مقدمه:
در پزشکی کاربرد رادیو ایزوتوپ ها ( اتم های یک عنصر را که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند ، ایزوتوپ های آن عنصر می نامند (بارهای مثبت که همان تعداد پروتون ها می باشند را عدد اتمی و مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های هسته یک اتم را عدد جرمی آن می گویند) در سه زمینه متمرکز است که عبارتند از تشخیص ، درمان و تحقیق …
فهرست مطالب:
مقدمه
رادیو داروها و چشمه های رادیو اکتیو برای پزشکی هسته ای
رادیوایزوتوپ ها  در پزشکی 
رادیو ایزوتوپ ها چه موادی هستند؟
 پزشکی هسته ای
تشخیص
درمان 
تحلیل بیوشیمیایی 
رادیو دارو های تشخیصی
رادیو دارو های درمانی
مسمومیت رادیوایزوتوپ
ضایعات
ژنراتورهای مواد رادیواکتیو
نقش مواد رادیواکتیو در درمان سرطان و ایدز
مقاومت باکتری‌ها در برابر تابش‌های رادیواکتیو به کمک نانوذرات فلزی 

دسته‌ها