چکیده:
 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه 
فصل اول 
کلیات 
1-1) معنای لغوی محاربه 
2-1) محاربه در قرآن کریم 
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 
فصل دوم 
ماهیت محاربه 
1-2) مفاد آیه محاربه 
1-1-2) بررسی عنوان محاربه 
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین  
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین 
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض 
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد 
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب 
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 
1-5-2) بکار بردن سلاح 
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب 
3-5-2) قصد قتل یا سرقت 
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب 
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب 
1-7-2)  قائلان به حبس 
2-7-2) قائلان به غیر حبس 
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن 
فصل سوم 
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه 
1-3) محاربه و بغی 
1-1-3) معنای لغوی بغی 
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی 
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید 
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات 
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی 
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی 
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی 
2-3) محاربه و تروریسم 
1-2-3) مفهوم تروریسم 
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم 
3-2-3) تعریف محدود تروریسم 
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل 
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف 
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل 
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم 
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب 
فصل چهارم 
محاربه در قوانین موضوعه ایران 
(4-1-1 رکن قانونی 
(4-1-2 رکن مادی  
(4-1-3 عنصر معنوی  
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی 
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم  
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم  
(4-4-1 از نظر شرع 
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی  
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی  
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی  
8-4) براندازی حکومت اسلامی 
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم 
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع 
18-4) سرقت مسلحانه در شب 
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی 
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 
منابع 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۲۷۰

مقدمه:
بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه¬ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می کند؛ از این رو می توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می یابد تلاش تولیدی بشر است.
بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش و آرامش نیازمند تهیه امکانات و وسایل و بر طرف کردن مشکلات و چالش های پیش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و کوشش می کند تا به این هدف نایل شود. برای دست یابی به هدف ، تلاش در شکل های پیش گفته خودنمایی می کند. تفکر و طرح و برنامه ریزی بخشی از تولید است. بدون تفکر و تدبر و تامل ممکن نیست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمی موفق شود. از این روست که تولید فکری به عنوان تولید پایه مطرح می  شود.

فهرست مطالب :
مقدمه
مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن
فلسفه کارگری
حقوق کارگر و آداب کارگری
بخش اول – قرارداد : منبع اصلی رابطه کار
الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی
بخش دوم – مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار
ب – جنبه جمعی روابط کار
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار 
الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه
ب- انتقاد نظریه کارگاه
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار
 

قسمتی از متن :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها
وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از
همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان
را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و
تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان
، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت
و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه
خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و
فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین
طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند
کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه
موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات ۵
تا ۱۶ سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .
در همین راستا، و بر اساس
همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز
به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف
خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و
در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و
درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و
راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی
برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ
حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .
قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در
مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین
طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism
) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت
گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و
اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام
داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .
صرف
نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور
ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و
رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری
نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد
و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .
موضوع قابل
توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق
انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع
اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض
با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می
باشد ؟
در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .
فهرست مطالب :
اشاره
مقدمه
مفهوم آزادی فردی
آزادی انسان از دیدگاه اسلام
آزادی فردی در حکومت اسلامی
آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد
آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان
آزادی عقیده و مذهب

 

قسمتی از متن :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها
وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از
همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان
را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و
تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان
، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت
و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه
خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و
فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین
طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند
کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه
موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات ۵
تا ۱۶ سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .
در همین راستا، و بر اساس
همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز
به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف
خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و
در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و
درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و
راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی
برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ
حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .
قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در
مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین
طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism
) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت
گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و
اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام
داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .
صرف
نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور
ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و
رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری
نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد
و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .
موضوع قابل
توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق
انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع
اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض
با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می
باشد ؟
در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .
فهرست مطالب :
اشاره
مقدمه
مفهوم آزادی فردی
آزادی انسان از دیدگاه اسلام
آزادی فردی در حکومت اسلامی
آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد
آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان
آزادی عقیده و مذهب

 

فایل اصلی پایان نامه در قالب PDF 
 فهرست مطالب  و بخش اول تحقیق در قالب Word

قسمتی از متن:
مستشرقان غربی در کمیّت و کیفیّت موضع گیری کشورهای غربی در امور مربوط به جامعه،فرهنگ، سیاست، اقتصاد و …کشورهای اسلامی تاثیر فوق العاده زیادی دارند.اسلامی که در محافل آکادمیکی غرب مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، از مجرای برداشتهای این مستشرقان است. ما در این تحقیق که اثر پروفسور پاول ال هک اختصاص داشت، نحوه برداشت » زمینه مشترک « به ترجمه بخشهایی از کتاب این اسلام شناس و مستشرق برجسته امریکایی از اسلام و ارتباط این دین آسمانی ما مقولاتی مانند دموکراسی، حقوق بشر و تکثر ادیان را مورد بررسی قرار دادیم.اشکالات عدیده ای در نحوه نگرش این مسشترق آمریکایی وجود دارد و می طلبد که تحقیقات گسترده تری در حوزه مواجه با چنین جری آن ها ی فکری ای صورت گیرد. اهمیّت این کتاب در پیش قدم بودن آن با توجه به روشی که در تطبیق و مقایسه و پیداکردن زمینه مشترک بین دو دین اسلام و مسیحیّت بکار برده است، می باشد. نویسنده به لحاظ الهیاتی دیدگاه دو دین اسلام و مسیحیّت را در ارتباط با موضوعات نامبرده و اهداف این دو دین را در تنظیم حقوق و قوانین مرتبط با جامعه و فرد را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که حقوق بشر بهترین وسیله ایست که می تواند دین را در پیشبرد اهداف خودش کمک کند. نویسنده معتقد است که وی نخستین کسی است که از این روش در ضرورت توجه پیروان این دو دین به لایحه حقوق بشر استفاده می کند. لذا پرداختن به چنین کتابی یکی از دغدغه های اساسی هر دین پژوهی که علاقه مند مباحث جدید در حوزه دین شناسی است، می باشد.

فهرست:
بخش اول
ضرورت تحقیق 
سوالات تحقیق   
سوال اصلی
سوالات فرعی
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
ساختار تحقیق
کلیات
۱-۱٫تعاریف
۱-۱-۱٫تکثرگرایی دینی
۱-۱-۱-۱٫تعریف لغوی
۱-۱-۱-۲٫تعریف اصطلاحی
۱-۱-۲٫سکولاریزم
۱-۱-۲-۱٫تعریف لغوی
۱-۱-۲-۲٫تعریف اصطلاحی
۱-۱-۳٫حکومت دینی
۱-۱-۳-۱٫تعریف لغوی
۱-۱-۳-۲٫تعریف اصطلاحی
۱-۱-۴٫حقوق بشر
۱-۱-۵٫تجربه دینی
۱-۲٫معرفی نویسنده
۱-۳٫معرفی کتاب
بخش دوم: ترجمه کتاب
۲-۱٫ مدخل: تکثرگرایی دینی امروزه
۲-۲٫فصل پنجم. آیا اسلام مردم سالارتر از مسیحیّت است؟ 
2-3. فصل ششم: حقوق الهی؛ تهدیدی علیه حقوق بشر
۲-۴٫ نتیجه گیری
بخش سوم:نقد و بررسی دیدگاه نویسنده
مقدمه
فصل اول
۳-۱٫ اسلام وتکثرگرایی
۳-۱-۱٫انحصار گرائى دینى
۳-۱-۲٫شمولگرایی دینى
۳-۱-۳٫تکثّرگرایی ‏دینى
۳-۱-۳-۱٫مبانی فلسفی و معرفت شناختی تکثرگرایی دینی
۳-۱-۳-۱-۱٫نسبیِت در فهم
۳-۱-۳-۱-۲٫نقد و بررسی
۳-۱-۳-۲٫دلایل کلامی تکثرگرایی دینی
۳-۱-۳-۲-۱٫وحی همان تجربه دینی است
۳-۱-۳-۲-۱-۱٫تجربه دینی ، احساس اتکای به امر مطلق است
۳-۱-۳-۲-۱-۲٫تجربه دینی؛ نوعی ادراک حسی است
۳-۱-۳-۲-۱-۳٫تجربه دینی ، تلقی فوق طبیعی از تجربه
۳-۱-۳-۲-۲٫تفاوت تجربه دینی و وحی
۳-۱-۳-۲-۲-۱٫وحی متاثر از فرهنگ زمانه خود نیست، برخلاف تجربه دینی
۳-۱-۳-۲-۲-۲٫وحی الهی، منتهی به شریعت الهی می شود
۳-۱-۳-۲-۲-۳٫ تجربه دینی خطاپذیر است، بر خلاف وحی
۳-۱-۳-۲-۲-۴٫اختصاصی بودن وحی تشریعی 
3-1-3-2-2-5.قرآن کریم، کلام بشری نیست
۳-۱-۳-۲-۳٫گوهر و صدف دین 
3-1-3-2-3-1.نقد و بررسی این ادعا
۳-۱-۳-۲-۴٫ نظر اسلام در مورد رابطه گوهر و صدف دین
۳-۱-۳-۳٫ارتباط سکولاریزم و تکثرگرایی ادیان
فصل دوم
۳-۲٫ اسلام و دموکراسی
۳-۲-۱٫ نظریه دولت دینی
۳-۲-۱-۱٫ولایت پیامبر در راستای ولایت خداوندی است
۳-۲-۱-۲٫ائمه معصومین و نظریه حکومت دینی
۳-۲-۱-۳٫نظریه ولی فقیه به عنوان نظریه حکومت دینی تراز در عصر غیبت
۳-۲-۱-۳-۱٫ادلّه عقلی نظریه ولایت فقیه
۳-۲-۱-۳-۱-۱٫دلیل اول
۳-۲-۱-۳-۱-۲٫دلیل دوم
۳-۲-۱-۳-۲٫ادله نقلی نظریه ولایت فقیه
۳-۲-۱-۳-۲-۱٫شواهد قرآنی بر این نظریه
۳-۲-۱-۳-۲-۱-۱٫کافران حق سلطه بر مونین ندارند
۳-۲-۱-۳-۲-۱-۲٫پیروی از آگاهان به امر حق
۳-۲-۱-۳-۲-۱-۳٫علم به دین و آگاهى از شریعت ملاک مشروعیّت و اطاعت است
۳-۲-۱-۳-۲-۱-۴٫ فرمانبرداری از فاسق و گناهکار ممنوع است
۳-۲-۱-۳-۲-۱٫شواهد روایی بر نظریه ولایت فقیه
۳-۱-۲-۳نتیجه بحث در ولایت فقیه
۳-۱-۲-۴٫وظیفه حکومت در دولت اسلامی
۳-۲-۲٫ حکومت دینی و خواسته های مردم
فصل سوم
۳-۳-اسلام و حقوق بشر
۳-۳-۱٫مبانی حقوق بشر در اسلام. 
3-3-1-1.نیاز به شناخت حقیقت انسان، لازمه تدوین حقوق بشر
۳-۳-۱-۲٫عقل به تنهایی نمی تواند کاشف حقوق بشر باشد
۳-۳-۱-۳٫امور معنوى و اخروى جزو مصالح احکام در اسلام است
۳-۳-۱-۴٫ ایمان به خداوند،زیر بنا عدالت و حقوق ذاتی مردم است
۳-۳-۲٫ کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی
۳-۳-۳٫ اصول حاکم در روابط اجتماعی در حقوق بشر اسلامی
۳-۳-۳-۱٫ اصل برابری
۳-۳-۳-۲٫اصل مسئولیت
۳-۳-۳-۳٫اصل همزیستی مسالمت آمیز
۳-۳-۳-۴٫ اصل برابری زن و مرد
۳-۴٫نتیجه گیری
منابع

چکیده:
ارث در تاریخ  ملل  متاثر از عادات و عرف های صحیح وفاسد بوده است .در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه ا زکتاب مقدس و هدایتگر قرآن کریم  و صدها حکم و قاعده فقهی به آن اختصاص یافته است.بدون تردید ارث از پیچیده ترین موضوعاتی است که در کتب فقهی  وحقوقی تحت عناوینی همچون موجبات، موانع و شرایط ارث، به صورت تفصیلی  مورد بحث وبررسی واستدلال  قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع اصلی این پژوهش است که  سعی شده ضمن اشاره به تاریخچه آن در تمدنهای باستانی ، موضوع از منظر فقهی، حقوقی  و تحولات قانونگذاری ایران و در نهایت مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی  مورد برسی و کنکاش فقهی و حقوقی قرار گیرد.
فهرست:
چکیده
ارث زوجه از منظر فقهی
نظریه  اول 
نظریه  دوم
نظریه  سوم
نظریه  چهارم
شیخ طوسى در نهایه مى‌گوید
قاضى ابن برّاج نیز در کتاب مهذّب ۲۰  بر همین نظر تاکید داشته ومقررنموده است
ابن حمزه نیز در کتاب وسیله۲۱  آورده است
محقق حلى در شرایع ۲۲ مى‌نوسد
علامۀ حلى در قواعد الأحکام۲۴  آورده است
دله ومستندات فقهی
الف)قرآن
ب)روایات
دو روایت در این باره آمده است
ج) اجماع
مبحث چهارم- ارث زوجه در نظام حقوقی ایران
دیدگاه حقوقدانان

چکیده:

درباره تعریف مثلی و قیمی و ضابطه تشخیص آن بین حقوقدانان داخلی ونیز بین فقهای امامیه اختلاف است.ماده ۳۱۱قانون مدنی در بحث غصب،غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین،به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است و نیز ماده ۹۵۰ قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته و ملاک تشیص در این قانون به عرف واگذار شده.حاصل این پژوهش این است که با بیان نظرات مختلف فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مفهوم مال مثلی و قیمی ،عرف را بعنوان بهترین ضابطه دانسته و در کنار آن دیگر موارد بیان و بررسی گردد.

فهرست مطالب:
چکیده  
مقدمه 
تعریف مال مثلی و قیمی از دیدگاه حقوقدانان 
تعریف مال مثلی و قیمی از دیدگاه فقهای امامیه 
تعریف منسوب به مشهور 
ضابطه مال مثلی و قیمی از دیدگاه حقوقدانان 
دیدگاه فقهای امامیه در مورد ضابطه تشخیص مثلی و قیمی 
نتیجه گیری 
منابع 

تحقیق پیرامون قاعده ضمان ید

بدون دیدگاه

مقدمه:
یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است. فقها این قاعده را معمولاً در کتاب الغصب و کتاب البیع و کتاب الضمان متعرض شده‌اند؛ خصوصاً در جائی که بحث مقبوض به عقد فاسد وجود دارد.
مشهور فقها از این قاعده ــ‌ که هم باید سندش را بررسی کنیم و هم دلالتش را  ــ ضمان را استفاده کرده‌اند؛ از این رو، مناسب است که مقداری بعنوان مقدمه در مورد ضمان مطالبی را عنوان کنیم تا یک تصویری از ضمان و این که مسأله ضمان در فقه اسلامی و در شریعت ما به چه نحوی است، داشته باشیم و سپس وارد بحث قاعده ید شویم.

فهرست:
مقدمه
اسباب ضمان
بحث دیگر این است که در فقه اسلامی اسباب ضمان چیست؟
انواع ضمان
فرق بین قاعده علی الید و قاعده ید
منابع قاعده
حدیث علی الید
پس، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا شهرتی که جابر ضعف سند است، در اینجا وجود دارد یا خیر؟

مقدمه:
بافومت موجودی است معماگونه و دارای یری بز که در نمونه های فراوانی از تاریخ علوم سری  از آن یاد شده است . از شوالیه های معبد در قرون وسطی و فراماسون های قرن نوزدهم تا جریانات نوین علوم سری ، بافومت همیشه مورد بحث بوده است . اما براستی بافومت زاییده کدام تفکر است و مهمتر از آن ، مصداق واقعی ای

فهرست:
بافومت را بهتر بشناسیم
ریشه نام بافومت
ریشه های احتمالی تصویر بافومت
بافومت ، اثر لوی
قسمت بالایی عصای چاووش شباهت زیادی به نماد خورشید بالدار دارد
در جوامع مخفی
شوالیه های معبد
آلیستر کراولی
کلیسای شیطان
در فرهنگ عامه
نتیجه
فراماسونری- دجال آخر الزمان(بخش اول)
فراماسونری چیست؟
بخش هایی از کتاب ‘کمیته ٣٠٠ کانون توطئه های جهانی ‘ نوشته دکتر جان کلمن
علامت معروف فراماسونری
مراسم ماسونی افراد رده پایین لژ (به دو علامت ستاره ۶ گوشه در بالای در ورودی لژ توجه فرمایید)
ستاره ۶ گوشه : نماد تعادل خلقت از دیدگاه مکاتب شرک آمیز

دسته‌ها