قابلیت برنامه:

۱- پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس­کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل find.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe  واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

قابلیت­های برنامه:

۱- جایگزینی کاراکتر­ها در یک جمله

۲- پیدا کردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک جمله

۳- ادغام دو جمله با یکدیگر

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس­کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل project.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe  واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

قابلیت­ برنامه:

دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس­کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل merge.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe  واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

قابلیت­ برنامه:

ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

تذکر: فایل اجرایی در مسیری که در آن نام فارسی وجود داشته باشد اجرا نمی شود.

راهنما:
برای دسترسی به سورس­کد برنامه و تغییر در آن و اجرا گرفتن از فایل merge.asm ، بایستی نرم افزار assembler+compailer-demo version.exe  واقع در پوشه compailer را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

دسته‌ها