تجزیه و تحلیل داده های آماری بورس ۱۶۷ شرکت فعال به صورت کامل با فرمت های زیر : pdf doc xlsx sav spv mpj
مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن
داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت
پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به
منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.

در این فصل با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل ۱۶۷ شرکت

قابلیت نمایش و بهره گیری از نرم افزار Eviews

در دوره زمانی ۱۳۹۴ ۱۳۸۹ می‌باشد ، فرضیه‏ های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده است.
در ادامه ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی
متغیرهای تحقیق ارائه می گردد.
سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص
فرضیه های تحقیق ، به گزارش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل
پرداخته می شود.

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق با نرم افزار SPSS

خلاصه وضعیت آمار ۱ توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربالگری و حذف دادههای پرت به کمک نرم افزار SPSS ارائه شده است

روند سالانه متوسط تأمین مالی شرکت های نمونه
روند سالانه متوسط تخصص حسابرس شرکت های نمونه

آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق

نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
برآورد مدل تحقیق
نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل تحقیق
نتایج برآورد مدل تحقیق
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق
نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق
نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق

خلاصه فصل
در این فصل ابتدا خلاصه‌ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد.
در ادامه نیز به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل‌ تحقیق در قالب آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.
در مطالعه حاضر برای آزمون الگوی تحقیق از روش رگرسیون داده‌های پانل استفاده شد و در نهایت برازش مدل‏
با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک صورت گرفته و به تفسیر نتایج آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. شواهد
تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که هر سه مؤلفه کیفیت حسابرسی (اندازه حسابرس،
دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت) رابطه مستقیم و معنی داری با تأمین مالی دارند بنابراین می توان
گفت کیفیت حسابرسی اثر مستقیم و معنی داری بر تأمین مالی شرکت ها داشته و با افزایش کیفیت
حسابرسی شرکت ها بر توانایی آن ها در تأمین مالی خارجی افزوده می شود.

دانلود آزمون های رگرسیون لجستیک
دراین فایل تمامی آزمون های مربوط به رگرسیون لجستیک به طور کامل توضیح داده شده است. آزمون های ارائه شده در این فایل عبارتند از :
آزمون های نیکویی برزاش مدل
آزمون والد
آزمون نسبت درستنمائی ( آزمون معنی داری مدل )
آزمون لامبدای ویلکس
ضریب  تعیین کاکس و اسنل
ضریب تعیین نایجل کرک
نسبت بخت
آزمون دقت پیش بینی یا توان پیش بینی
آزمون هوسمر – لمشو

دانلود ضریب و آزمون های رگرسیون لجستیک
آموزش رگرسیون لجستیک
فرمول رگرسیون لجستیک
کاربرد رگرسیون لجستیک
مقاله رگرسیون لجستیک
آموزش رگرسیون لجستیک در spss
انواع رگرسیون لجستیک
آموزش رگرسیون لجستیک در spss
رگرسیون لجستیک doc
رگرسیون لجستیک در spss
آزمون های رگرسیون
آزمون های آماری رگرسیون
روش های آزمون رگرسیون
آزمون لجستیک
آزمون رگرسیون لجستیک
آزمون آماری رگرسیون لجستیک

دانلود صورت های مالی اکسل تمامی شرکت های فعال بورسی در قالب فایل اکسل
فایل اکسل صورت های مالی ( ترازنامه ، صورت سود و
زیان
و صورت جریان وجوه نقد ) کلیه شرکت های فعال بورسی طی سال های ۱۳۹۰
لغایت ۱۳۹۴ مرتب شده به صورت سال- شرکت

داده های ترازنامه :
وجه
نقد
/سرمایه گذاری کوتاه مدت/حساب های دریافتنی/سایر حساب های دریافتنی/
موجودی مواد و کالا/ سفارشات مواد و کالا/ پیش پرداخت ها/ جمع دارایی های
جاری/ دارایی های ثابت/ سرمایه گذاری های بلند مدت/ دارایی های نامشهود/
سایر دارایی ها/ جمع دارایی های غیرجاری/ جمع کل دارایی ها/ حساب
های پرداختنی/سایر حساب های پرداختنی/پیش دریافت/ ذخیره مالیات/ سود سهام
پرداختنی/ تسهیلات مالی کوتاه مدت/ جمع بدهی جاری/ تسهیلات مالی بلند مدت/
ذخیره مزایای پایان خدمت/ جمع بدهی های بلند مدت/ جمع کل بدهی ها/سرمایه/
اندوخته قانونی/ اندوخته طرح و توسعه/ سود انباشته/ حقوق صاحبان سهام/ جمع
بدهی و حقوق صاحبان سهام

دانلود صورت های مالی اکسل

داده های صورت سود و زیان :
 درآمد فروش/ بهای تمام شده کالای
فروش رفته/ سود ناخالص / هزینه های عمومی اداری و فروش / سود عملیاتی /
هزینه های مالی (هزینه بهره) /سود قبل از کسر مالیات / هزینه مالیات / سود
خالص
دانلود صورت های مالی اکسل

داده های صورت جریان وجوه نقد :

داده های کلی : جریان
خالص  وجه نقد فعالیتهای عملیاتی/ جریان خالص  وجه  نقد بازده سرمایه
گذاری  و سود پرداختی/ مالیات بر درامد پرداختی/ جریان خالص  وجه  نقد
فعالیت های سرمایه گذاری/ جریان خالص  وجه  نقد فعالیت های تامین مالی/ وجه
نقد
اول دوره/ خالص افزایش (کاهش) وجه نقد/ وجه نقد پایان دوره
داده های بخش جریان خالص  وجه  نقد بازده سرمایه گذاری  و سود پرداختی: سود
دریافتی بابت سرمایه گذاری ها و سپردها/ سود پرداختی بابت تسهلات مالی/
سود سهام پرداختی/ سایر سودهای دریافتی/ سایر سودهای پرداختی
داده های بخش جریان خالص  وجه نقد فعالیت های سرمایه گذاری: پرداختی
برای خرید دارایی ثابت/ دریافتی از فروش دارایی ثابت/ دریافتی از فروش
سرمایه گذاریها/ پرداختی برای سر. بلندمدت/ پرداختی برای سر. کوتاه مدت و
اوراق/ پرداختی برای سایر داراییها/ دریافتی برای  سایر داراییها
داده های بخش جریان خالص  وجه  نقد فعالیت های تامین مالی: خالص دریافت تسهیلات مالی/ بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
دانلود صورت های مالی اکسل
دانلود صورت های مالی شرکت های بورسی
صورت های مالی شرکت های بورسی
اکسل داده های صورت سود و زیان
اکسل داده های صورت جریان وجوه نقد
اکسل صورت های مالی شرکت های بورسی
دانلود صورت های مالی
دانلود صورت های مالی شرکت ها

دسته‌ها