پروژه نظریه آشوب ( پیچیدگی)

بدون دیدگاه

پروژه نظریه آشوب ( پیچیدگی)

چکیده: 
یکی از وجوه اساسی علم که آن را از هنر و ادبیات متمایز می کند امکان بیان آن به کمک اعداد و کمی کردن آن با استفاده از روابط ریاضی است.این پدیده چنان فراگیر شده است که بسیاری از اوقات کار علمی براساس کیفیت ریاضیات آن سنجیده می‌شود و نه محتوای تجربهاش. به کارگیری روابط ریاضی، علاوه بر ایجاد شرایط جدید برای نگرش به پدیدهها (نوآوری)، نوعی سیستم ارزشی برای اندازهگیری و کمی کردن نیز بهوجود می آورد.
نظریه پیچیدگی مطمئناً راه جدیدی برای نگاه کردن به پدیدههاست و به تدریج در حال تغییر دادن تکنیکهای ریاضی سنتی است. به همین دلیل نیز برخی از دانشمندان نظریه پیچیدگی را گنگ و مبهم میدانند و آن را شایسته عنوان علم نمی‌شناسند. نیاز به تکنیکهای جدید ریاضی جهت مواجهه با علوم جدید، موضوع تازه‌ای نیست (ریاضیات نیوتونی و لایبنیتز، توپولوژی پوآنکاره، هندسه غیر اقلیدسی ریمان، آمار بولتزمن و نظریه مجموعههای کانتور). تمام این دیدگاههای جدید در ریاضیات به دلیل نیاز به کمی کردن نظریه‌های جدید علمی که در آن زمان پا به عرصه وجود گذاشته بودند ابداع شدند.
فهرست:
نظریه آشوب
چکیده: 
نظریه پیچیدگی
مقدمات کمی سازی پیچیدگی
خصوصیات عمومی SOC برای طبقه بندی این نوع از سیستمها 
تکنیکهای کمی سازی
الف) تکنیکهای رویان 
ب) دیدگاههای دیگر 
نتیجه گیری
مرجعها 

پروژه استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی:

چکیده
مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.

این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را فراهم می سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر استراتژیک بهره می جوید.
استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشکل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به کار می گیرد. این روش جدید با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ارکان کسب و کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می کند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاکید شود.
فهرست:
چکیده
مقدمه
فضای رقابت
استراتژی سه جانبه
رقیب اصلی
شایستگی های متمایزکننده
تلفیق داده ها و تعیین حوزه اثربخشی استراتژی
تحلیل داده ها و خلق استراتژی های اثربخش
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بدون دیدگاه

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه:
روش محاسبه صحیح بهای تمام شده
وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین المللی، لزوم داشتن نگرشهایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر کرده است.
همچنین با افزایش سهم فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کالاها و خدمات ، روشهای هزینه یابی سنتی، اطلاعات صحیح در مورد هزینه سر بار و تسهیم آن فراهم نمی آورد در حالیکه اطلاعات بهای تمام شده محصولات، خدمات و مشتریان از مهمترین اطلاعات مالی است که برای تصمیمات مدیریت مورد نیاز است. برآورده نشدن اطلاعات مورد نیاز مدیریت توسط سیستم های هزینه یابی سنتی، واحدهای اقتصادی را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) متمایل کرده است.

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

بدون دیدگاه

مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

مقدمه:
تحولات سریع در صنایع تولیدی جهان ، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی ، نوآوری های تکنولوژی و پیشرفت سیستمهای رایانه ای بوده است . این تحولات موجب شده که شرکتهایی که توان هم آهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند بصورت شرکتهای موفق جهانی درآیند و شرکتهایی که چنین توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند .
   همچنین با افزایش سهم فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کالاها و خدمات ، روشها هزینه یابی سنتی ، اطلاعات صحیح در مورد هزینه سربار و تسهیم آن فراهم نمی آورد در حالیکه اطلاعات بهای تمام شده محصولات ، خدمات و مشتریان از مهمترین اطلاعات مالی است که برای تصمیمات مدیریت مورد نیاز است . برآورده نشدن اطلاعات مورد نیاز مدیریت توسط سیستم های هزینه یابی سنتی ، حسابداران مدیریت را ناچار از ابداع و بکارگیری روشها و سیستمهایی نموده که جوابگوی نیازهای روز شرکتها باشد و واحد های اقتصادی را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) متمایل کرده است که مزایای قابل ملاحظه ای نسبت به روش هزینه یابی سنتی بر مبنای حجم دارد .

دانلود پروژه مدل  SCOR در ارتقا عملکرد زنجیره تامین

چکیده:

این مجموعه شامل اجزای زنجیره تامین،  ارزیابی عملکرد سازمان ها و وظایف و فعالیت هایی است  که از نظر قانونی از هم جدا بوده و از طریق روابط عرضه و تقاضا بهم وصل شده اند و نیز شامل تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کننده نهایی و جریان های اطلاعاتی با آن ها است که باعث هماهنگی فعالیت های درون سازمانی می شود. همچنین به معرفی سیستم های تعالی و توضیحی مختصری در مورد مدل های تعالی سازمان پرداخته ایم. اجرای این مدل ها در سازمان ها علاوه بر دیدی جامع نسبت به کلیه ابعاد یک سازمان متعالی، موجب تمرکز خاصی برسازمان های پروژه محور می شود. مدل SCOR به عنوان نوعی مدل مرجع فرآیند معرفی گردیده است که شامل واژگان فنی، مجموعه تعاریف و اصطلاحات و معیارهای اندازه‌ گیری است که با تبیین فرآیندهای استاندارد و تطبیق فعالیت های زنجیره تامین با بهترین شیوه‌های تجربه شده  می باشد که امروزه به عنوان تکنیکی بسیار سودمند دراختیار مدیران قرار گرفته است.درپایان پیرامون انگیزه های پیدایش مدل SCOR نقاط قوت و ضعف آن بحث کرده ایم.

شامل مطالب زیر میباشد:

فهرست:
فصل اول: مقدمه
مقدمه
فصل دوم: زنجیره تامین
زنجیره تامین
اجزای زنجیره تامین
یک زنجیره تامین می تواند شامل مراحل زیر باشد
انواع شبکه زنجیره تامین
تحلیل زنجیره تامین
اندازه گیری عملکرد
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
معیارهای ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین
هدف زنجیره تامین
فرآیند ایجاد زنجیره تامین کاراو موثر
اثر شلاقی در زنجیره تامین
مفهوم اثر شلاقی
تاثیرات اثر شلاقی
دلایل اثر شلاقی
راه های مقابله با اثر شلاقی
مشکلات متداول در زنجیره تامین
روش های مقابله با مشکلات زنجیره تامین
فصل سوم: مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین
نیاز به مدیریت زنجیره تامین
اجزای سازنده مدیریت زنجیره تامین
اهداف مدیریت زنجیره تامین
پنج عملکرد برای مدیریت در برابر چالش های زنجیره تامین
فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین
وظایف مدیریت زنجیره تامین
ارزیابی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی
فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین
تجارت الکترونیک برای زنجیره تامین
هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست؟
ابزارهای مدیریت زنجیره تامین
فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
نگرش سنتی و جدید در زنجیره تامین
اصول بهینه سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین
کاربرد شبیه سازی در زنجیره تامین
مدیریت ریسک زنجیره تامین
فصل چهارم: سیستم های تعالی
منابع انسانی در مدل های تعالی سازمانی
روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی
فرآیند ارزیابی عملکرد
مدل های تعالی سازمان
شش سیگما
۵S
کایزن
کانبان
تولید ناب
TQM
EFQM
ISO
فصل پنجم: مدل SCOR
مدل مرجع فرآیند چیست؟
ساختار و محدوده مدل
به کارگیری مدل
مفهوم مقبولیت
پیکره بندی خطوط برجسته زنجیره تامین
نقشه های فرآیند در حال توسعه
نتیجه گیری
منابع

دانلود پروژه درس ارزیابی کار و زمان در شرکت پلار سونیه دوال

ازاین پروژه هم میتوان بعنوان پروژه درس طرحریزی واحدهای صنعتی و هم بعنوان پروژه درس ارزیابی کاروزمان استفاده نمود که شامل مطالب زیر می باشد:

۱-تاریخچه موسسه و چارت سازمانی

۲-ترکیب نیروی اداری

۳-معرفی عمومی محصولات

۴-انتخاب محصول(مجموعه)

۵-نقشه فنی یا نقشه انفجاری و یا عکس از کل محصول

۶-لیست مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول

۷-لیست قطعات محصول مورد نظر

۸-لیست ماشین آلات برای محصول(مجموعه)

۹-لیست ابزارآلات

۱۰-نمودار مونتاژ محصول(مجموعه)

۱۱-نمودار تقدم و تاخر

۱۲- جدول تقدم و تاخر

۱۳- نمودار فرآیند جریان انسان- ماشین- مواد (با هم)

۱۴-جداول فعالیت دستها برای ۵ اپراتور ساخت، ۵ اپراتور بازرسی و ۵ اپراتور مونتاژ

۱۵-جداول بازرسی

۱۶-جدول(دیاگرام) جریان محصول

۱۷-جدول از-به مسافت بین دپارتمانها

۱۸-نمودار رابطه فعالیتها

۱۹- انتخاب مسئله(مشکل) و ارائه راه حل های بهبود

۲۰-نمودار های انسان ماشین بهبود یافته

۲۱-موازنه و بهبود خط مونتاژ

۲۲-نمودار بهبود یافته از – به

۲۳-طرح اسقراری پیشنهادی

۲۴-زمان سنجی به روش Stop Watch

۲۵-زمان سنجی به روش MTM1

۲۶-زمان سنجی به روش Basic Most

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 2000
فهرست مطالب:

شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیت
معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO
معرفی استاندارد های سری ISO 9000
مدیریت کیفیت
ارکان مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت و ارکان آن
دیدگاه فرآیند گرا Process Approach
شبکه فرآیندها
تقسیم‌بندی پیشنهادی فرآیندها
تعاریف و مفاهیم ISO 9000 : 2000
الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی برسری استاندارد ISO 9000:2000

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002

بدون دیدگاه

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002 نیازمندیهای سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
 اهداف پاورپوینت استاندارد :
۱- تاریخچه
۲- اهداف ISO TS 16949 2002
3- آشنایی با نیازمندیهای ISO TS 16949 2002
4- بررسی مقایسه ای ISO TS 16949 با ISO 9001 2000

اهداف و مقاصد مستند سازی:
انتقال مقاصد و ثبات و یکنواختی اقدامات و فعالیت‌ها
دستیابی به انطباق با خواسته‌های مشتری و بهبود کیفیت
فراهم آوردن آموزش‌های مناسب
تکرارپذیری و قابلیت ردیابی
فراهم آوردن شواهد عینی
ارزیابی اثربخشی و همچنین تداوم مناسب بودن سیستم مدیریت کیفیت

دوره آموزشی تربیت ممیز بر اساس استاندارد ISO19011 2002 در قالب فایل پاورپوینت ۵۰ سالاید قابل ویرایش
استاندارد ISO19011 2002 راهنمایی هایی را برای مدیریت
کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و بیرونی در
مورد سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی و همچنین شایستگی (صلاحیت) و
ارزشیابی ممیزان، ارائه می نماید.
قصد بر آن است تا راهنمایی های ذکر
شده در این استاندارد بین الماللی برای گستره وسیعی از استفاده کنندگان
بالقوه، از جمله ممیزان، سازمانهای در حال اجرای سیستم ها و ابزارهای
مدیریتی و مهندسی، سازمانهایی که ملزم به انجام ممیزی بر مبنای قرارداد
هستند و همچنین سازمانهایی که در امر آموزش یا تائید شایستگی ممیزان، گواهی
کردن/یا ثبت کردن سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی ، نهاد تائید
صلاحیت یا استاندارد کردن در حیطه ارزیابی انطباق دخیل هستند، کاربرد داشته
باشد.
این استاندارد بین المللی راهنمایی های را در مورد اصول اساسی
ممیزی، مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های سیستم
مدیریت و همچنین راهنمایی هایی جهت شایستگی ممیران سیستمهای مدیریت ارائه
می دهد.
این استاندارد برای کلیه سازمانهایی که به انجام ممیزی های
داخلی یا بیرونی در رابطه با سیستم مدیریت یا مدیریت کردن برنامه ممیزی
نیاز دارند، کاربرد دارد.
بکارگیری این استاندارد در انجام سایر انواع
ممیزی ها نیز عموماً امکان پذیر  است، مشروط بر آنکه در چنین مواردی
ملاحظات لازم برای شناسایی شایستگی مورد نیاز برای اعضاء تیم ممیزی مد نظر
قرار گیرد.

دسته‌ها