مقاله عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی

چکیده:
مواد جدید و اصلاحات مواد سنتی در مناطق صنعتی زیادی نقش کلیدی
را برای طراحی محصولات ابتکاری بازی می کند. زمانهای توسعه کوتاه است. چون
تقاضا برای روش های بازرسی جدید در حال رشد است آن وصف مواد غیرمخرب را
سریع میدهد. یچیدگی محصولات صنعتی بطور پیوسته افزایش می یابد. همان زمان
هم الزامات ایمنی افزایش می یابد. برای توسعه سریع محصول نظام بازرسی نیاز
است قادر به توصیف خصوصیات مواد در حوزه قطعات یک دستگاه باساختمان داخلی
پیچیده باشد. اینکار اغلب باروشهای NDT معمولی مانند مافوق صوت یا جریان
گردابی انجام نمی شود.
در این مقاله یک پرتونگاری سه بعدی و سیستم پرتو
بینی (رادیوسکوپی) توصیف شده برای انجام دادن متنوع بازرسی کارهای متفاوت
با یک دستگاه واحد. نمونه هایی از یک دامنه وسیع مواد جدید متفاوت به نمایش
داده خواهد شد باتوجه به تکامل سریع محصول و تضمین کیفیت.
قسمت دوم مقاله باتعدادی مثال ازکاربرد در پژوهش فرهنگی- تاریخی همراه است.
دستگاههای
توموگرافی اشعهX که درصنعت استفاده میشونددراکثرمواردتصویرمقطعی دوبعدی
ارائه میدهد.درچنین دستگاهی اشعهx ازیک منبع اشعه xبه شیء نفوذمی کندو
تضعیف (میرایی) توسط یک آشکارسازخطی اندازه گیری می شود.شیء چرخانده می
شود.درطی چرخش دستگاه تصاویرتک بعدی ،اندازه گیری و نوسازی می شوند.نتیجه
یک تصویر دوبعدی است.گرفتن یک تصویر سه بعدی باچنین عکس برداری معمولی قطعه
حرکت داده می شود درجهت محورچرخش وچندین اسکن را باید انجام دهید.

مقاله استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

چکیده:
امروزه با او جگیری پیشرفت سریع ف نآوری و ب التبع آن
ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت، بحث نگهداری و تعمیرات
از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و
تجهیزات مورد بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور عدم توجه به نگهداری
صحیح و برنام هریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات
اضطراری و اختلال در سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضایتی
مشترکین و افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد که چنانچه هزینه
های غیرمستقیم ناشی از سیستم های تولید را به آن اضافه کنیم این هزین هها
سرسا م آور می شود.
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یکی از انواع
سیستمهای نگهداری و تعمیرات می باشد که سیاست خود را به برنامه ریزی مدون
تعمیر و سرویس تجهیزات و قطعات قبل از خرابی معطوف داشته و با تدوین
دستورالعمل های مناسب به انجام سروی سها، بازدیدهای دوره و تدوین قطعات می
پردازد.
هدف اصلی از استقرار نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات
آب ، بهینه کردن تواناییهای تجهیزات و دستگاهها جهت ایجاد حداکثر کارایی،
کاهش خرابی و از کارافتادگی آنها و اهداف جزئی آن شامل افزایش آماده بکاری،
افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه های اضافی و توقفات اضطراری سیستم
آبرسانی می باشد، دفتر بهبود روشهای بهر هبرداری آب شرکت مهن دسی آب و
فاضلاب کشور در راستای دستیابی به این هدف طرح استقرار نظام نت پیشگیرانه
تأسیسات آب شهری را از سال ٧٩ در دستور کار خود قرار داد و با مهیا نمودن
بسترهای لازم و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز ١٠٨ شهر کشور موفق به اجرای
، کلیه شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف به اجرای این طرح نمود بنحو ی که تا
پایان ٨٣ سیستم مکانیزه نت پیشگیرانه شدند . از مهمترین نتایج این امر می
توان برنامه ای شدن عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و روند نزولی کاهش
هزینه جاری نگهداری و تعمیرات بویژه تعمیرات اضطراری از سال ٨٢ و کاهش سهم
هزینه تعمیرات بدون برنامه در قیمت تمام شده آب اشاره نمود.

مقاله پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR

چکیده:
افزایش هزینهی تعویض تجهیزات، افراد و سازمانها را وادار
به افزایش عمر مفید سیستمها کرده است. خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابی
می گذارند. از این رو کاربر باید قادر به ارزیابی خرابی باشد و از عدم وقوع
شکست در خط لوله اطمینان یابد. پیش بینی عمر باقیمانده ی خطوط لوله متأثر
از خو ردگی علاوه بر اینکه از طریق بازرسی و تعمیرات به موقع به افزایش عمر
خطوط لوله کمک می کند، با پیشگیری از نشتی از بروز صدمات مالی و جانی نیز
جلوگیری بعمل می آورد. در ضمن در صورت اطلاع از زمان وقوع شکست خط لوله، با
انجام تعمیرات برنامه ریزی شده می توان از توقف ناخواسته واحدهای تو لیدی
جلوگیری کرد و به افزایش بهره وری کمک نمود. در زمینهی پیش بینی استحکام
باقیمانده خطوط لوله مطالعات بس یاری بر اساس روشها ی قطعی و احتمالی انجام
شده است. روش های قطع ی از پیش بینی زمان شکست ناتوان هستند و روشها ی
احتمالی نیز بدلیل پیچیدگی با استقبال کاربران مواجه نشده اند . در این
مقاله از روش استدلال مبتنی بر مورد(CBR) که روش نسبتًا جدیدی در هوش
مصنوعی (AI) می باشد، بر ای پیش بینی عمر باقیماندهی خطوط لوله دچار خوردگی
استفاده شده است . داده های مورد استفاده درتحقیق از اطلاعات مربوط به
ضخامت سنجی خطوط لوله در شرکت پتروشیمی اراک جمع آور ی شده است . بر اساس
روش استدلال مبتنی بر مورد، مدلی برای پیش بینی عمر باقیمانده ارائه شده
است. نتایج آزمایش مدل، موفقیت آن را در ۸۰ % مواقع نشان می دهد.

مقاله شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

چکیده:
در این تحقیق روشی جدید برای مد لسازی فرآیند کشش عمیق
ورق ههای کامپوزیتی تقویت شده با الیاف مصنوعی بافته شده، ارائه شده است.
با سود بردن از این واقعیت که خواص کششی و برشی الیاف بافته شده از هم
مستقل هستند، یک معادله مشخصه برای این مواد ارائه شده است. در این معادله
مشخصه فرض شده که دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده، به ماده چسبیده و با
ماده حرکت میکند. مولفه های تنش و کرنش موجود در معادله مشخصه، در این
دستگاه مختصات متحرک داده شده اند. از آنجا که کد vumat نرم افزار ABAQU
تنشها و کرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتی که به ماده
چسبیده است می دهد، م یتوان بدون نیازبه تبدیل مولفه های تنش و کرنش از
دستگاه مختصات محلی که به ماده چسبیده است به دستگاه مختصات کلی، از این
معادله مشخصه برای شبیه سازی ماده استفاده کرد.

مقاله شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های ترموپلاستیکی تقویت شده با الیاف مصنوعی

چکیده:
در این مقاله کشش عمیق ورقه های کامپوزیتی تقویت شده
(thermoplastic reinforced sheet) مورد  مطالعه قرار گرفته است. از جمله
پارامترهای موثر در خواص نهایی محصول، جهت گیری الیاف و توزیع ضخامت است که
مورد بحث قرار می گیرند. در این مقاله روشی برای تعیین جهت الیاف و کشش
داخل الیاف در طول فرآیند شکل دهی ارائه شده است. سپس فرآیند با استفاده از
روش المان محدود شبیه سازی شده ، توزیع جهت الیاف ، پروفیل مرزی قطعه و
توزیع ضخامت قطعه نهایی محاسبه شده اند. نتایج حاصله برای جهت نهایی الیاف و
پروفیل مرزی با نتایج تجربی مقایسه شده است.

مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

بدون دیدگاه

مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

مقدمه:
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و
فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای
از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه , لوازم مصرفی، قطعات یدکی،
کالاهای ساخته و نیم ساخته و از این قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه
در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد. لذا با توجه به
این مطلب آشکار می گردد که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزامًا
برقراری یک سیستم صحیح سفارش و کنترل موجودی، بسیار منطقی و اقتصادی است.
اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه
آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه
های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و
وقفه در برنامه های عملیاتی، باید روشهای صحیح،  اساسی و اقتصادی در خرید،
نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.
با ظهور ر ایانه در صنعت و
محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه
سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند .
لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.

مقاله محاسبه نیروهای ماشینکاری فرز سر کروی با احتساب خیز ابزار

چکیده:
در این مقاله یک روش برای مدل سازی استاتیکی نیروهای
ماشین کاری در فرآیند فرز کاری با ابزار فرز سر کروی درماشین کاری سطوح
قالبها بیان شده است. ضخامت براده یکی از مهمترین پارامترهائی است که بر
نیروهای ماشین کاری تاثیر می گذارد. مدل ارائه شده با دانستن پارامترهای
معلوم شرایط ماشینکاری و پارامترهای ابزار نیروهای ماشینکاری را محاسبه
کرده و از روش جایگذاری پارامترهای عمود به مایل استفاده کرده و پس از
یافتن نیروها، خیز ابزار را محاسبه کرده و براساس آن اصلاح ابعادی براده
برداری را در نظر گرفته تا نیروی واقعی را آنرا بدست آوریم. نیروهای پیش
بینی شده مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارند.

مقاله بررسی امکان تغییر مکانیسم ساپورت عرضی دستگاه تراش جهت بالا بردن دقت ماشین

چکیده:
در این مقاله به بررسی روشی برای بهبود سیستم باردهی
ماشین تراش معمولی پرداخته شده و پیچی را معرفی می کند که این کار را انجام
میدهد . هدف از طراحی این پیچ استفاده در ماشینهای ابزار، بخصوص دستگاه
تراش برای بالا بردن دقت ساپورت عرضی دستگاه از ۰٫۰۵mm به ۰٫۰۲mm می باشد.
این پیچ ضمن تحمل نیروهای اعمالی، با به وجود آوردن یک گام فرضی می تواند
مقدار پیشروی کمی به ازاء هر دو ر چرخش پیچ فراهم سازد. اساس کار پیچ بدین
گونه است که با استفاده ا ز دو گام مختلف، ولی هم جهت، برروی یک میله و در
گیر شدن با دو مهره که یکی از آنها ثابت و دیگری متحرک می باشد ، می تواند
با توجه به گام مهره متحرک نسبت به مهره ثابت در فاصله ای نزدیک یا دورتر
از آن قرار گیرد. میزان موفقیت این طرح به صورت تئوری ۱۰۰ % می باشد.

مقاله مراقبت وضعیت ماشین آلات از طریق آنالیز روغن

چکیده:
آگاهی از نفوذ آلاینده ها در سیستم ماشین آلات و تأثیر آن
ها در ایجاد خوردگی و فرسایش قطعات فلزی مورد بحث و بررسی در مقاله می با
شد . نتایج آنالیز نمونه های روغن که طی سالیان متمادی توسط نگارنده مقاله
در بخش ماشین آلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تطبیق وضعیت عناصر
فرسایش ی با نحوه فرسایش قطعات با نمایش عکس ها و نمودارها از مطالب تأکیدی
مقاله می باشد. همچنین تأثیر آلاینده ها، مخصوصًا آب بر روی عناصر و کیفیت
روغن های روانکار مورد بحث می باشد .نتایج اجرای مراقبت وضعیت ماشین آلات
با روش آنالیز روغن در جلوگیری از نفوذ آلاینده ها و استفاده از روغن های
مناسب و افزایش کارکرد روغن های مصرفی و همچنین پیش بینی تعمیرات قبل از
گسترش خرابی بسیار  مؤثر بوده است در نهایت مراقبت وضعیت ماشین آلات از
طریق آنالیز روغن بعنوان یک روش موثر نگهداری و تعمیرات (نت) شناخته شده و
توصیه می گردد.

مقاله معرفی و کاربرد آنالیز حرارتی در عیب یابی واگنهای مولد برق قطارهای مسافری

چکیده:
واگنهای مولد برق در سازمان قطارهای مسافری بواسطه تولید
انرژی الکتریکی و ارتباط نزدیکی که با آسایش مسافرین دارد، از اهمیت و
حساسیت بالایی برخوردار است. بکارگیری و اجرای روشهای پیش بینی خرابی و
مراقبت وضعیت، یکی از اهداف کارخانه برق واگنها و مولدهای برق جهت این
واگنها، می باشد. جهت آماده بکار بودن و قابلیت اطمینان بالا در ماشین آلات
مکانیکی و بخصوص تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی واگنهای مولد برق،
بکارگیری و اجرای آنالیز حرارتی در دستورکار این کارخانه قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل و تفسیر آنالیز حرارتی براساس شرایط تجهیزات، استانداردها و
دمای مجاز آنها انجام می گیرد و بر این اساس سرویس ها و تعمیرات مربوطه
انجام می شود. در این مقاله تئوری، الویت بندی تجهیزات و زمان انجام کار،
عوامل و فاکتور مهم، روشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل
آنها، تعیین معیارها و استانداردها، برآورد و تعیین صرفه جویی های اقتصادی و
برخی نتایج انجام آنالیزحرارتی برروی واگنهای مولد برق ارائه میشود.

دسته‌ها