حقوق مدنی ۱

  • حقوق
  • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
مقدمه:
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
تقسیمات حقوق 
منابع حقوق 
قلمرو قانون‌ در مکان
عرف
رویه قضایی 
حقوق فردی 
اموال 
تقسیمات اموال 
اموال غیر منقول
اموال منقول
اموالی‌ که‌ مالک‌ خاص‌ ندارد
مالکیت 
حق انتفاع
حق‌ ارتفاق 
اسباب تملک 
تعهدات 
شرایط اساسی قراردادها 
سقوط تعهدات
الزامات‌ بدون قرارداد 
اشخاص
احوال‌ شخصیه 
ادله‌ اثبات حق
امارات
قسم

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

  • حقوق
  • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
   فصل اول
    ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است
    ماده ٣ – قتل نفس سه نوع است
    فصل دوم
    شرایط قصاص
    فصل سوم
    شرائط دعوی قتل
    فصل چهارم
    فصل پنجم
    کیفیت استیفاء قصاص
    (قسم دوم قصاص عضو)
    فصل اول ـ حد زنا
    راههای ثبوت زنا در دادگاه
    اقسام حد زنا
    کیفیت اجرای حد
    شرایط سقوط حد یا عفو از آن
    فصل سوم ـ حد لواط
    راههای ثبوت لواط در دادگاه
    مساجقه
    قوادی
    قذف
    راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض
    حد محاربه و افساد فی الارض
    حد سرقت
    تعریف
    راههای ثبوت سرقت
    شرایط اجراء حد
    حد سرقت
    قانون مجازات اسلامی دیات
    تعریف
    موارد دیه
    مقدار دیه قتل نفس
    مهلت پرداخت دیه
    مسئول پرداخت دیه
    (عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
    موجبات ضمان
    اشتراک در جنایت
    تسبیت در جنایت
    اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
    دیه اعضاء
    دیه چشم
    دیه بینی
    دیه گوش
    دیه لب
    دیه زبان
    دیه دندان
    دیه گردن
    دیه فک
    دیه دست
    دیه ناخن
    دیه ستون فقرات
    دیه نخاع
    دیه بیضه
    دیه پا
    دیه دنده
    دیه استخوان زیر گردن
    دیه نشیمن گاه
    دیه استخوانها
    دیه عقل
    دیه حس شنوائی
    دیه بینائی
    دیه حس بویائی
    دیه چشائی
    دیه صوت و گویائی
    دیه سلس و ریزش ادرار
    دیه جراحت سر و صورت
    دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود
    دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود
    دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود
    دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود
    دیه جنایت بر حیوان
    دیه سگ ها
    قانون راجع به مجازات اسلامی
    فصل اول ـ مواد عمومی
    فصل دوم ـ جرائم و مجازاتها
    فصل سوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی
    فصل چهارم ـ شروع به جرم
    فصل پنجم ـ تکرار جرم
    فصل ششم ـ شرکاء و معاونین جرم
    فصل هفتم ـ تعدد جرم
    فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی
    فصل نهم ـ تخفیف مجازات
    آزادی مشروط زندانیان
    تعلیق اجرای مجازات
    قانون مجازات اسلامی تعزیرات
    مبحث چهارم تعزیرات
    در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت
    در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
    جرائم بر ضد آسایش عمومی
    سکته قلب
    در جعل و تزویر
    در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
    در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
    در غصب عناوین و مشاغل
    تخریب اموال دولتی
    در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی
    در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
    در امتناع از انجام وظایف قانونی
    تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
    جرائم نسبت به مأمورین دولت
    در تمرد نسبت به مأمورین دولت
    در هتک حرمت اشخاص
    در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
    در جرائم علیه اشخاص و اطفال
    جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
    در قسم دروغ و افشاء سر
    در تهدید و اکراه
    در ورشکستگی و کلاهبرداری
    خیانت در امانت
    دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
    در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
    در افترا و توهین و هتک حرمت
    تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
    جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
    لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال     کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند
    لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
    لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف
    لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
    لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
    لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر
    لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

فهرست
مقدمه
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
دیه جنین در مراحل مختلف حیات
اقسام سقط جنین و عناصر آن
عناصر سقط جنین عمدی
عنصر مادی
سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان
وقوع خطا از ناحیه مرتکب
تکمله
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
انواع جنایات
جنایت بر بهائم و جمادات
جنایت بر انسان
جنایت در فقه امامیه
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
اسقاط جنین قبل از پیدایش روح
اسقاط جنین بعد از پیدایش روح
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر
مذهب حنفیه
مذهب مالکیه
مذهب شافعیه
مذهب حنابله
فقه امامیه
مذهب الامامیه
عنوان جنایت
وجوب دیه
کفاره
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
فرع ۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فرع ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
فرع ۳ _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
فرض ۱ _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر
نظریه فقها درباره وصیت
نظریه فقها در ارث دیه
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اقسام فعل
قتل عمد
قتل شبه عمد
خطای محض
نقد و بررسی
قتل به مباشرت و تسبیب
نظری فقهای امامیه
نظری فقهای امامیه
کفاره قتل
کلمات فقها
نقد و بررسی
کفاره قتل عمد
گفتار نخست
گفتار دوم
کفاره قتل خطایی
نظریه فقها
منابع

تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فهرست مطالب :

فصل اول : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
–  حدود
–  دیات
–  تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی

فصل دوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل سوم : آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
– رکن قانونی
– رکن مادی
– رکن  معنوی
بند دوم : ملاحظات­ اخلاقی
–  آسیبهای وارده به مجنی علیه
– آسیبهای وارده به ­جانی(بزهکار)
– آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
– روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
– آسیب های وارده قوادی  بر مجنی­ علیه
– آسیبهای وارده قوادی به ­جانی(بزهکار)
– آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع  وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
– آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای قمار بر مجنی علیه
– آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی  و مجازات آن
منابع

قسمتی از متن :
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

فهرست مطالب :

فصل اول : بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
– رکن قانونی
– رکن معنوی
– رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
تعریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
– عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
– عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
– عنصر مادی جرم شانتاژ
– عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید

فصل دوم : بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
قسمتی از متن :
معنی تهدید در لغت

تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است . ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .

تهدید در حقوق جزای عمومی

لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.

تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

قسمتی از متن :
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی
گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر
توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش
قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین
می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف
اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره
داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است.
قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی
چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه
می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار
آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه
تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای
امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
طرح مساله ، روش تحقیق
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق
 
فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق
تعریف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلایل قاچاق
پیامدهای امنیتی قاچاق
راه حل های مشخص
راه های دیگر
 
فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق
 
فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
آمار پرونده‌ های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴
آمار پرونده‌ های قاچاق کالا
پرونده‌ های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
 
فصل چهارم ( پیشگیری و نتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا
راهکارهایی برای مقابله با قاچاق
 
منابع و ماخذ
 

فهرست مطالب :

فصل اول : طلاق در ادیان مختلف
تاریخچه طلاق
تعریف طلاق
معنی لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق در لغت فارسی
معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام
تفاوت فسخ نکاح و طلاق
حکم طلاق
طلاق در ملل باستان
طلاق درجوامع ابتدایی و عصر جاهلیت
طلاق در قانون حمورایی
طلاق در یونان و روم باستان
طلاق در ایران باستان
طلاق در دین زردشت
طلاق در دین مسیح
طلاق در دین یهود
نظر اسلام پیرامون طلاق
ادله مشروعیت طلاق
اجماع صحابه
نتیجه گیری

فصل دوم : بررسی طلاق و علل آن
مقدمه
طلاق از نظر ماهیت حقوقی
چارچوب نظری و عملیاتی
عوامل موثر بر طلاق
عوامل زیستی
علل اقتصادی
توسعه شهرنشینی
عدم تطابق زندگی شهری و صنعت نوین با شیوه روابط خانوادگی
بیکاری و پایین بودن میزان درآمد
تأثیر تکنولوژی و ارتباطات بر میزان طلاق
عوامل اجتماعی
عدم شناخت همسر قبل از ازدواج
انجام دادن مراسم عبادی و مذهبی
عدم مشورت با یکدیگر
دخالت اقوام در زندگی مشترک
عشق عشق ظاهری
عدم شناخت همسران از نیازهای یکدیگر
فراموش شدن آداب و رسوم
اعتیاد به مواد مخدر
خیانت یکی از همسران
عوامل روان شناختی
عدم تفاهم
عدم بلوغ اجتماعی
توقعات بی جا
چشم و هم چشمی
ازدواج اجباری
عوامل ارتباطی
اختلالات عاطفی و روانی
اعتیاد
خانواده های متزلزل
ازدواج مجدد توسط زوج
تدلیس در ازدواج
دخالت دیگران
ترک زوج یا زوجه از منزل
عوامل دیگر
اهمیت و ضرورت طلاق
بررسی سود و زیان زندگی از دیدگاه زناشویی ( مبادله )
تعریف طلاق در نظام های حقوقی غربی
جایگاه حقوقى طلاق
طلاق در نظام هاى حقوقى گذشته و حال
طلاق در نظام حقوقى اسلام
ارزش گذارى طلاق
اختصاص حق طلاق به مرد

فصل سوم : بررسی انواع طلاق
انواع طلاق
طلاق بائن
طلاق خلع
طلاق مبارات
طلاق رجعی
احکام طلاق رجعی در قران
طلاق عدى
انواع طلاق از دیدگاه جامعه شناسی
طلاق عاطفی
طلاق قانونی
طلاق اقتصادی
طلاق هم والدی
طلاق اجتماعی
طلاق روانی

فصل چهارم : بررسی طلاق عاطفی
تعریف طلاق عاطفی
چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟
آیا طلاق عاطفی یک مشکل پیش رونده است که در چند مرحله ظهور پیدا می‌کند؟ نشانه‌های هر مرحله کدام است؟
عوامل طلاق عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
توصیه‌هایی برای پیشگیری از طلاق عاطفی
طلاق خاموش
مراحل وکسلر برای طلاق خاموش
فرق طلاق با طلاق خاموش
تعارض‌های ناشی از طلاق روانی
تغییر گرایشها و اجتناب از یکدیگر
علل وعوامل طلاق خاموش
بررسی طلاق خاموش
بررسی  طلاق عاطفی
علل عمده شکل‌گیری طلاق های خاموش و عاطفی
استارت طلاق عاطفی
دلایل اصلی زندگی زوج‌ها در کنار یکدیگر بعد از وقوع طلاق عاطفی
توصیه و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع طلاق عاطفی
زوج درمانی

فصل پنجم : پیامدهای طلاق
مقدمه
طلاق چیست
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق
آسیب های نظام خانواده
راهکارهای مفید
نقش آموزش پیش از ازدواج در کاهش طلاق
نتیجه گیری

فصل ششم : احکام طلاق
امکان فسخ نکاح در طلاق
امکان فسخ نکاح در عده
ایام عدّه از دیدگاه قانون
شرایط تقاضای طلاق از طرف زن
رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
طلاق در قانون مدنی افغانستان
طلاق از دیدگاه پیامبر اسلام
حکم طلاق
بررسی احکام طلاق از نظر حقوقی
رجعت
تحقیقات معاصر دربارۀ طلاق
صلح قبل از طلاق
شرایط صحت طلاق
ثبوت طلاق
اقسام طلاق
خلع
تعریف خلع
هدف خلع
مکلفیتهای بعد از انحلال ازدواج
مکلفیتهای شوهر
مکلفیتهای زن
معاهدات بین المللی و انحلال ازدواج
قوانین طلاق
راه های وقوع امر طلاق از نظر موازین کشور
ماده ۱۰ قانون حمایت  خانواده
ماده ۸  قانون حمایت  خانواده
عدّه طلاق
عدّه ازدواج موقّت
احکام رجوع کردن
نتیجه
منابع
قسمتی از متن :
تاریخچه طلاق
طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. اما باوجود باریکی ها یی که در این کلمه و بکارگرفتن آن موجود است بعضی ازافراد به علت نا آگاهی و نادانی این کلمه را به کرات و مرات در مقابل همسران شان بکار برده و در آینده نیز به زندگی شان ادامه میدهند که این خود نوعی از بی اعتنایی انسان مسلمان را در مقابل دین مقدس اسلام نشان میدهد . چنانچه در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. اینک بحث مختصری را پیرامون تاریخچه طلاق بررسی مینماییم: (دکتروهبه زحیلی ، فقه خانواده درجهان معاصر ، مترجم : عبدالعزیزسلیمی .تهران:نشراحسان ،چاپ دوم ۱۳۸۵ )

 معنی لغوی طلاق:

طلاق در لغت رها شدن زن از قید نکاح یا رها شدن زن از عقد  نکاح ( المصادرزوزنی ) رها کردن ، فسخ کردن عقد نکاح ، بیزاری مانند اینکه کسی بگوید هرزنیکه در عقد من است یا بعد ازین در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طلاق با این که رجعت در او نگنجد ( تاریخ بیهقی ص ۱۳۱۸)  صاحت اندراج گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح… و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و خوردن و گرفتن و بستن مستعمل است مانند:

از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب  رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود

تعریف طلاق:

مطالعه و بررسی از مفاهیم اجتماعی، بدلیل رابطه تنگاتنک این مفاهیم با عرف و آداب و رسم مردم در طول تاریخ حیات بشری ، مستلزم تحقیق و تتبع در علومی همانند: لغت، تاریخ، باستان شناسی و جامعه شناسی است .

طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و واکنشهای متقابل انسانها جهت رفع نیاز ها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاه گاه تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال میشده است و آنچه در مبحث اول آوردیم،انسان از دیر باز و از زمانیکه اقدام به تشکیل خانواده و نکاح کرده است با طلاق آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زنا شویی مشترک خود آن رابکاربسته است.

در مقام تعریف طلاق لازم است ابتداً از نظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرارگیرد .

معنی لغوی و اصطلاحی طلاق:

در لغت عرب: کلمه طلاق مصدر ثلاثی مجرد است ار ریشه (طلق یطلق طلاقا ) درمعانی متعددی استعمال میشود از جمله (طلق الشی فلانا) آن چیز را بدو داد.(طلق یده بخیر) دستش را به کار نیکی گشود، کار نیکی انجام داد.(طلق المراه من زوجها) آن زن از شوهرخود طلاق گرفت. و هنگامیکه عرب میگوید؛(ناقه طالق) یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده وهرکجا بخواهد می چرد.

طلاق از نظر لغوی بمعنی پاره کردن و از بین بردن قیدی وگشودن گره یی است و همچنین بمعنی، ترک کردن، رها کردن ،رها شدن از قید نکاح آمده است.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم افزار کامپیوتری)

درزبان عرب(طلق) را به باب تفعیل می برند و معنایی رهایی و (طلاق دادن) را منظور مینمایند  بدین لحاظ طلاق بمعنی تطلیق است، آنچنانکه سلام بمعنی تسلیم می آید.

نام یکی از سوره ها نیز طلاق است که خداوند در قرآن کریم و در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آورده است.

طلاق در لغت فارسی:

طلاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در این امر می با یست به لغت عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی آن در لغت فارسی پرداخت. اینکه ریشه لغوی آن در ادبیات عرب اورده شد، معانی طلاق در زبان فارسی نیز ، به دلیل ارتباط نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق همانند معنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال میشود.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم افزار کامپیوتری)

در کتب لغت فارسی آمده است، طلاق مصدر لازمی بمعنی جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح و در معنای اسم مصدری یعنی جدایی زن از مرد (طلاق دادن) مصدر مرکب استبمعنی رها کردن زن. طلاق در کلام شعرا نیز آمده است از جمله:

حافظ میگوید: رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود .

معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام:

طلاق در معنایی که در فقه اسلامی آمده است بر گرفته و مطابق با معنای لغوی آن است. بدین لحاظ نمیتوان در حکم تعریف ، معنای شرعی و اصطلاحی را بدون لحاظ قراردادن معنای مغوی مورد بررسی قرار داد. این امر در نظر فقها و حقوقدانان اسلامی موثر افتاده و آنان نیر دربیان معنای اصطلاحی و تعریف طلاق، متاثر از دو امرند، اولآ: معنای واژه (طلاق) در لغت و ادبیات عرب با معنایی که در شرع استعمال شده انطباق دارد.و ثانیاٌ: احکام طلاق در قرآن کریم و سنت نبوی تشریح گردیده، فلهذا فقها و حقوقدانان بدلیل تثبیت ماهیت و حقیقت معنای طلاق در لغت عرب وقرآن کریم و سنب نبوی، در مقام تعریف ، تقریباٌ یک معنای واحد را دست داده اند.

ذکر این نکته لازم است که طلاق حقیقت شرعیه نیست بدلیل اینکه قبل از تشریح و تنسیق آن توسط شرع مقدس اسلام این معنی در میان اعراب و در ادبیات عرب به کار رفته است. صاحب جواهر در اثر معروف خود آورده است:(و شرعاٌ از التههقید النکاح بصیغه(طالق) و شبهها یعنی گسستن قید نکاح به لفظ طالق در شرح لمعه آمده است ( و هوا زالهقیدا لنکاح بغیر عوض بصیغهطالق)

یعنی ذایل کردن و از میان بردن قید نکاح بدن عوض بوسیله صیغه(طالق) و عفیف طباره در روح الدین الاسلامی میگوید: (طلاق در فقه و شریعت ) اسلامی عبارت است از گسیختن عقد نکاح و منحل شدن آن، در زمان حال یا آینده، بوسیله الفاظ و کلماتیکه در این معنی صریح هستند مانند اینکه شوهر به همسرش بگوند: توطالق هستی) بیشتر فقها در مقام تعریف اصطلاحی و شرعی طلاق گفته اند: (حل عقد النکاح بلفظ الطلاق و نحوه ) و یا (حل رابطه الزواج) یعنی جدا شدن و گسستن رابطه زوجیت است.

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب
گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
۲ گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد (حقوقی‌)
گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ – تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ – تیراندازی‌ و…
۴ گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ میلیون‌ ریال‌ (کیفری‌)
۵ گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
۶ گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ – صید غیرمجاز میگو (کیفری‌)
۷ گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
۸ گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق (حقوقی‌) توافقی‌
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
۹ گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار (کیفری‌)
۱۰ گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (کیفری‌)
۱۱ گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
۱۲ گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ (حقوقی‌) (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمین‌ ۱۰ ساله‌)
۱۳ گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر – ایجاد مزاحمت‌ – تخریب‌ (کیفری‌)
۱۴ گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ (حقوقی‌)
۱۵ گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ (حقوقی‌)
۱۶ گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ (کیفری‌)
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۱۷ گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ (حقوقی‌)
۱۸ گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر (حقوقی‌)
۱۹ گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ (کیفری‌)
۲۰ گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ (کیفری‌)
۲۱ گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
۲۲ گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ (کیفری‌)
۲۳ گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)
۲۴ گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ ۲۹۴۱
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
۲۵ گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد (کیفری‌)
۲۶ گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ (حقوقی‌)
۲۷ گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)
۲۸ گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
۲۹ گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ (حقوقی‌)
۳۰ گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر (کیفری‌)
۳۱ گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ (کیفری‌)
۳۲ گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ (حقوقی‌)
ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۳۳ گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ (کیفری‌)
۳۴ گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ (کیفری‌)
۳۵ گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد (حقوقی‌)
۳۶ گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (کیفری‌)

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۸۴

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

فهرست:

مقدمه
بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن
فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران 
مبحث اول – مهر
مبحث دوم – مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن
مبحث سوم – مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین 
مبحث چهارم – شرایط صحت مهر
مبحث پنجم – چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد
مبحث ششم – نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه 
مبحث هفتم – تفاوت مهر با دیون 
فصل دوم : انواع مهر 
الف : مهر المسمی
ب : مهر المثل 
ج : مهر المتعه
د : مهر السنه 
مبحث اول – بررسی انواع مهر
۱­- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی 
۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه 
مبحث دوم – بررسی حق حبس در مهریه 
مبحث سوم – تفویض مهر 
مبحث چهارم – بررسی مهر زن پس از طلاق
مبحث پنجم – ابراء زوج نسبت به مهریه 
مبحث ششم – مهر و فوت زوج 
فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع 
مبحث اول – ماهیت مهر در نکاح منقطع
مبحث دوم – خصوصیات مهر در عقد منقطع 

بخش دوم :
تحویل مهریه
فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه 
مبحث اول – احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه 
مبحث دوم – مهریه به نرخ روز 
مبحث سوم – بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲ 
مبحث چهارم – نحوه ایفای تعهد 
مبحث پنجم – وجه رایج در پرداخت مهریه 
 فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج 
مبحث اول – مهر دین بر ذمه شوهر 
مبحث دوم – عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه 
۱- مهر و اعسار زوج 
۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام 
فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه 
مبحث اول – مراجع مطالبه مهریه 
مبحث دوم – هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن
نتیجه گیری
منابع 

 مقدمه
موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .
به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .
کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۶۴

قسمتی از متن :
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

فهرست مطالب :
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
حضانت در لغت و اصطلاح
قوانین طلاق
ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده
ماده ۸ قانون حمایت خانواده
معنای طلاق و  حضانت در حقوق ایران و فرانسه
معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
حضانت حق یا تکلیف
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
اعراض از حق حضانت
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
الف ـ جنون
ب ـ ازدواج مجدد
ج ـ کفر
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسی
ب ـ منابع لاتین

دسته‌ها