نگاه کلی:
فاضلاب یا پالایشگاه نفت دارای زیادی روغن و چربی به صورت ذرات معلق ، هیدروکربن‌های سبک و سنگین ، فنل و مواد آلی حل شده دیگر است که اگر بدون تصفیه در محیط تخلیه شود، خطر آلودگی محیط زیست را در پی خواهد داشت. برای تصفیه این فاضلابها ، ابتدا از یک بخش جدا کننده روغن و به دنبال آن ، از یک فرایند تصفیه بیولوژیکی برای حذف کامل مواد آلی باقیمانده ، استفاده می‌کنند که شامل دو بخش است:
مخزن هوادهی: که در این مخزن ، فاضلاب ورودی با هوا و توده‌ای از میکروارگانیسم‌های هوازی برای مدتی که می‌تواند از ۴ تا بیش از ۲۴ ساعت متغیر باشد، در تماس قرار می‌گیرد. عمل هوادهی برای تامین اکسیژن کافی مورد نیاز فعالیت توده میکروبی (لجن فعال) توسط هم‌زن دائم انجام می‌گیرد.
مخزن ته نشینی: که مایع و ذرات جامد لجن فعال را از هم جدا می‌کند. 
فهرست مطالب:
نگاه کلی 
عوامل بازدارنده 
مواد و روشها 
نتایج و بحث 
بهینه سازی میکروارگانیسم‌ها در تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی 
نگاه کلی 
مخزن هوا دهی 
مخزن ته نشینی 
عوامل بازدارنده 
مواد و روشها 
تصفیه آب در داخل زمین 
دید کلی 
تولید نیترات 
صاف شدن طبیعی 
سرعت گردش آب در زمین 
تصفیه آبهای سطحی 
دید کلی 
ترکیب فیزیکی آب خام 
هدف تصفیه 
مشکلات نگهداری بعضی ذرات: انعقاد ، هماوری 
مشکلات ویژه ناشی از پلانکتونها 
مشکلات ناشی از آلوده کننده کوچک 
تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری 
نگاه کلی 
احیای کلی پسابها 
روش های سم زدایی 
سم زدایی به روش ناپیوسته (ایستا) 
سم زدایی مستقیم 
سم زدایی پیوسته 
مسمومیت زدایی سیانیدها 
مسمومیت زدایی اکسید کروم (VI) 
خنثی سازی و ترسیب فلزات سنگین 
تصفیه لجن ها 
مبادله کننده های یونی 

مقاله معرفی علم ژنتیک

بدون دیدگاه

مقاله معرفی علم ژنتیک:

مقدمه:
ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.
به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در ۳ حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات، روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این ۳ حیطه عبارتند از ژنتیک کلاسیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک تکاملی (یا ژنتیک جمعیت).
در ژنتیک کلاسیک ما با تئوری کروموزومی وراثت روبرو هستیم، مفهومی که ژن‌ها را به صورت خطی در کنار هم بر روی کروموزوم فرض می‌کند. موقعیت نسبی ژنها با بررسی فراوانی زاده‌های حاصل از آمیزش‌های خاصی قابل تعیین است. ژنتیک مولکولی مطالعه ماده ژنتیک است؛ ساختار، رونویسی و بیان ماده‌ ژنتیک. همچنین در همین حیطه ما انقلاب بزرگ تکنولوژی DNAنوترکیب (یا مهندسی ژنتیک) و اطلاعات بدست آمده از آن را بررسی خواهیم کرد. ژنتیک تکاملی یا ژنتیک جمعیت به بررسی تغییرات در فراوانی ژنها در جمعیت می‌پردازد. مفهوم داروینی تکامل که بنابر پایه انتخاب طبیعی است بررسی می‌شود.

فهرست:
مقدمه
ژنتیک
تاریخچه ژنتیک
جنسیت چگونه تعیین می شود
ساخته شدن سلولهای جنسی
ژنها و DNA
ژنتیک پزشکی و انسانی
دید کلی
تاریخچه
اهمیت ژنتیک در تمام جنبه‌های پزشکی
قوانین موجود در ژنتیک انسانی و پزشکی
موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی
آینده بحث
ژنتیک مولکولی
دید کلی
وقایع مهم در ژنتیک مولکولی تا سال ۱۹۴۴
کشف ساختمان DNA
ژنها و کروموزومها
متابولیزم DNA
متابولیزم RNA
متابولیزم پروتئین
تنظیم بیان ژن
فناوری DNA نوترکیبی
ژنتیک و اصلاح نباتات
مقدمه
تاریخچه و سیر تحولی و رشد
اصول ژنتیکی تکامل گیاهان
موارد موثر بر اصلاح نباتات
انتخاب
رانده شدن ژنتیکی
کاربردهای اصلاح نباتات
ژنتیک و سرطان
اطلاعات اولیه
زیست شناسی سرطان
اشکال سرطان
سارکومها (Sarcomas)
کارسینومها (Carcinomas)
بدخیمیهای خونی و لنفاوی
اساس ژنتیکی سرطان
سرطان در خانواده‌ها
انکوژنها
ژنهای سرکوب‌گر تومور
تغییرات سیتوژنتیکی سرطان
پرتوها
سرطان‌زاهای شیمیایی
آینده بحث
منابع

پروژه مبارزه بیولوژیک

بدون دیدگاه

پروژه مبارزه بیولوژیک:

مقدمه :
جمعیت انسان در کره زمین بسیار زیاد است و روند رو به افزایش نیز دارد. بشر برای تامین نیاز های خودخواهانه اش و به خاطر ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر، اکوسیستمهای طبیعی را به سرعت بر هم زده و موجب تخریب جنگل ها،نابودی خاک و گیاهان خودرو و حیات وحش می گردد. روشهای بهره برداری و متکی بر تکنولوژی ماشینی و مواد شیمیایی مصنوعی، ممکن است در کوتاه مدت پر بازده باشند اما مسلماٌ پایدار نبوده و آلاینده محیط خواهند بود. امروزه ثابت شده است که باید برای جانوران وحشی و گیاهان خودرو نیز حق حیات قایل شد و در فضای موجود سهمی نیز برای آنها منظور نمود. بنابراین تولید بیشتر و در عین حال حفظ محیط زیست دو موضوعی است که هماهنگی آنها در آغاز قرن بیست و یکم مورد نوجه انسان خواهد بود. کنترل بیولوژیک آفات ، پاسخی است طبیعی به بخشی از این برنامه که کنترل پایدار به ارمغان آورده و برای محیط زیست نیز ناآلاینده محسوب می گردد.
فهرست:
مقدمه
نیازهای انسان و منشاء آفات  
مشکلات ناشی از آفت کش ها
تعریف کنترل بیولوژیک
تاریخچه کنترل بیولوژیک
مشاهدات اولیه و گسترش مبانی

فصل اول  (انواع اهداف ، عوامل و روش های کنترل بیولوژیک )
اهداف مبارزه بیولوژیک
انواع مبارزه بیولوژیک
حشرات یارازیئوئید
بندپایان و سایر مهرگان شکارگر
عوامل بیماری زاد نماتد های بند پایان
گیاهخواران و پاتوژن های علف های هرز
مبارزه ی بیولوژیک بیماری های گیاهی
روش های کنترل بیولوژیک

فصل  دوم  ( زیست شناسی و دینامیزم جمعیت عوامل بیماری زا )
فرآیند های اساسی در زیست شناسی پاتوژن
همه گیر شناسی ( Epizootiology  )  بیماری های بند پایان
بیماری های باکتریایی در بندپایان
ویروس های بیماری زا در بندپایان
قارچ های بیماری زا در بند پایان
پروتوزوهای بیماری زا در بند پایان
نماتد های بیماری زا در بند پایان
شواهدی از تاریخ 

پایان نامه اکولوژی ویروس ها

بدون دیدگاه

چکیده:
 به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی ( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی ) ، که همیشه متغیر است نیاز داریم. ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : (۱) یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش؛ (۲) روشی مؤثر برای انتشار و ایجاد آلودگی در گیاهان میزبان جدید و ( ۳) ذخیره ای از گیاهان میزبان مناسب سالم به منظور انتشار بیماری باشند.موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود. درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است. همانند اغلب پارازیت‌های اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند.

فهرست:
مقدمه
نمودارها
فصل اول – اکولوژی ویروس‌ها
عوامل بیولوژیکی
خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها
میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان
شدت بیماری
تغییرپذیری و انتخاب نژاد
دامنه میزبانی
انتشار
ناقلین هوازاد
ویروسهای خاکزاد
انتقال با بذر و گرده
انتقال بوسیله مهره داران
انتشاردر مسافتهای دور
منابع آلودگی
گیاهان زراعی
گیاهان وحشی
علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
علفهای هرز درون محصول
منابع مجاور محصول
منابع دور
منابع دیگر آلودگی
عملیات باغبانی و کشاورزی
عملیاتی که دارای اثرات موضعی است.
تاریخ کشت
تناوب زراعی
عملیات تهیه زمین و کاشت
اندازه مزرعه
اندازه گیاهان و تراکم کشت
همگن بودن گیاه زراعی
تأثیر گلخانه‌ها
عملیات گرده افشانی
نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند.
انتخاب گیاهان و اصلاح نبات
روش‌های پیوند زدن
کشت در مناطق دست نخورده
جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور
اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
نتیجه
عوامل فیزیکی
بارندگی
باد
دمای هوا
خاک
نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
بقا در طول چرخه فصلی
فصل دوم – اپیدمیولوژی
زمان
ویروس و میزبان
تعداد منابع آلودگی
نوع و تعداد ناقلین
مسافت
فصل سوم – ارزیابی خطر و پیش‌بینی
ارزیابی احتمال خطر
پیش بینی
نتیجه گیری

تحقیق درس زیس شناسی ۱ بررسی کامل تار عنکبوت:

تار عنکبوت شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی است که توسط عنکبوتها تنیده می‌شود. این پروتئین سرشار از آمینو اسیدهای آلانین و گلیسین است. بیشتر رشته‌های پلی پپتیدی سازندهٔ این پروتئین، به صورت صفحات بتا آرایش یافته‌اند. این صفحات در زمینه‌ای از رشته‌های آمینو اسید به صورت صفحات آلفا جای گرفته‌اند. مارپیچ‌های آلفا با بی نظمی زیادی به هم پیچیده‌اند و همین بی نظمی باعث خاصیت کش سانی تار می‌شود. یکی از ویژگی‌های جالب تار عنکبوت این است که مقدار زیادی نمک و مواد ضد باکتری و ضد قارچ دارد که در برابر حملهٔ باکتری‌ها و قارچ‌ها از آن محافظت می‌کند.

سوالات پایان ترم پیام نور رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی به همراه پاسخنامه
تابستان ۱۳۹۳ و نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳

این بسته سوالات شامل موارد زیر است:
سوالات زیست شناسی پرتوی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات اکوفیزیولوژی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات اکولوژی گیاهی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات بیوفیزیک با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات جنین شناسی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات روشهای تکثیر گیاهان با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات ریاضی ۲ با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات فیزیک با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات فیزیولوژی تنش با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)

مقدمه:
در سرزمین ما، مقوله محیط زیست و در پیوند مستقیم با آن، ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان دانش، بینش و حرفه از تاریخچه ای بس نوین بر خوردار است و به همین دلیل است که هنوز جایگاه واقعی خود را میان اذهان عمومی باز ننموده است (۱) با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است که لازمه آن آموزش های زیست محیطی به افراد جامعه می باشد. نکته حائز اهمیت این است که حفظ محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نبوده و اهتمام جمعی همه ساکنان کره زمین را می طلبد. بنابراین مسائل محیط زیست در اواخر قرن بیستم بعدی جهانی یافت و مورد توجه و رسیدگی جدی کارشناسان قرار گرفته است.
درک عواملی و عواقب دگرگونی جهانی محیط زیست و یافتن راههای مناسب جهت پیشگیری و مقابله با آثار سوء آن بسیار ضروری است. (۲) آموزش های زیست محیطی به عنوان یک اولویت مهم و درجه اول برای کلیه جوامع  انسانی به خصوص کشورهای در حال توسعه مطرح می شود. در چنین جوامعی توسعه صنایع، کشاورزی و افزایش جمعیت و توسعه شهرها موجب سرازیر شدن انبوهی از آلاینده های مختلف به محیط زندگی انسان و سایر موجودات زنده گردیده و از سوی دیگر و عمدتا به دلیل آگاهی لازم، هنوز راههکارهای جدید برای مهار این قبیل آلودگی ها پیش بینی نشده است و در نتیجه معضلات ناشی از بروز این مسائل هر چه بیشتر خود نمایی می کنند. بنابراین ضروری است که تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان این پدیده خطرناک را که البته هنوز بسیاری از افراد خطر آن را درک نمی نمایند کنترل نمود.

فهرست:
فصل اول
مقدمه  
بیان اهداف  
هدفهای کلی واهداف رفتاری آموزش محیط زیست  
تاریخچه توسعه آموزش زیست محیطی  
اهداف آموزش محیط زیست  
انواع برنامه های آموزشی در زمینه آموزش محیط زیست  
روند تاریخی آموزش محیط زیست  
در آمدی به مسایل زیست محیطی بین المللی  
فصل دوم
( تعاریف، مفاهیم، آلودگیها، راهکارها و آموزش ها)  
هوا  
آب  
انرژی و اثرات زیست محیطی نیروگههای حرارتی  
زباله ها  
صوت  
نفت  
خاک 
جنگل  
فصل سوم
( کنفرانس‌ها)
کنفرانس جهانی آموزش محیط زیست- توکیو  
کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم  
کنفرانس جهانی محیط زیست برانتلند 
کنفرانس جهانی محیط زیست- ریو 
فصل چهارم
( راهکارها)
کجا و چگونه محیط زیست را آموزش دهیم  
تاریخچه آموزش محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست  
راهکارهای حفاظت از محیط زیست 
آینده نگری و تعهد در قبال نسل های آینده  
تدوین راهکارهای عملی در آموزش محیط زیست  
فصل پنجم
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۹۵

چکیده:
در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد.
جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد.
عموماً گیاهان غوطه ور در حدود ۵ برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند.

فهرست مطالب :
چکیده
تعادل CO2
فتوسنتز و تولید اکسیژن
اکسیژن حل شده
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده
 چند حقیقت اساسی
 به هر حال، چگونه اکسیژن وارد آب می شود؟
 فرآیند فتوسنتز
 چرا اکسیژن مهم می باشد؟
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند
چرا اکسیژن محلول مهم می باشد؟
تأثیر محیطی
درک اکسیژن محلول در نهرها
گیاهان آبزی غوطه ور
گیاهای در حال ظهور متصل
شبه علف و DO
گیاهان آبزی شناور ماکروفیت ها
گیاهان بومی و سوسن های آب
فتوسنتز: بررسی کلی
اختصاصات
الف) تاریخچه
ب) تبادلات گازی
ج) فرآورده های متشکله
مقادیر متوسط و تغییرات آنها
نقش اسید فسفوگلیسریک
ت) سایر عوامل
جذب احیایی دی اکسید کربن
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی
فتوسنتز باکتریایی
مکانیسم فتوسنتز
نقش احیا کنندگی آب
آشنایی با فتوسنتز
تاریخچه
علایم ظاهری فتوسنتز
تبادلات گازی
جذب دی اکسید کربن
ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز
مسیر حرکت گازها

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۷۵

تحقیق ارگونومی

بدون دیدگاه

قسمتی از متن :
در طول جنگ جهانی دوم‏، زمانی که فن‌آوری و
علوم انسانی، برای اولین بار، به طور منظم با روشی هماهنگ مورد استفاده
قرار گرفتند، علم ارگونومی به عنوان تخصصی شناخته شده پیشرفت کرد.
فیزیولوژیست‌ها، روان‌شناسان، انسان‌شناسان، پزشکان، متخصصین علوم کار و
مهندسین، همگی متوجه مشکلات ناشی از عملکرد تجهیزات پیچیده نظامی شدند.
حاصل همکاری متقابل ایشان چنان امیدوار کننده به نظر رسید که پس از جنگ، در
بخش صنعتی نیز دنبال شد. توجه به این علم‏، خصوصاَ در اروپا و
ایالات‌متحده به سرعت افزایش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۹ به تأسیس
اولین انجمن ارگونومی ملی در انگلستان انجامید و از آن زمان بود که واژه
ارگونومی مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت‌های مذکور در سال ۱۹۶۱ با ایجاد
اتحادیه بین‌المللی ارگونومی پیگیری شد که در حال حاضر (۱۹۹۴) در ۴۰ کشور
یا منطقه جهان و با ۱۵۰۰۰ عضو به فعالیت مشغول است.
فهرست مطالب :
ارگونومی
ارگونومیست (یا متخصص علم ارگونومی)
اهمیت اجتماعی ارگونومی
ارگونومی عمومی و ارگونومی فردی
عوامل محیطی
صدا
راهنمایی‌هایی درباره صدا
مهار صداهای مزاحم در منبع
کاهش میزان صدا از طریق طراحی محیط کار و سازماندهی کار
حفاظت از شنوایی
ارتعاش
راهنمایی هایی درباره ارتعاش
جلوگیری از ارتعاش
روشنایی
راهنمایی‌هایی درباره شدت نور
راهنمایی‌هایی درباره اختلاف در درخشش نور
بهبود وضعیت روشنایی
ایجاد پرتوهای نور از تابش نور مستقیم
راهنمایی‌هایی درباره آسایش حرارتی
راهنمایی‌هایی درباره گرما و سرما
کنترل شرایط جوی

 

تحقیق ارگونومی

بدون دیدگاه

قسمتی از متن :
در طول جنگ جهانی دوم‏، زمانی که فن‌آوری و
علوم انسانی، برای اولین بار، به طور منظم با روشی هماهنگ مورد استفاده
قرار گرفتند، علم ارگونومی به عنوان تخصصی شناخته شده پیشرفت کرد.
فیزیولوژیست‌ها، روان‌شناسان، انسان‌شناسان، پزشکان، متخصصین علوم کار و
مهندسین، همگی متوجه مشکلات ناشی از عملکرد تجهیزات پیچیده نظامی شدند.
حاصل همکاری متقابل ایشان چنان امیدوار کننده به نظر رسید که پس از جنگ، در
بخش صنعتی نیز دنبال شد. توجه به این علم‏، خصوصاَ در اروپا و
ایالات‌متحده به سرعت افزایش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۹ به تأسیس
اولین انجمن ارگونومی ملی در انگلستان انجامید و از آن زمان بود که واژه
ارگونومی مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت‌های مذکور در سال ۱۹۶۱ با ایجاد
اتحادیه بین‌المللی ارگونومی پیگیری شد که در حال حاضر (۱۹۹۴) در ۴۰ کشور
یا منطقه جهان و با ۱۵۰۰۰ عضو به فعالیت مشغول است.
فهرست مطالب :
ارگونومی
ارگونومیست (یا متخصص علم ارگونومی)
اهمیت اجتماعی ارگونومی
ارگونومی عمومی و ارگونومی فردی
عوامل محیطی
صدا
راهنمایی‌هایی درباره صدا
مهار صداهای مزاحم در منبع
کاهش میزان صدا از طریق طراحی محیط کار و سازماندهی کار
حفاظت از شنوایی
ارتعاش
راهنمایی هایی درباره ارتعاش
جلوگیری از ارتعاش
روشنایی
راهنمایی‌هایی درباره شدت نور
راهنمایی‌هایی درباره اختلاف در درخشش نور
بهبود وضعیت روشنایی
ایجاد پرتوهای نور از تابش نور مستقیم
راهنمایی‌هایی درباره آسایش حرارتی
راهنمایی‌هایی درباره گرما و سرما
کنترل شرایط جوی

 

دسته‌ها