مقاله زلزله و بررسی انواع آن

بدون دیدگاه

چکیده:
کره زمین، جزء بسیار کوچکی از کاینات پهناور است که منابع و عناصر مورد نیاز برای جامعه پیشرفته و زندگی ما را تامین می کند و از این رو آگاهی از این سیاره برای ادامه زندگی ما حیاتی است. پدید آمدن زلزله¬ها که حاصل جابجائی در پوسته زمین است و انفجار مواد مذاب از یک آتشفشان فعال، تنها نمایشگر قسمتهای پایانی از یک پروسه طولانی است که ساختار کنونی کره زمین را بوجود آورده است. پدیده های زمین شناسی که در داخل زمین اتفاق می افتد تنها در سایه توجه به تاریخچه کره زمین و نحوه تغییرات آن در طول سالیان کهن قابل شناخت است. کره زمین یکی از ۹ سیاره ای است که به همراه چندین قمر و تعداد زیادی اجسام کوچکتر به گرد خورشید می گردند. طبیعت منظم و مرتبی که بر منظومه شمسی حاکم است، محققان را به این استنتاج هدایت می کند که زمین و سایر کرات هم زمان با خورشید و از عناصر اولیه یکسانی تشکیل شده باشند. بر اساس فرضیه سحابی، اجسام منظوم شمسی از یک توده بزرگ ابر دوار به نام ابر خورشیدی تکوین یافته است که این توده سحابی غالبا از هیدروژن و هلیم و درصد پایینی از عناصر سنگینتر ترکیب یافته بود. حدود  5 میلیارد سال پیش، این توده بزرگ ابر از گاز و ذرات ریز بر اساس جاذبه شروع به کشیده شدن به سمت همدیگر کردند. با منقبض شدن این ابر مارپیچی بر سرعت چرخش آن افزوده می¬شد. با گذشت زمان این توده پراکنده، تبدیل به یک دیسک صاف با تمرکز مواد در مرکز آن گردید. همراه با انباشته شدن مواد برای تشکیل کره زمین، اصابت ذرات سحابی با سرعت بالا و زوال عناصر رادیواکتیو باعث افزایش تدریجی دمای کره زمین گردید. این افزایش دما به اندازه ای بود که گرمای لازم برای ذوب آهن و نیکل را تامین نمود. پدیده ذوب، حبابهای مایعی از فلزات سنگین ایجاد نمود که به سمت مرکز سیاره زمین فرو رفتند.

آب موجود در جو

بدون دیدگاه
مقدمه:
آب در سه حالت بخار، (بخار آب) مایع
(قطرات آب) و جامد (بلورهی یخ) در جو وجود دارد از این سه حالت، تنها حالت
بخار آن نامرئی است آب تحت شرایط خاصی از یک حالت به حالت دیگر تغییر پیدا
می کند که برای هر کدام نام ویژه ای به کار گرفته  می شود.
این تغییر حالتها و نامهای مربوط، به شرح زیرند: 
تبخیر: تغییر حالت از مایع به بخار 
انجماد: تغییر حالت از مایع به  جامد 
تصعید: تغییر حالت از   جامد به بخار 
ذوب: تغییر حالت از جامد به مایع 
میعان: تغییر  حالت از بخار به مایع 
نهشت: تغییر حالت از بخار به جامد 
تغییر
از حالت به مایع به بخار نیازمند نهان تبخیر است و برای تغییر  از حالت
جامد به مایع به گرمای نهان ذوب نیاز داریم. هنگامی که تغییر حالت در جهت
عکس صورت گیرد، گرمای نهان و ذوب آزاد می شوند و همچنین برای تغییر حالت از
جامد به بخار به گرمای نهان تصعید نیاز داریم که این گرما در موقع نهشت
آزاد می شود. 
فهرست مطالب:
مقدمه
بخار آب
نسبت آمیزه رطوبت
رطوبت مطلق
فشار بخار آب
رطوبت نسبی
دمای نقطه شبنم
تراکم
تبخیر
تغییرات روزانه تغییرات نسبی
رطوبت سنجی
بارندگی و مه
تشکیل باران و برف و تگرگ
تگرگ
مشاهدات
رگبار
قدرت دید
مه
مه دود دریایی
مه تابشی
مه جبهه ای
گردش هوا
گردش عمومی جو
جبهه هوا
جبهه های گرم
جبهه های سرد
جبهه های ثابت
جبهه های انسدادی
فشارهای جبهه ای
چرخه حیات یک جبهه و فشار قطبی
جبهه زایی یا شکل گرفتن یک جبهه
جبهه زایی یا نابودی یک جبهه
موج چرخند
چرخه حیات یک موج چرخند
جریان جت
جبهه های آنا و کاتا
وضعیت هوا
وافشتارهای جبهه های در نیمکره جنوبی
خانواده و وافشارها
ناوه های کم فشار
وافشارهای ثانویه
واچرخند
وضعیت هوا
پشته های پر فشار
کل col
توده های هوا
وضعیت توده هوا

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

چکیده فارسی   1

مقدمه ۲

فصل اول : زمین لرزه های تاریخی
و قرن جاری منطقه مورد مطالعه

۱-۱ زمین
لرزه های تاریخی ۷

۱-۲ زمین
لرزه های به وقوع پیوسته در منطقه ۱۱

۱-۳ دقت
رو مرکز دستگاهی زمین لرزه ها ۲۲

فصل دوم : بررسی زمین ساخت ولرزه زمین ساخت
گستره مورد مطالعه

۲-۱ گسل آوج    30

۲-۲ گسل بیابانک ۳۲

۲-۳ گسل رفسنجان ۳۲

۲-۴ گسل دورونه ( گسل کویر بزرگ ) ۳۳

۲-۵ گسل ترود   34

۲-۶ گسل کلمرد ۳۸

۲-۷ گسل پشت بادام ۳۹

۲-۸ گسل قم – زفره ۴۱

۲-۹ گسل کاشان ۴۱

۲-۱۰ گسل دهشیر ( نائین- بافت )
۴۵

۲-۱۱ گسل زاگرس ۴۶

فصل سوم :مطالعات انجام شده بر روی پوسته
ی فلات ایران

۳-۱ مطالعات انجام شده بر روی پوسته فلات
ایران ۵۰

۳-۲ پوسته زمین ۶۱

۳-۲-۱ پوسته قاره ای زمین ۶۱

۳-۲-۲ پوسته اقیانوسی زمین ۶۲

۳-۲-۳ وضعیت پوسته زمین در ایران ۶۳

۳-۲-۴ پوسته قاره ای در ایران ۶۳

۳-۲-۵ پوسته اقیانوسی در ایران ۶۳

۳-۳ حرکات پوسته زمین ۶۴

۳-۴ گسل های مهم ایران ۶۵

۳-۵ تکتونیک و لرزه زمین ساخت ایران مرکزی
۶۶

فصل چهارم : روش‌های مورد استفاده برای
مطالعه پوسته

مقدمه ۷۰

۴-۱ روش یک ایستگاه ۷۱

۴-۲ روش دوایستگاه ۷۳

۴-۲-۱ مقدمه‌ای بر روش دو ایستگاه ۷۳

۴-۲-۲ محاسبه فرمول و خطاها در روش دو ایستگاه
۷۴

۴-۲-۳ روش کار در روش دو ایستگاه ۷۸

۴-۳ مطالعه پوسته با استفاده از ترموگرافی
لرزه ای ۷۹

۴-۴ روش وارون سازی زلت ۸۳

۴-۴-۱ پارامتر سازی مدل ۸۳

۴-۴-۲ ردیابی پرتو ۸۶

۴-۴-۳ وارون سازی ۸۸

فصل پنجم : معرفی شبکه لرزه نگاری استان
اصفهان و انتخاب مدل اولیه

۵-۱ شبکه لرزه نگاری اصفهان ۹۴

۵-۲ جمع آوری و انتخاب داده ها برای وارون
سازی ۹۹

۵-۳ انتخاب مدل اولیه ۱۰۰

۵-۴ تغییرات سرعت با عمق در پروفایلها ۱۰۳

۵-۵ پربندهای سرعت در عمقهای مختلف ۱۰۶

۵-۶ پربندهای عمق فصل مشترک لایه ها ۱۱۱

۵-۷ نتیجه گیری ۱۱۴

۵-۸ پیشنهادات ۱۱۵

منابع فارسی    116

منابع لاتین ۱۱۹

چکیده لاتین ۱۲۰

چکیده:

بررسی ویژگیهای لرزه زمین ساخت ،لرزه
خیزی و تعیین سرعت انتشار موج لرزه ای در پوسته زمین ، نقش مهمی در شناسایی توانمندی
گسله ها و تعیین محل دقیق زمین لرزه ها دارد. بر اساس داده های موجود در شبکه زلزله
نگاری اصفهان از تاریخ ۰۱/۰۹/۲۰۰۰ تا پایان ۳۰/۱۲/۲۰۰۲ توسط ۴ ایستگاه تعداد ۳۹۶۸ زلزله
ثبت شده است. با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای ثبت شده ، ۱۵ پروفیل شامل
دو ایستگاه و یک زلزله ، زمانهای رسید امواج به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده و سپس
با انتخاب یک مدل اولیه سه لایه پارامترهای عمق و سرعت مربوط به هر لایه بهینه گردیده است که عمق فصل مشترک لایه
اول و دوم از ۵ تا ۱۷ کیلومتر و عمق فصل مشترک لایه دوم و سوم از ۲۴ تا ۴۶ کیلومتر
متغیر است. تغییرات سرعت در لایه دوم از ۵٫۲ تا ۶٫۱ کیلومتر بر ثانیه و ضخامت این لایه
از ۳٫۸ تا ۱۶٫۹ کیلومتر متفاوت است. تغییرات سرعت در لایه سوم از ۴٫۲ تا ۶٫۷ کیلومتر
بر ثانیه بوده و ضخامت این لایه نیز در موقعیت های مختلف از ۲۰ تا ۳۳٫۴ کیلومتر متغیر
می باشد که نتایج بهینه سازی شده با انجام درون یابی برای رسم نقشه های پربندی سرعت
با عمق به کار برده شده اند. با بررسی دقیق نقشه ها ، نا پیوستگی سرعتی یا تغییرات
ناگهانی در عمق فصل مشترک لایه ها به گسل های موجود در منطقه نسبت داده شده اند.

مقدمه

در ترسیم نقشه های تکتونیک دنیا، قسمت اعظم
فلات ایران را به صورت یک صفحه (
plate)
کوچک مثلثی در نظر می گیرند که به وسیله دو سیستم گسل تراستی (البرز در شمال و زاگرس
در جنوب غرب) محدود می شود و از نظر موقعیت جغرافیائی در حاشیه جنوبی صفحه اوراسیا
و در طول بین ، و عرض بین قرار دارد. همچنین مجموعه حوادث زمین شناسی رخ داده
شده ، نشانه ناآرامی پوسته در نواحی مختلف ایران می باشد که نتیجه آن زمین لرزه است
وقتی مطالعه زمین شناسی یک سرزمین مورد نظر است، منظور مطالعه پوسته زمین آن و بالاخص
بخش سطحی همین پوسته و تغییرات تحولاتی است که در طی دوران های زمین شناسی بر اثر عملکرد
فازهای مختلف کوهزائی و خشک زائی، پسرویها و پیشرویهای دریایی، هوازدگی و فرسایش، در
سطح آن پدید آمده و مطالعه همین عوارض به خصوص در کشور ما می تواند کمک بسیار زیادی
به شناخت دقیق تر مکان وقوع زلزله ها و گسل ها نماید.

علاوه بر این ها دلایل عمده در خطای تعیین
موقعیت زلزله های ایران، پراکنده بودن دستگاه ها در ایران و عدم وجود مدلهای پوسته
ای و سرعتی می باشد.

به همین دلیل مکان یابی مجدد زلزله، حتی
پس از بازخوانی مجدد همه زمانهای رسید ممکن است موقعیت های کانونی را اصلاح نکند،بنابراین
در صورتی این کار معنا پیدا می کند که یک مدل پوسته ای صحیح در دسترس باشد.

یکی از اهداف علم ژئوفیزیک، مطالعه ساختمان
پوسته زمین است. از مهمترین موارد کاربرد نتایج پوسته زمین، مطالعات زمین ساختی و لرزه
خیزی است.

زمین لرزه ها چشمه های انرژی امواج کشسان
هستند که از تمامی درون کره زمین عبور کرده و اطلاعات در مورد ساختار کشسانی درون زمین
را در بر دارند.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
word و قابل ویرایش در اختیار
شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : ۱۲۳

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

بدون دیدگاه

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

فهرست مطالب پاورپوینت:
چاه
دو نوع چاه داریم، عمیق و نیمه عمیق
چاه نیمه عمیق
چاه عمیق
سیستم آبخوان
مشکلات سیستم
بالا آمدگی سطح آب زیر زمینی
پایین افتادن سطح آب زیر زمینی
ورودی های سیستم
خروجی های سیستم
معادله سیستم
راه حل
خسارتهای مورد انتظار

جزوه کامل مکانیک خاک

بدون دیدگاه

جزوه کامل مکانیک خاک رشته زمین شناسی:

فهرست مطالب:
 مکانیک خاک چیست
 تاریخچه
 سیر تحولی و رشد
 مبارحث کلی مکانیک خاک
 رابطه مکانیک خاک با سایر علوم
 خاک
 ذرات تشکیل دهنده خاک و چگونگی ایجاد آنها
 ترکیبات خاک
 کانی شناسی
 آزمایش آب سنجی
 رابطه میان جرم و حجم
 دسته بندی خاک
 تراوش
 قانون دارسی
 تحکیم
 حالت بحرانی در ماسه ها
 رفتار برشی
 فشار جانبی خاک
 ظرفیت باربری

چکیده:

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردارند. از اینرو درگوشه و کنار جهان از این تصاویر برای تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده میشود. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربریهای اراضی حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، از تصاویر ماهواره ای  SPOT 5 استفاده شده و نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شده است. برای انجام این تحقیق در مرحله پیشپردازش، تصحیحات هندسی و اتمسفری برروی تصاویر اعمال شده است. در مرحله پردازش با تعیین ترکیبی از سطوح ۱،۲،۳ سیستم طبقه بندی میشگیان برای نقشه کاربری اراضی اقدام به اعمال تکنیکهای پردازش تصویر شده و نقشه کاربری اراضی منطقه با دقت کلی ۸۷ درصد تهیه شده و با تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی برای نقشه بدست آمده نتایج ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
۱ – مقدمه
۲ – معرفی محدوده مورد مطالعه
۳ – مواد و روش ها 
3 – ۱ – مرحله پیش پردازش تصاویر ماهواره ای
۳ – ۲ – تعین سطح نقشه کاربری اراضی
۳ – ۳ – طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
۳ – ۳ – ۱ – نمونه های آموزشی
۳ – ۳ – ۲ – پیاده سازی نمونه های آموزشی بر سطح تصویر
۳ – ۳ – ۳ – طبقه بندی تصویر
۳ – ۳ – ۴ – ارزیابی صحت طبقه بندی
۳ – ۳ – ۵ – عملیات پس از طبقه بندی
۳ – ۳ – ۶ – تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی
۴ – نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

مقاله ترجمه شده با عنوان:
لاتین:

Combine the soil water assessment tool (SWAT) with sedimentgeochemistry to evaluate diffuse heavy metal loadings at watershedscale

چکیده:

ارزیابی  بارگذاری های مواد آلوده منتشرشده در مقیاس حوزه ی ابخیز عمدتا در زمان تدوین راهبردهای مدیریت موثر آب حوزه آبخیزمهم است اما این روند بندرت برای فلزات سنگین بدست آمد. دراین مطالعه ، تغییرمکانی-دمایی کلی سرب،مس،کروم ونیکل (Pb، cu،crو Ni ) در حوزه آبخیزکشاورزی به شکل کمی با ترکیب SWAT با ژئوشیمی رسوب ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که  حوزه ی آبخیز بارگذاری های  فلزسنگین را مشخص  میکند که تغییر قوی رادر مدت شبیه سازی سالهای۲۰۱۰-۱۹۸۱ باگرایش آشکار و عمده در سالهای اخیرمشخص میکنند.میانگین بارگذاری های سالانه شبیه سازی عبارت بودنداز: ۲۰٫۲۱g/ha،۲۱٫۷۵g/ha،۴۷/۳۵g/haو ۲۱٫۲۷g/ha (برای Pb، Cu ، crوNi). درمقایسه ، این مقادیر میانگین سالانه عموما سازگار با بارگذاری های مشخص و برآورد شده  فلزسنگین درمقیاس میدانی اند. با کمک الحاق مکانی بارگذاری¬های میدانی، این امر دریافته شد که آلودگی سنگین منتشرشده عمدتا ناشی از زیرحوزه ها است که درزمین های حاصلخیز گسترده اند و به میزان ۷۰%  بارگذاری های کلی حوزه آبخیزند. توزیع کاهش های مشخص فلزسنگین بسیارمشابه با کاهش خاک بود (اما  برخلاف تراکم فلز سنگین در خاک) که بر نقش مهم بازده رسوب درکنترل بارگذاری های منتشرشده فلزسنگین تاکید دارد.

a b s t r a c t
Assessing the diffuse pollutant loadings at watershed scale has become increasingly important whenformulating effective watershed water management strategies, but the process was seldom achievedfor heavy metals. In this study, the overall temporal–spatial variability of particulate Pb, Cu, Cr and Nilosses within an agricultural watershed was quantitatively evaluated by combining SWAT with sedimentgeochemistry. Results showed that the watershed particulate heavy metal loadings displayed strongvariability in the simulation period 1981–۲۰۱۰, with an obvious increasing trend in recent years. Thesimulated annual average loadings were 20.21 g/ha, 21.75 g/ha, 47.35 g/ha and 21.27 g/ha for Pb, Cu,Cr and Ni, respectively. By comparison, these annual average values generally matched the estimatedparticulate heavy metal loadings at field scale. With spatial interpolation of field loadings, it was foundthat the diffuse heavy metal pollution mainly came from the sub-basins dominated with cultivated lands,accounting for over 70% of total watershed loadings. The watershed distribution of particulate heavymetal losses was very similar to that of soil loss but contrary to that of heavy metal concentrations insoil, highlighting the important role of sediment yield in controlling the diffuse heavy metal loadings.


خاک

بدون دیدگاه

مراحل مختلف آزمایش خاک

 

آزمایش تحکیم :

هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و
میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته
فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و
بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربه مدرج اندازه
گیری می‌شود و هر ۲۴ ساعت یک با فشار روی نمونه ۲ برابر می‌گردد سپس منحنی زمان
متغیر برای بارگذاری‌های مختلف کشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان
تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.

همچنین تغییرات تحکیم پوکی نمونه نسبت به
فشار نیز بررسی می‌شود که در زیر آورده شده است.

روش انجام محاسبات

ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاری:  

ارتفاع منافذ قبل از بارگذاری:

پوکی اولیه:

در اثر اولین افزایش بار تغییر شکل را
خواهیم داشت، که تغییر پوکی
از آن بدست می‌آید.

پوکی چدید را که بعد از افزایش بار ایجاد
شد از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم

 

این کار برای
بارگذاری‌های بعدی نیز تکرار می‌شود. سپس نمودار
P
و پوکی به صورت یک منحنی بر روی کاغذ نیمه لگاریتمی رسم می‌شود.

راه و ترابری (راه زمینی)

بدون دیدگاه

تاریخچه :

تاریخ ایجاد راه
ترابری به سال های ۱۳۱۰ یعنی حدود ۷۰ سال پیش بر می گردد یعنی زمانی که برای اولین
بار اداره طرق و شوارع در ایران تاسیس گردید و همانطور که گفته شد جهت احداث و
نگهداری راهها می بایستی عمل نماید و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و
ترابری با شاخه های مختلف که شامل بنادر و کشتیرانی – راه آهن – راه – هواپیمایی –
حمل و نقل و شرکتهای وابسته بوجود آمده که در حال حاضر هم به همین نام فعالیت و
اسکان دارد که در آینده نزدیک نیز تغییراتی در آن بوجود آید . یکی از علل تغییر
نام و تکامل تا کنون با توجه به اینکه در سال های اولیه تاسیس هنوز بجز راه شوسه
دیگر امکانات در ایران نبود لذا بدین نام خوانده شده که با توجه به پیشرفت وفراهم
آمدن امکانات راه آهن – هوایی و دریایی تغییرات نام گذاری انجام پذیرفته .

یکی از شاخه های
اصلی وزارت راه و ترابری ، راه زمینی می باشد که در اینجا به شرح مختصری از وظایف
ادارت راه و ترابری می پردازیم . راه و ترابری مسئولیت نگهداری – توسعه و تردد
روان ناوگان سازمان حمل و نقل بیرون شهری را به عهده دارد .

 

نوع محصولات
تولیدی خدماتی واحد صنعتی :

الف : نگهداری
راهها

نگهداری راهها یکی
از کارهای مهم ادارات راه و ترابری می باشد که هر چند از نظر دید عموم پوشیده است
ولی وقتی عمقی به آن نگاه می کنیم متوجه اهمیت موضوع خواهیم شد و نگهداری شامل خط
کشی جاده ها – نصب علائم راهنمایی – ساخت پارکینیگ ها – نصب علائم هشدار دهنده
-ساخت شانه راه – احداث قنر در شانه جاده ها جهت هدایت آب های سطحی – تمیز نمودن
پل ها از رسوبات ناشی از سیلاب ها – درز گیری ترک ها با قیر – لکه گیری آسفالت در
جاهایی که آسفالت ترک برداشته با برداشتن آسفالت ترک خورده و پر کردن آن با آسفالت
جدید روکش آسفالت – نصب روشنایی – نصب گارد ریل درکنارر جاده ها (پایه های فلزی که
به هم متصل هستند) – نصب چراغ چشمک زدن در آبادیها – و غیره که اگر بخواهیم تمام
عنوانهای نگهداری راه را بگوییم درحدود ۱۴۰ مورد می باشد .

کانی شناسی

بدون دیدگاه

عناصر
نادر خاکی

مقدمه:

عناصر فلزی شناخته شده با عنوان عناصر
نادر خاکی با کلمه اختصاری
REE
نشان داده می شوند. اصلاح مورد استفاده معمولاً برای نسبت ۲ به ۳ با اکسیژن
RE2O3 به کار برده می
شود، که به طور شگفت انگیزی خواص شیمیایی و فیزیکی مشابهی داشته و در عین حال به
سختی قابل جدایش از یکدیگر می باشند. عناصر نادر خاکی همواره به صورت تجمعی و
ترکیبی با یکدیگر در طبیعت یافت می‌شوند. جداسازی و تفکیک این عناصر نیاز به
فرآیندهای زیاد و بسیار پر هزینه دارد که به علت شباهت زیاد خواص فیزیکی و شیمیایی
ترکیبات آنهاست.

کانی شناسی، فراوانی، پیدایش:

عناصر نادر خاکی لیتوفیل هستند،
بنابراین به صورت ترکیبات اکسیدهای از قبیل کربناتها، سیکلاتها، تیتاناتها و
فسفاتها و
می باشند:

۱- کانی هایی شامل لانتانیوم،
نئودیمیوم،ساماریم، یوروپیوم که در آن سدیم و بعضی مواقع لانتانیوم یا نئودیمیوم
به عنوان جزء اصلی ترکیب هستند (گروه سدیم). مثال این گروه با ستنازیت به فرمول
شیمیایی
(Ce…)Fco3
(ماکزیمم
REO 75% ) مونازیت (Ce…)Po4 (ماکزیمم REO 65% )، آلانیت (Fe,Al)3(Sio4)3(OH)
(Ca.Ce…) (ماکزیمم REO 48% ) می باشد.

۲-کانی های کادلینوم تالوتتیوم و
ایتریم به عنوان جزء اصلی (گروه عناصر نادر خاکی اتیریم). مثال بارز این گروه
گزنوتیم
(Y=…)Po4
(ماکزیمم
REO ) و گادولینیت (Y=…)۲FeBe2Si2O10 (ماکزیمم REO 48%)
می باشند.

۳- کانی های کمپلکس که در آن هر دو
گروه اتیریم و سدیم می توانند حضور داشته باشند، که هر کدام از این گروه می توانند
به عنوان جزء اصلی تلقی شوند. کانی‌های این گروه سنگهای اکسیده شامل تیتانیوم،
نئوبیوم، تانتالیم، اورانیوم و توریم می باشند. برای مثال:

اگزنیت Euxenite:

سامارسکیت Samarskite:

فرگوسونیت Fergusonite:

بتافیت Betafite:

کانی های گروه اول و دوم در سنگهای
پگمانیت، دگرگونی، گناسیهای هیدروترمال شدن و لایه های پنوماتولیک، اسکارنها و
کربناتها وجود دارند. کانی های گروه سوم بیشتر در پگمانیتها یافت می شود. با
ستنازیت و مونازیت عموماً همراه مگنتیت وهماتیت گزارش شده اند. مونازیت بیشتر در
ذخایر ثانوی در کانی های سنگین ماسه‌های ساحلی وجود دارد. استخراج مونازیت همراه
روتیل، ایلمنیت و زیرکن در استرالیا، برزیل، هند و آمریکا می باشد.

دسته‌ها