windows aplication نمونه ای کامل از درایو

با این برنامه میتوان درایوها و محتویات داخل هر درایو در سیستم خود را در محیط سی شارپ مشاهده کرد.
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

بدون دیدگاه

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ: 

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C  نوشته شده است.

دکمه های طراحی شده:
Adjust
Bump
Etched
Flat
Raised
Raisedlnner
RaisedOuter
Sunken
Sunkenlnner

صدا بوسیله فرکانس و زمان (سی شارپ)

بدون دیدگاه

صدا بوسیله فرکانس و زمان:

مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده  و صدای تولید شده را پخش میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

تعداد مقسوم علیه های عدد (سی شارپ)

بدون دیدگاه

تعداد مقسوم علیه عدد:

عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

باکس  با داشتن چند زیر منو

شامل  :
ریاضی
( اعداد اول ،فیبونانچی ،معکوس ،فاکتوریل ) 
تاریخ ( عددی را داده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه است )
ستاره ( تعداد سط را نوشته ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان میدهد ).

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

مشخص کردن اتصال سیستم به نت (سی شارپ)

بدون دیدگاه

مشخص کردن اتصال سیستم به نت:

این برنامه به کاربر اعلام میکند که سیستم به نت وصل هست یا خیر .
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

برنامه اعداد فیبونانچی با (سی شارپ)

بدون دیدگاه

برنامه فیبونانچی با (سی شارپ):

عدد را وارد کرده، فیبونانچی عدد وارد شده را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

فلش ویدئو پلیر

بدون دیدگاه

فلش ویدئو پلیر

فایلی از نوع فلش ویدئو پلیر را به اجرا در خواهد آورد

فرم افتتاح حساب با (سی شارپ)

بدون دیدگاه

فرم افتتاح حساب با (سی شارپ)

این فرم شامل :
نام
نام خانوادگی
سن
جنسیت
شماره تلفن
تاریخ افتتاح حساب
کد شعبه
شماره حساب
رمز  و.. می باشد .

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

نمایش و تبدیل فایل به PDF (سی شارپ)

بدون دیدگاه

نمایش و تبدیل فایل به PDF  (سی شارپ)

فایل مورد نظر را که pdf  است را نمایش میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

دسته‌ها