گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک

گزارش آزمایشگاه درس هیدرولیک رشته های مهندسی و خصوصا عمران:

این گزارش کامل ترین گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک مهندسی عمران می باشد که بدون تردید حتی نظیر آن را هیج جا و بخصوص روی اینترنت نخواهید یافت . دلایل اینکه این گزارش را کامل و جامع می دانم بدین شرح است :

هر آزمایش مشتمل بر موارد ذیل می باشد:
عنوان آزمایش
موضوع و هدف آزمایش
تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش به همراه عکس و شکل آنها
تئوری آزمایش همراه با شکل و دیاگرام های تهیه شده با فوتوشاپ
روش انجام آزمایش
محاسبات آزمایش
ازائه نتایج آزمایش و بیان آنها بضورت نمودار و دیاگرام

لیست آزمایشات این مجموعه :
آزمایش اندازه گیری جریان به کمک سرریزها
آزمایش اندازه گیری نیروی فشارهیدرواستاتیک
آزمایش بررسی خصوصیات جهش هیدرولیکی در کانال مستطیلی
آزمایش جت آب
آزمایش جریان یکنواخت در کانال های روباز
آزمایش رینولدز
انواع جریان روباز
ونتوری فلوم

دسته‌ها