پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ۹۲؛

 پاسخنامه  سئوالات کنکور ۹۲ رشته محیط زیست گرایش مهندسی محیط زیست به کدر دفترچه F

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ۹۲؛

سئوالات کنکور ۹۲ رشته محیط زیست گرایش مهندسی محیط زیست به کدر دفترچه F

نمونه تست های حل شده کنترل کیفیت اماری

بدون دیدگاه

آموزش نحوه تست زنی reading در کنکور

بدون دیدگاه

آموزش نحوه تست زنی reading در کنکور در قالب فایل pdf 16 صفحه | نکات تستی در مبحث ریدینگ
ﺣﺪﺱ ﺯﺩﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺠﺎﻭﺭ  ﻣﻬﻢ  ﺑﭽﻪ ترینﻣﺸﻜﻞ درک ﻫـﺎ در روﺑـﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎآﺷﻨﺎ رو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻛﻠﻤـﺎت یـﺎ ﻋﺒـﺎرات است .

درﻣﺜﺎل های ﻣﻔﻬﻮم این ﻣﻬﺎرت یاد ﺧﻮاﻫید ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣـﺎ یـﺎ ایـﻦ ﻛﻠﻤـﺎت, ﻋﺒﺎرات نزدیک ﺷوید . می تاکید کنیم ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ هیچ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرت بخوانید ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ یـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﺟﻤﻠه به کنید ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎه .   ﺑﻌﻀی ﻛﻠﻤﺎت اوﻗﺎت ﺧﻮد این غالبا ﻛﻪ نیستند در ﻛﺘﺎب درسی ﻣـی ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار گیرند , اگر دانستن ، ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺳﺆال واﻗﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای فهمیدن قسمتی از یک ﭘﺎراﮔﺮاف نیاز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺮیبی آن ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻫﺎ داریم ؛ دارد داﻧﺴﺘﻦ این ﻣﻬﺎرت از دو ﻧﻈﺮ فایده .
 
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ یا ﻛﻤﻚ از همسایه ﺟﻤﻼت ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺑﻞ درک دارﻧﺪ در ،  ﻣﺎ را ﺣﺪس زدن این ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها