن به مرور زمان و با روی کار
آمدن بازماندگان آنان از جمله ایلخانیان، اوضاع ایران رو به بهبودی نهاد.
با پیوستن حاکمان این عصر به دین مبین اسلام، فرهنگ و هنر رونق یافت و در
جهت تعالی اسلام به کار گرفته شد. پس از آنان حکومت تیموریان نیز جهت
پیشبرد و رواج دین مبین اسلام بسیار تلاش کردند و هنر اسلامی را بسط و
گسترش دادند (سرائی فر، ۱۳۸۱ : ۲). در میان تمام هنرها، احجام فلزی و سفالی
در دوران اسلامی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردارند و بیش از هر نوع دیگری
مورد توجه هنرمندان و نقش آفرینان اسلامی بوده اند. هنرمندان مسلمان
توانستند با به کارگیری عناصر فلز و گل، در راه اندازی صحیح تکنیکی ماهرانه
و نظمی خلاقه در احجام فلزی و سفالی و کشف معیار مناسب برای روند کار به
اهداف مهمی دست یابند که در نوع خود بینظیر است (نکونام، ۱۳۹۲ : ۸۷).

این پایان نامه در هفت فصل تدوین گردیده است:
فصل
اول تحت عنوان کلیات میباشد که در آن به بیان مسئله، پرسش تحقیق، فرضیه،
روش، اهداف تحقیق و پیشینه تحقیق و غیره پرداخته شده است.
در فصل دوم به پیشینه مطالعاتی اشاره شده است.
در فصل سوم و چهارم توضیحاتی مفصل در مورد فلزکاری و سفالگری سدههای میانه اسلامی ارائه شده است.
در
فصل پنجم و ششم به موضوع اصلی تحقیق، یعنی مقایسه تطبیقی فرم و نقوش ظروف و
اشیاء سفالی و فلزی سده های میانه اسلامی پرداخته شده است.
فصل هفتم به عنوان بخش نهایی این پژوهش، شامل تحلیل دادهها، ارزیابی، جمعبندی و نتیجه گیری میباشد.

دسته‌ها