مقاله استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری

چکیده:
امروز قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی و هزینه حفظ این
قابلیتها از بزرگترین دلنگرانیهای مالکان و کاربران سرمایه های بزرگ و
گرانقیمت میباشد سرمایه هائیکه در آنها از کار افتادگی و خوابیدگی ماشین
آلات، دستگاههای صنعتی و سایر ادوات و تجهیزات میتواند پیامدهای زیادی را
بهمراه داشته باشد. پیامدهائیکه نه تنها میتواند باعث تحمیل هزینه های
ناخواسته گردد بلکه ممکن است باعث بخطر افتادن ایمنی جان انسانها و حتی، 
بخطر افتادن امنیت ملی یک کشور گردد. در این راستا نقش سیستمهای نگهداری و
تعمیر امری انکار ناپذیرمیباشد. دراین مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا بر
سیستم نگهداری و تعمیر مبتنی بر پایش وضعیت که یکی از فناوریهای جدید در
بحث نگهداری و تعمیر میباشد و همچنین بیان منافع تجاری حاصل از استفاده از
این روش،  الگوئی جهت انتخاب استراتژی مناسب در این زمینه ارائه گردد.

مقاله طراحی فنی نگهداری و تعمیرات بر مبنای شرایط CBM

چکیده:
بهره وری، سلاح کلیدی شرکت های صنعتی، برای پایدارماندن
در بازار جهانی است. بهره وری هنگامی افزایش می یابد که قابلیت دسترسی
افزایش یابد. این امر در گرو تمرکز مستقیم بر انواع روش ها و استراتژی های
نگهداری و تعمیرات (نت) است. افزایش قابلیت دسترسی در یک نت کارا، با کمتر
شدن فعالیت های نت اصلاحی و افزایش تناوب صحیح نت پیشگیرانه، تحقق می یابد.
نت بر مبنای شرایط، یک تکنولوژی است که می کوشد ، نقص ها را در مراحل
اولیه، قبل از اینکه بحرانی شوند، تشخیص دهد، که این موضوع باعث برنامه
ریزی صحیح نت پیشگیرانه خواهد شد. این مقاله در مورد اجزای فنی رویکرد
سیستمی کامل CBM بحث می کند و بوسیله یک مطالعه موردی نشان می دهد که ،
چگونه برای یک ربات صنعتی می توان با استفاده از روش هوش مصنوعی، استدلال
مورد مبنا و آنالیز صوت، اجزاء فنی یک سیستم نت بر اساس شرایط را طراحی
کرد.

مقاله راهنمای تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی

چکیده:
نگهداری و تعمیرات(نت) و پشتیبانی فنی تولید در یک واحد
تولیدی دارای اهمیت کلیدی است و هرگونه تغییر در محصول ویا ارائه محصول
جدید، بالا بردن کیفیت و غیره این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد. قوت و ضعف
این بخش مستقیماً در بهره وری و سود دهی تولید تاثیر دارد. بنابراین داشتن
یک استراتژی مشخص برای این بخش در راستای استراتژی های واحد تولیدی از
اهمیت بالائی برخوردار است. هدف از این مقاله ارائه یک راهنمایی برای تدوین
استراتژی فوق است. مباحثی مثل: وضعیت فعلی بنگاه، برنامه های واحد تولیدی
در ارتباط با کمیت و کیفیت محصول یا ارائه محصول جدید، نیروی انسانی و سطح
توانایی آن، مباحث جدید در نت، تاثیر تکنولوژی های نوین بر نت مطالعه و یک
متدولوژی برای تدوین استراتژی نت پیشنهاد می شود. ارمان سازی، توسعه مدل
استراتژیک و برنامه پیاده سازی اجزاء اصلی این متدولوژی است. در بخش های
بعدی مقاله با تشریح مراحل مختلف متدولوژی به چگونگی پیاده سازی آن اشاره
می شود.

مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

بدون دیدگاه

مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

مقدمه:
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و
فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای
از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه , لوازم مصرفی، قطعات یدکی،
کالاهای ساخته و نیم ساخته و از این قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه
در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد. لذا با توجه به
این مطلب آشکار می گردد که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزامًا
برقراری یک سیستم صحیح سفارش و کنترل موجودی، بسیار منطقی و اقتصادی است.
اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه
آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه
های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و
وقفه در برنامه های عملیاتی، باید روشهای صحیح،  اساسی و اقتصادی در خرید،
نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.
با ظهور ر ایانه در صنعت و
محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه
سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند .
لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.

مقاله پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR

چکیده:
افزایش هزینهی تعویض تجهیزات، افراد و سازمانها را وادار
به افزایش عمر مفید سیستمها کرده است. خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابی
می گذارند. از این رو کاربر باید قادر به ارزیابی خرابی باشد و از عدم وقوع
شکست در خط لوله اطمینان یابد. پیش بینی عمر باقیمانده ی خطوط لوله متأثر
از خو ردگی علاوه بر اینکه از طریق بازرسی و تعمیرات به موقع به افزایش عمر
خطوط لوله کمک می کند، با پیشگیری از نشتی از بروز صدمات مالی و جانی نیز
جلوگیری بعمل می آورد. در ضمن در صورت اطلاع از زمان وقوع شکست خط لوله، با
انجام تعمیرات برنامه ریزی شده می توان از توقف ناخواسته واحدهای تو لیدی
جلوگیری کرد و به افزایش بهره وری کمک نمود. در زمینهی پیش بینی استحکام
باقیمانده خطوط لوله مطالعات بس یاری بر اساس روشها ی قطعی و احتمالی انجام
شده است. روش های قطع ی از پیش بینی زمان شکست ناتوان هستند و روشها ی
احتمالی نیز بدلیل پیچیدگی با استقبال کاربران مواجه نشده اند . در این
مقاله از روش استدلال مبتنی بر مورد(CBR) که روش نسبتًا جدیدی در هوش
مصنوعی (AI) می باشد، بر ای پیش بینی عمر باقیماندهی خطوط لوله دچار خوردگی
استفاده شده است . داده های مورد استفاده درتحقیق از اطلاعات مربوط به
ضخامت سنجی خطوط لوله در شرکت پتروشیمی اراک جمع آور ی شده است . بر اساس
روش استدلال مبتنی بر مورد، مدلی برای پیش بینی عمر باقیمانده ارائه شده
است. نتایج آزمایش مدل، موفقیت آن را در ۸۰ % مواقع نشان می دهد.

مقاله استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

چکیده:
امروزه با او جگیری پیشرفت سریع ف نآوری و ب التبع آن
ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت، بحث نگهداری و تعمیرات
از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و
تجهیزات مورد بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور عدم توجه به نگهداری
صحیح و برنام هریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات
اضطراری و اختلال در سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضایتی
مشترکین و افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد که چنانچه هزینه
های غیرمستقیم ناشی از سیستم های تولید را به آن اضافه کنیم این هزین هها
سرسا م آور می شود.
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یکی از انواع
سیستمهای نگهداری و تعمیرات می باشد که سیاست خود را به برنامه ریزی مدون
تعمیر و سرویس تجهیزات و قطعات قبل از خرابی معطوف داشته و با تدوین
دستورالعمل های مناسب به انجام سروی سها، بازدیدهای دوره و تدوین قطعات می
پردازد.
هدف اصلی از استقرار نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات
آب ، بهینه کردن تواناییهای تجهیزات و دستگاهها جهت ایجاد حداکثر کارایی،
کاهش خرابی و از کارافتادگی آنها و اهداف جزئی آن شامل افزایش آماده بکاری،
افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه های اضافی و توقفات اضطراری سیستم
آبرسانی می باشد، دفتر بهبود روشهای بهر هبرداری آب شرکت مهن دسی آب و
فاضلاب کشور در راستای دستیابی به این هدف طرح استقرار نظام نت پیشگیرانه
تأسیسات آب شهری را از سال ٧٩ در دستور کار خود قرار داد و با مهیا نمودن
بسترهای لازم و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز ١٠٨ شهر کشور موفق به اجرای
، کلیه شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف به اجرای این طرح نمود بنحو ی که تا
پایان ٨٣ سیستم مکانیزه نت پیشگیرانه شدند . از مهمترین نتایج این امر می
توان برنامه ای شدن عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و روند نزولی کاهش
هزینه جاری نگهداری و تعمیرات بویژه تعمیرات اضطراری از سال ٨٢ و کاهش سهم
هزینه تعمیرات بدون برنامه در قیمت تمام شده آب اشاره نمود.

مقاله یک مدل ریاضی در زمان بندی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه

چکیده:
در این مقاله از یک مدل خطی و صفر و یک دو مرحله ای جهت زمان بندی فعالیت های نگهداری برای یک سیستم تولید سفارشی و دسته ای استفاده شده است. مرحله اول مدل آن دسته از فعالیت های نگهداری را تعیین می کند که اجرای آنها در پیش از آغاز تولید، باعث حداقل شدن احتمال ازکارافتادگی خط تولید در حین تولید خواهد شد. مدل مرحله دوم نیز که مربوط به حین تولید می باشد، حداکثر تعداد فعالیت های نگهداری را تعیین می کند که می باید در حین تولید انجام شوند. در هر دو مدل محدودیت های بودجه و نیروی انسانی منظور گردیده اند.

گزارش کارآموزی رشته مکانیک تاسیسات

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
سپتیک تانکها
طرز ساختن سپتیک تانکها
لوله ها و اتصالات
لوله چدنی
سیستم های تخلیه یا فاضلاب 
چاهها و سپتیک تانکها 
لوله مسی
تعیین محل مسدود لوله فاضلاب
باز کردن فاضلاب نقاط مصرف
استفاده از شیلنگ 
استفاده از لوله باز کن برقی
پیاده کردن توالت دیواری
نصب توالت دیواری
هدایت آب ناودانها و آبهای سطحی
لوله های قائم یا ناودانها
تهویه وسایل بهداشتی و فاضلاب ساختمان
بی هنجاری آب

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۴۰

پاورپوینت نظام کیفیت

بدون دیدگاه

مقدمه:
یکی از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده فعالیت های
سازمان های تولیدی و صنعتی، موضوع کیفیت و استانداردهای کیفیت است. کیفیت
در چند دهه اخیر، به خصوص با ادغام اقتصادی جهان ، به مهمترین عامل رقابتی
تبدیل شده است.
نیاز به تحول در کیفیت محصول که هم موجب تولید هر چه
بهتر می شود و هم، به سبب نتایج موثر و مفید آن ، موجب صرفه جویی در کاربرد
منابع و نیز افزایش ارزش افزوده فعالیت های سازمانهای صنعتی می شود، برای
انجام اقتصاد ملی، چه در بعد داخلی و بازار محلی چه در بعد خارجی و بازار
بین المللی و چه در جهت توسعه صادرات ، نیازی حیاتی و اساسی است.
این یک پروژه کامل در زمینه نظام کیفیت می باشد.

پاورپوینت نگهداری و تعمیر (نت)

بدون دیدگاه

چکیده:
نت مخفف کلمات نگهداری و تعمیرات می باشد و به مجموعه
برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبول ازنظر
عملیاتی (نگهداری) و یا باز گرداندن تجهبزات معیوب به چرخه استفاده و بهره
برداری اطلاق می شود. نتیجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ
قابلیت عملیاتی، تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات برای شرایط تعریف شده
خواهد بود. بطور کلی اهداف سیستم نت در یک واحد عبارتند از پاسخگویی کارا ,
موثر و سریع در هنگام نیاز به فعالیتهای پیشگیری و اصلاحی به منظور حفظ آن
واحد در یک سطح استاندارد و قابل قبول می باشد.

فهرست مطالب:
تعریف نت
سیر تحولات نگهداری وتعمیر
اهمیّت نت در دنیای امروز
مدل های سیستم نگهداری
WBS در نت

دسته‌ها