مقاله بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق به روش المان محدود

چکیده:

برگشت فنری یک فاکتور کلیدی می باشد که می تواند در کیفیت
قطعات کشیده شده با روش کشش عمیق نقش مهمی را ایفاد کند. مطالعات انجام
شده نشان داده است که پدیده برگشت فنری می تواند در میزان تغییر شکل قطعات
تولید شده با روش کشش عمیق مؤثر واقع شود. بنابر این برای بهینه کردن
فرایند تولید و بالا بردن دقت ابعادی قطعات تولید شده، لازم است عوامل مؤثر
در این پدیده شناخته شوند و فرایند کشش عمیق تحت کنترل کامل تولید کننده
در آید. در این مقاله، پدیده برگشت فنری و عوامل مؤثر بر آن به کمک روش
المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است و راه های کم کردن مقدار برگشت فنری
برای فلزات مختلف ارائه شده و اثر جنس مواد اولیه، نیروی ورقگیر، ضریب
اصطکاک و مقدار لقی سنبه و قالب بر این پدیده، مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل پارامترهای ذکر شده، به منظور
ساده سازی از شبیه سازی دو بعدی (کرنش صفحه)فرآیند کشش عمیق استفاده شده و
نتایج آنالیز با نتایج تجربی مقایسه گردید. از مقایسه به عمل آمده، تطابق
خوبی بین نتایج عددی و تجربی حاصل شد و صحت نتایج مورد تایید قرار گرفت.

مقاله معرفی و کاربرد آنالیز حرارتی در عیب یابی واگنهای مولد برق قطارهای مسافری

چکیده:
واگنهای مولد برق در سازمان قطارهای مسافری بواسطه تولید
انرژی الکتریکی و ارتباط نزدیکی که با آسایش مسافرین دارد، از اهمیت و
حساسیت بالایی برخوردار است. بکارگیری و اجرای روشهای پیش بینی خرابی و
مراقبت وضعیت، یکی از اهداف کارخانه برق واگنها و مولدهای برق جهت این
واگنها، می باشد. جهت آماده بکار بودن و قابلیت اطمینان بالا در ماشین آلات
مکانیکی و بخصوص تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی واگنهای مولد برق،
بکارگیری و اجرای آنالیز حرارتی در دستورکار این کارخانه قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل و تفسیر آنالیز حرارتی براساس شرایط تجهیزات، استانداردها و
دمای مجاز آنها انجام می گیرد و بر این اساس سرویس ها و تعمیرات مربوطه
انجام می شود. در این مقاله تئوری، الویت بندی تجهیزات و زمان انجام کار،
عوامل و فاکتور مهم، روشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل
آنها، تعیین معیارها و استانداردها، برآورد و تعیین صرفه جویی های اقتصادی و
برخی نتایج انجام آنالیزحرارتی برروی واگنهای مولد برق ارائه میشود.

مقاله مراقبت وضعیت ماشین آلات از طریق آنالیز روغن

چکیده:
آگاهی از نفوذ آلاینده ها در سیستم ماشین آلات و تأثیر آن
ها در ایجاد خوردگی و فرسایش قطعات فلزی مورد بحث و بررسی در مقاله می با
شد . نتایج آنالیز نمونه های روغن که طی سالیان متمادی توسط نگارنده مقاله
در بخش ماشین آلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تطبیق وضعیت عناصر
فرسایش ی با نحوه فرسایش قطعات با نمایش عکس ها و نمودارها از مطالب تأکیدی
مقاله می باشد. همچنین تأثیر آلاینده ها، مخصوصًا آب بر روی عناصر و کیفیت
روغن های روانکار مورد بحث می باشد .نتایج اجرای مراقبت وضعیت ماشین آلات
با روش آنالیز روغن در جلوگیری از نفوذ آلاینده ها و استفاده از روغن های
مناسب و افزایش کارکرد روغن های مصرفی و همچنین پیش بینی تعمیرات قبل از
گسترش خرابی بسیار  مؤثر بوده است در نهایت مراقبت وضعیت ماشین آلات از
طریق آنالیز روغن بعنوان یک روش موثر نگهداری و تعمیرات (نت) شناخته شده و
توصیه می گردد.

مقاله بررسی امکان تغییر مکانیسم ساپورت عرضی دستگاه تراش جهت بالا بردن دقت ماشین

چکیده:
در این مقاله به بررسی روشی برای بهبود سیستم باردهی
ماشین تراش معمولی پرداخته شده و پیچی را معرفی می کند که این کار را انجام
میدهد . هدف از طراحی این پیچ استفاده در ماشینهای ابزار، بخصوص دستگاه
تراش برای بالا بردن دقت ساپورت عرضی دستگاه از ۰٫۰۵mm به ۰٫۰۲mm می باشد.
این پیچ ضمن تحمل نیروهای اعمالی، با به وجود آوردن یک گام فرضی می تواند
مقدار پیشروی کمی به ازاء هر دو ر چرخش پیچ فراهم سازد. اساس کار پیچ بدین
گونه است که با استفاده ا ز دو گام مختلف، ولی هم جهت، برروی یک میله و در
گیر شدن با دو مهره که یکی از آنها ثابت و دیگری متحرک می باشد ، می تواند
با توجه به گام مهره متحرک نسبت به مهره ثابت در فاصله ای نزدیک یا دورتر
از آن قرار گیرد. میزان موفقیت این طرح به صورت تئوری ۱۰۰ % می باشد.

مقاله محاسبه نیروهای ماشینکاری فرز سر کروی با احتساب خیز ابزار

چکیده:
در این مقاله یک روش برای مدل سازی استاتیکی نیروهای
ماشین کاری در فرآیند فرز کاری با ابزار فرز سر کروی درماشین کاری سطوح
قالبها بیان شده است. ضخامت براده یکی از مهمترین پارامترهائی است که بر
نیروهای ماشین کاری تاثیر می گذارد. مدل ارائه شده با دانستن پارامترهای
معلوم شرایط ماشینکاری و پارامترهای ابزار نیروهای ماشینکاری را محاسبه
کرده و از روش جایگذاری پارامترهای عمود به مایل استفاده کرده و پس از
یافتن نیروها، خیز ابزار را محاسبه کرده و براساس آن اصلاح ابعادی براده
برداری را در نظر گرفته تا نیروی واقعی را آنرا بدست آوریم. نیروهای پیش
بینی شده مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارند.

مقاله شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های ترموپلاستیکی تقویت شده با الیاف مصنوعی

چکیده:
در این مقاله کشش عمیق ورقه های کامپوزیتی تقویت شده
(thermoplastic reinforced sheet) مورد  مطالعه قرار گرفته است. از جمله
پارامترهای موثر در خواص نهایی محصول، جهت گیری الیاف و توزیع ضخامت است که
مورد بحث قرار می گیرند. در این مقاله روشی برای تعیین جهت الیاف و کشش
داخل الیاف در طول فرآیند شکل دهی ارائه شده است. سپس فرآیند با استفاده از
روش المان محدود شبیه سازی شده ، توزیع جهت الیاف ، پروفیل مرزی قطعه و
توزیع ضخامت قطعه نهایی محاسبه شده اند. نتایج حاصله برای جهت نهایی الیاف و
پروفیل مرزی با نتایج تجربی مقایسه شده است.

مقاله شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

چکیده:
در این تحقیق روشی جدید برای مد لسازی فرآیند کشش عمیق
ورق ههای کامپوزیتی تقویت شده با الیاف مصنوعی بافته شده، ارائه شده است.
با سود بردن از این واقعیت که خواص کششی و برشی الیاف بافته شده از هم
مستقل هستند، یک معادله مشخصه برای این مواد ارائه شده است. در این معادله
مشخصه فرض شده که دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده، به ماده چسبیده و با
ماده حرکت میکند. مولفه های تنش و کرنش موجود در معادله مشخصه، در این
دستگاه مختصات متحرک داده شده اند. از آنجا که کد vumat نرم افزار ABAQU
تنشها و کرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتی که به ماده
چسبیده است می دهد، م یتوان بدون نیازبه تبدیل مولفه های تنش و کرنش از
دستگاه مختصات محلی که به ماده چسبیده است به دستگاه مختصات کلی، از این
معادله مشخصه برای شبیه سازی ماده استفاده کرد.

پاورپوینت هیدرولیک در ماشین آلات

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
تعریف: هیدرولیک علم استفاده از مایعات جهت انتقال و کنترل نیرو و حرکت می باشد.
قانون
پاسکال: در قرن هفدهم میلادی یک دانشمند اروپایی به نام پاسکال قوانین
اولیه هیدرولیک را پایه ریزی نمود.بر اساس این قانون فشار وارد بر هر نقطه
از یک مایع محبوس به طور مساوی در تمام جهات منتقل شده و با نیروی مساوی بر
روی سطوح مساوی اثر میکند. به عبارت دیگر فشار وارده بر مایعات داخل ظروف
بسته در تمام نقاط برابر می باشد.
ساختار یک سیستم هیدرولیک: اگر دو جک
هیدرولیک را مانند شکل بعد توسط یک لوله به یکدیگر ارتباط دهیم و بر روی
یکی از جکها یک وزنه یک کیلوگرمی قرار دهیم شفت جک دوم به سمت بالا حرکت
خواهد کرد . مقدار جابجایی شفت جک دوم معادل مقدار مایع هم وزن روی جک اول
می باشد. به عبارت دیگر وزن مایع جابجا شده نیز یک کیلوگرم خواهد بود.

پاورپوینت گریس نسوز

بدون دیدگاه

چکیده:
نامگذاری: گریس را با پایه صابونی آن می شناسند. عمده
ترین صابون های سازنده گریس شامل صابون کلسیم)در گریس های کاپ وشاسی)، سدیم
(در گریس های R.B.B ، فایبر یا با نام تجاری والوالین) ، صابون لیتیم (در
گریس های مالتی پرپوز و ماهان) ، غیر آلی (در گریس نسوز یا بنتون) و سایر
صابون ها مانند آلومینیوم.
ساخت صابون: این ماده خود نیز از پخت چربی ها
(اسید های چرب) و مواد قلیایی به دست می آید. صابون در بسیاری از گریس ها
بایستی از قبل تهیه شود. برای این منظور مواد اولیه به درون دستگاه پخت
صابون بنام اتوکلاو، تزریق شده و تحت فشار قرار می گیرد. سپس این دستگاه به
طور کامل بسته شده و مانند دیگ های زودپز تحت فشار قرار می گیرد. این
دستگاه دارای جداره ای گرمکن از نوع روغن داغ بوده و دمای پخت آن در
حدود۳۰۰ درجه سانتی گراد است. اتوکلاو هم چنین برای اختلاط کامل، دارای
همزنی است که در زمان پخت برای یکنواختی کامل مواد از آن استفاده می شود.
بدین ترتیب ساخت صابون با انجام آزمایش ها و نمونه برداری تا به دست آوردن
نتیجه کامل ادامه می یابد.

پاورپوینت فرآیندهای شکل دهی

بدون دیدگاه

چکیده:
طبقه بندی فرآیندهای شکل دهی بر اساس اندازه و شکل قطعه
فرآیندهای تغییر شکل حجمی Bulk deformation processes تعریف: روی قطعاتی
انجام میشود که نسبت مساحت سطح قطعه به حجم آن کوچک باشد مانند آهنگری،
نورد، اکستروژن، کشش سیم- فرآیندهای تغییر شکل ورقی Sheet metal forming
processes تعریف: روی قطعاتی انجام میشود که نسبت مساحت سطح قطعه به ضخامت
آن بزرگ است مانند برشکاری، خمکاری، شکل دهی کششی و کشش عمیق

فهرست مطالب:
طبقه بندی فرآیندهای شکل دهی بر اساس اندازه و شکل قطعه
آهنگری (فورجینگ) Forging
طبقه بندی آهنگری بر اساس نو ع قالب
آهنگری با قالبهای بسته
آهنگری با قالبهای بسته بدون پلیسه
اکستروژن Extrusion
کشش میله و سیم
نورد Rolling
شکل دهی غلتکی Roll Forming
برشکاری Shearing
جنس ابزار
خمکاری Bending
شکل دهی کششی

دسته‌ها