قسمتی از متن :
جامعه آماری و تعداد دانش آموزان، آزمون شده ۴۲
نفر می باشند که با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفی مورد سنجش قرار
گرفته اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش یک سری تصاویر که تعداد آنها ۲۰
عدد بوده است و به صورت رنگی در همان تعداد بصورت سیاه و سفید تهیه شده
است و هر دو گروه با یک سری از این تصاویر یعنی گروهی با تصاویر رنگی و
گروه دیگر با تصاویر سیاه و سفید مورد سنجش قرار گرفته اند. مسأله در این
پژوهش این بود که آیا رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد. آیا بین رنگ و حافظه
رابطه مستقیم است، که با انجام عملیات آماری که در این پژوهش از آزمون t دو
گروه مستقل استفاده شده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج زیر بدست آمده که
اولاً رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد، ثانیاً رابطه بین رنگ و حافظه مستقیم
است.

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه
مقدمه
بیان مسئله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع
فرضیات پژوهش
متغیرهای اساسی پژوهش
تعاریف عملیاتی
 
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مفهوم رنگ
پیدایش رنگها
دسته بندی رنگها
رنگ شناسی کودکان
رویت رنگ
طبیعت رنگها
آمیزش رنگها
اختلالات رویت رنگ
فیزیولوژی رنگ
تقویت درک رنگ
حافظه
رشد حافظه در نوباوگی
انواع حافظه
حافظه کوتاه مدت
حافظه بلند مدت
اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)
حافظه سازنده
عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه
تداعی اندیشه ها
درباره فرایند به خاطر سپردن
حافظه و فراگیری
 
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
روش تحقیق
نمونه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش و چگونگی اجرا
روش آماری
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار
جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار
جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار
 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه مطالب

بیماریهای روانی

بدون دیدگاه

فهرست مطالب :
مقدمه
بیماریهای روانی
اختلالات روانی
اختلالات شخصیت
استرس وبحران
خدمات اولیه بهداشتی
انواع استرس
افسردگی وعلل آن
علل افسردگی
فشار روانی و افسردگی
جرم و بیماری روانی
برخی از مجرمها و جنایات
نتیجه
خوشبختی در سایۀ دین
منابع ومآخذ
 
قسمتی از متن :
یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیر وجود انحرافات اجتماعی ، بزهکاری ، جرم و جنایت ، اشاعه فحشاء و منکرات ، موادمخدر ، سرقت ، قتل ، کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگر است که نسل جوان را نیز گرفتار نموده و زندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی ، دلهره و اضطراب نموده است .

امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی بر پاشده و تر و خشک ، زن و مرد ، با سواد تیز هوش و ساده لوح را درکام خود گرفته خاکستر وجودشان را به باد فنا می دهد . منظور از انحرافات اجتماعی کارهای خلاف قانون عرف و شرح مقدس است که عقلای هرقوم و ملتی هم برآن صحّه نگذاشته و خلاف بودن آن را تاٌیید می نمایند.

مقدمه
کودکان در سالهای پیش از دبستان به علت خصوصیات سنی خود نیاز به فضای مناسب برای کار ، فعالیتهای گروهی و حرکت دارند وآموزش در این سالها بیشتر بصورت بازی ، مشاهده وتجربه است . مهدهای کودک افزون بر داشتن مربیان خوب وبا تجربه ، بدلیل ویژگیهای خاص خود به فضای مناسب برای بازی وفعالیتهای گروهی وحرکت دارند ومکانی که برای احداث مهد کودک در نظر گرفته می شود باید تامین کننده مسائل ایمنی ، بهداشتی آسایش کودکان باشد  وبهتر است در جوار فضاهای سبز ، آموزشی ومسکونی احداث شود.

قسمتی از متن :
 در قرن حاضر برای مواجهه موثر با چالشها و بحرانهای موجود میان پدیده جهانی شدن و بومی ماندن بحران جمعیت – دگرگونیهای فناوری و شرایط حرفه ای بستری مناسبتر – کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی  نشده است .  
نظام تعلیم و تربیت باید از طریق تدارک زمینه های تربیت کامل و آموزش چگونگی رویارویی و نحوه سازگاری با مسایل شایستگی لازم برای تامین سعادت و نیک بختی را در دانش آموزان ایجاد کند
تغییر نگرش نسبت به انسان مدرسه و تحولات سریع علم و فناوری سبب شده است به انسانهای متفکری نیاز داشته باشیم که  بتوانند خود را با تغییرات غیر قابل پیش بینی آینده سازگار کنند . لذا وظایف مدارس در بسیاری از کشورهای جهان تغییر کرده است. نقش کلی و غالب مدارس در تعلیم و تربیت دانش آموزان آموزش عمومی در دوره های مختلف تحصیلی است این آموزش بدان علت که مهارت خاصی را در دانش آموزان به وجود نمی آورد آموزش عمومی نامیده شده است.
امروزه مدارس موظف به آماده کردن دانش آموزان برای کسب تجربه ها- استفاده از فرصت ها و پذیرش مسیولتها در زندگی برزگسالی اند

فهرست: مقدمه
چرامهارتهای زندگی باید به دانش آموزان آموزش داده شود ضرورت آن چیست
فعالیتهای مکمل و قوق برنامه و اهداف آن  
اهداف فعالیتهای مکمل و فوق برنامه   مفهوم یاد گیری و مصادیق مشترک و ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه
ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه  
نقش اعتماد به نفس در دانش آموزان   
نتیجه یک پژوهش
نتیجه نهایی  
نکات مهم در بررسی فعالیتهای  فوق برنامه
ارزش فعالیتهای فوق برنامه
چگونگی موثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه  
نتیجه یک پژوهش در بین دانش آموزان آموزشگاه نمونه حسینیان  
منابع و ماخذ   

قسمتی از متن:
اهداف تحقیق :
کسب مهارت های بحث و گفتگو
مشارکت در فعالیتهای گروهی
ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری
کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی
کسب مهارتهای مطالعه درست
توجه به موضوع مورد مطالعه
کسب مهارت تفکر انتقادی
ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی
تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب
تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن
افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .
بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .
پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .
برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .
در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .

 

فهرست:
مقدمه 
چکیده
اهداف
ارزشیابی تحصیلی
سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی
جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د رآموزش و یادگیری فرآیند – مدار
ویژگی ارزشیابی فرآیند – مدار
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی
تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی
آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی توصیفی
آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید
انواع ارزشیابی
نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز
کاربرد ارزشیابی توصیفی
مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی
ابزار های ارزشیابی توصیفی
پوشه کار
چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد
معیار ها ی برای ارزشیابی پوشه ای
از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم
پروژه
چگونگی ارائه یک پروژه
مزایای استفاده از پروژه
سنجش عملکرد
هدف از سنجش عملکرد
بهتر است قبل از اجرای سنجش عملکرد چند سؤال از خود بپرسیم
آزمون ها ی عملکردی
نتیجه گیری
پیشنهادهای کاربردی
منابع

قسمتی از متن:
در این مجموعه سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا درارزشیابی کیفی  یا توصیفی  داشته باشیم و تلاش کرده ایم تا بتوانیم همکارانی را که  با این ارزشیابی آشنایی ندارند و یا  ابزار و  روشها را  نمی دانند تا حدّی یاری دهیم.
 در این مباحث ابتدا در خصوص ارزشیابی و  اهداف  آن و اعتبار و اهمیّت ارزشیابی سخن به  میان  آمده و دسته  بندی  ارزشیابی ها  را داریم و با توجه به اهمیت  ارزشیابی تکوینی  و  ارتباط داشتن  این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی سعی  شده تا  اهداف و  اهمیّت  ارتباط آن بیان شود.
بعد از این موارد به  بررسی ارزشیابی کمّی و کیفی  و تفاوت آنها  و ارزشیابی  توصیفی  و کاربرد وابزارهای  آن صحبت شده و راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده  از ابزارها و نتایج  حاصل از ارزشیابی  توصیفی ارائه شده است.
به  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیّا کنیم که نمره گرایی از بین  برود  و  معلم و دانش آموز و اولیا همه به دنبال  کیفیت کار  باشند نه کمیت.

فهرست:
مقدمه 
چکیده
ارزشیابی
مواردی که در ارزشیابی ها باید رعایت کرد
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی
اهمیت ارزشیابی تکوینی
فوائد ارزشیابی تکوینی
چه موقع ارزشیابی معتبر است
ارزشیابی توصیفی
کاربرد ارزشیابی توصیفی
ابزارهای ارزشیابی توصیفی
معیارهایی برای ارزشیابی  پوشه ای
پروژه
چگونگی ارائه یک پروژه
سنجش عملکرد
هدف از سنجش عملکرد
انواع آزمون های عملکردی
نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع

این تحقیق برای معلمان و آموزگاران و یا طرح درس آنها کاربرد خوبی دارد
خلاصه و مقدمه ای از این تحقیق :

انسان عمدتاً (طبیعتاً) اجتماعی آفریده شده است و زندگی او بدون همکاری و همیاری بی معنی است. از این رو بسیاری از مطالب را در جمع می آموزد. همیاری یکی از رویکردهای تدریس است که دانش آموزان را درگیر خود آموزی و مسئولیت پذیری و تلاش و کوشش می کند. در این رویکرد از یادگیری فرصت هایی پدید می آید که یادگیرندگان در موقعیت هایی چون کار گروهی و تعامل چهره به چهره در هم آموزی و انتقال آموخته ها به یکدیگر می کنند.

 انسان در تمام طول زندگی خود یاد می گیرد و با یادگیری خود تغییر می کند. بدون یادگیری تطابق و بقاء برای انسان غیر ممکن است.

 یادگیری نقش اساسی در زبان؛ و عادات نگرش و عقاید در شخصیت. خصایص؛ هم از لحاظ سازگاری و هم از جهت ناسازگاری ایفا می نماید.
تعریف یادگیری
عوامل موثر در یادگیری
نظریه های یادگیری
الگوهای یادگیری

چکیده:
طلاق امری بسیار مذموم و ناپسند است. بویژه اگر زوجین دارای فرزند نیز باشند. کودکان طلاق بیشترین لطمه را از این امر می بینند. آنها علاوه بر احساس نا امنی، فقدان آرامش و محبت را نیز شدیدا تجربه می کنند. حتی بسیاری از کودکان آثار این لطمه های روحی و جسمی را تا بزرگسالی نیز با خود حمل می کنند. اثرات طلاق، به سن کودک، جنسیت، شخصیت، میزان ناسازگاری و درگیری والدین و حمایت های خانواده و دوستان کودک بستگی دارد. مهم ترین آثار شوم طلاق در کودکان عبارتند از: ایجاد وحشت در زندگی برای آن ها، دربه دری و نابه سامانی، احساس گناه، گیجی و بهت زدگی، تأثیر منفی در رشد، بدبینی به پدرو مادر، کمبودهای عاطفی، فراهم شدن زمینه ی بزهکاری و عصیان برای آن ها، بی بندوباری و … اما اگر والدین کمی بیندیشند و با سرنوشت کودکان خود مسئولانه برخورد کنند، می توانند با هماهنگی یک دیگر از شدت این لطمات بکاهند و همچنان کودکان خود را حمایت کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
اثرات طلاق بر روی کودکان
۱- قربانی روحی و عاطفی
۲- وحشت از زندگی
۳- یتیمی کودکان
۴- دربه دری و نابسامانی
۵- احساس گناه
۶- گیجی و بهت زدگی
۷- تاثیر منفی در رشد
۸- بدبینی به پدر و مادر
۹- کمبودهای عاطفی
۱۰- نابهنجاری کودکان
۱۱- آثار عاطفی طلاق بر کودک
۱۲- زمینه بزهکاری و عصیان
۱۳- بی بند و باری ها
توصیه هایی برای والدین جدا شده
نتیجه گیری
فهرست منابع

 چکیده:
اختلال نافرمانی مقابله ای، یکی از اختلالات دوران کودکی و نوجوانی می باشد، که در آن کودک مبتلا به آن رفتارهای متمرّدانه یا ناسازگار یا خصمانه در برابر منابع اقتدار نشان می‌دهد. کودکانی که اختلال نافرمانی مقابله ای دارند، غالباً در طول یک دوره حداقل ۶ ماهه، منفی گرا، دارای رفتار خصمانه، دمدمی مزاج و نسبت به مراجع قدرت نافرمان هستند. این اختلال موجب بروز مشکلات عدیده در منزل، مدرسه و ارتباط با همسالان می‌گردد  و در زمینه¬های شغلی و شخصیتی آثار منفی قابل توجهی بر فرد و اجتماع می‌گذارد. برای درمان این اختلال می‌توان از روش‌های درمانی مختلفی کمک گرفت. یکی از این روش‌های درمانی، رویکردهای رفتاری می‌باشند که آموزش والدین و آموزگاران را در بر می‌گیرد و بخش مهمی از درمان را تشکیل می‌دهند. موفقیت‌آمیزترین عملی که می‌توان پس از بروز نافرمانی و کج خلقی انجام داد، در آغوش گرفتن کودک توأم با حرارت، مهر و محبت است. شواهد موجود در تحقیقات نشان می‌دهند که وقتی بعد از بروز لجبازی، کودکان را در آغوش می‌گیریم، هم دفعات تکرار این رفتارها و هم مدت زمان آن کوتاه‌تر می‌شود. در آغوش گرفتن باعث می‌شود که کودک بداند اگرچه شما هیچ توجهی هنگام جیغ کشیدن و فریاد زدن به او نمی‌کنید، ولی هنوز عاشقانه او را دوست دارید و او را درک می‌کنید.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ملاک­های تشخیص اختلال نافرمانی مقابله­ای
علل و انگیزه­های لجبازی و نافرمانی کودکان
راه­های کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان
۱- بی­اعتنایی به رفتارهای بد
۲- حد و مرز و محدودیت قائل شوید و حق انتخاب بدهید
۳- رفتار خوب جایگزین را پاداش دهید
۴- برای رفتارهای نامطلوب جریمه تعیین کنید
۵- محرومیت زمانی
۶-  عدم وجود احساسات هیجانی
۷- قاطع و مهربان باشید
۸- کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل کنید
۹- با کودک واضح صحبت کنید
۱۰- کودکان را برای انجام وظایف ناخوشایند یاری دهید
۱۱- قبل از بروز لجبازی نیازهای کودک را برآورده سازید
۱۲- رفتار پرخاشگرانه را مدیریت کنید
۱۳- مهارت‌های اجتماعی را به او بیاموزید
۱۴- پس از طوفان
نتیجه­ گیری
منابع

سازمان های یادگیرنده

بدون دیدگاه

چکیده:
برنامه‌های‌ بهبود مداوم‌ که‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مدیریتی‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده‌ می‌شوند. مدیران‌ به‌ این‌ امید چنین‌ برنامه‌هایی‌ را، که‌بعضاً هزینه‌های‌ گزافی‌ را نیز به‌ سازمان‌ تحمیل‌ می‌کنند، در دستور کار قرارمی‌دهند که‌ بتوانند در سازمان‌ توان‌ رقابت‌ در بازار جهانی‌ و مقاومت‌ در برابر پیچیدگی‌های‌ روزافزون‌ را ایجاد کنند. برنامه‌ها و تکنیک‌های‌ بهبود مداوم‌ بسیارمتنوع‌اند، چنانکه‌ تنها تهیه‌ فهرستی‌ از عناوین‌ آنها نیز کار سختی‌ است‌. متأسفانه‌ در این‌ وادی‌ تعداد شکست‌ها به‌ مراتب‌ بیش‌ از پیروزیهای‌ بدست‌ آمده ‌است‌. نظریه‌ سازمانهای‌ یادگیرنده‌، که‌ ابتدا توسط تعدادی‌ از مدیران‌ هوشمند وبا تجربه‌ در محیط کسب‌‌و‌کار به‌ صورت‌ عملی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته ‌و سپس‌ در محیط‌های‌ دانشگاهی‌ توسط نظریه‌پردازان‌ پرورش‌ داده‌ شده‌ است‌، به‌ دنبال یافتن‌ جواب‌ این‌ مسئله‌ است‌.
بسیاری‌ از مدیران‌ از فهم‌ این‌ حقیقت‌ اساسی‌ که‌ بهبود مداوم‌ نیاز به‌ تعهدسازمان‌ به‌ یادگیری‌ مداوم‌ دارد، عاجزند. اساساً چگونه‌ می‌توان‌ انتظار داشت‌ که سازمانی‌ بتواند به‌ پیشرفت‌ نائل‌ شود و افقهای‌ جدیدی‌ از فعالیت‌ و کار رافراروی‌ خود بگشاید، بدون‌ اینکه‌ بخواهد چیز جدیدی‌ یاد بگیرد. حل‌ یک‌ مسئله ‌چالش‌ برانگیز، معرفی‌ محصولی‌ جدید و بازمهندسی‌ یک‌ فرایند تولید جملگی‌ نیاز به‌ مشاهده‌ جهان‌ به‌ طریقی‌ نو و تلاش‌ عملی‌ در جهت‌ اجرای‌ یافته‌های‌ جدیددارند. در فقدان‌ عنصر حیاتی‌ یادگیری،‌ سازمانها و افراد آنها تنها شیوه‌های‌کهنه‌ را – حداکثر با بیانهای‌ جدید – تکرار می‌کنند

فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌
تعاریف‌
انواع‌ یادگیری‌
زمینه‌های‌ شکل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌
نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌
کشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌کننده‌
نقشهای‌ جدید
رهبر به‌ عنوان‌ طراح‌
رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌
رهبر به‌ عنوان‌ خدمتگزار
مهارتهای‌ جدید
ساختن‌ دورنمای‌ مشترک‌
نمایان‌ ساختن‌ و آزمون‌ مدلهای‌ ذهنی‌
تفکر سیستمی‌
ابزارهای‌ جدید
الگوهای‌ سیستمی‌ پایه‌
ترسیم‌ شقوق‌ متعارض‌ استراتژیک‌
روش‌ ستون‌ سمت‌ چپ‌ برای‌ نمایان‌کردن‌ مدلهای‌ ذهنی‌
نقد نظریه‌ پیتر سنج‌
معنای‌ واقعی‌ سازمان‌ یادگیرنده‌
مدیریت‌ در سازمانهای‌ یادگیرنده‌
اندازه‌گیری‌ یادگیری‌
یادداشتها
فهرست‌ منابع‌

دسته‌ها