عنوان :
محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس
مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر
چکیده
بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورترابزار مناسبی بودکه درسال ۱۹۸۵ برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارندداشت.
زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.
معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید،
از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود..
در این تحقیق بر مبنای  مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.

زنجیره ارزش مایکل پورتر- هزینه یابی براساس فعالیت- استراتژی تنوع- حوزه های کسب وکار- ارزش افزوده

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق…………..۱
۱-۱- مقدمه…………۲
۱-۲- بیان مسئله …………….۳
۱-۲-۱- شناسایی فعالیتهای شرکت……………..۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ………………..۴
۱-۴- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق…………….۵
۱-۵- سوال یا فرضیه تحقیق ………………….۵
۱-۶- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق…………………۶
۱-۷- تعریف عملیاتی ونظری٬ اصطلاحات……………………۷
۱-۷-۱- فعالیتهای اصلی…………۸
۱-۷-۲- فعالیتهای حمایتی…………………۸
۱-۸- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………….۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق…………۱۰
۲-۱- مقدمه……………………۱۱
۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر……………….۱۱
۲-۲-۱- ملاحظات مدل پورتر …………….۱۳
۲-۲-۲- ارزش افزوده چیست؟………….۱۳
۲-۲-۳- روش‌های محاسبه ارزش افزوده]۲۳[……………..۱۳
۲-۳- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین…………..۱۵
۲-۴- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش………………….۱۵
۲-۵- حاشیهسود]۳۰[…………..۱۶
۲-۶- زنجیرهتامین………….۱۷
۲-۷-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش……………۱۷
۲-۸- طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت…………..۲۰
۲-۹- ده عامل پیشران در هزینه ها…………………….۲۱
۲-۱۰- مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات…………….۲۱
۲-۱۱- چه مواردی هزینه فعالیت های زنجیره ارزشی را تعیین می نمایند ؟……………..۲۴
۲-۱۱-۱- محرکهای ساختاری هزینه…………..۲۵
۲-۱۱-۲- محرکهای اجرایی هزینه……………..۲۵
۲-۱۱-۳- رقابت هزینه ای …………………۲۶
۲-۱۱-۳-۱- سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه بر حسب رقبا…………….۲۶
۲-۱۱-۳-۲- تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده )…………..۲۶
۲-۱۱-۳-۳-  اصلاح معایب هزینه های داخلی…………..۲۶
۲-۱۲- تجزیهوتحلیلزنجیرهارزش……………..۲۹
۲-۱۳- زنجیرهارزشوتجزیهوتحلیلهزینه……………..۳۰
۲-۱۴- تعریفزنجیرهارزشبهمنظورتجزیهوتحلیلهزینه……………..۳۰
۲-۱۴-۱- رفتارهزینهها…………..۳۱
۲-۱۵- پیشینه تحقیق …………..۳۱
۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی………………..۳۱
۲-۱۵-۱-۱- تحلیلزنجیرهارزشدرخوشهمبلمانتهران………….۳۱
۲-۱۵-۱-۲- مقالهتاثیراتفناوریاطلاعاتبرزنجیرهارزشسازمانی…………..۳۴
۲-۱۵-۱-۲-۱- برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟………………….۳۴
۲-۱۵-۱-۲-۲- تحلیلزنجیرهارزشصنایعفرآوریسیبزمینیاستاناردبیل.]۲۰[…………..۳۶
۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی……………….۴۰
۲-۱۵-۲-۱- نوآوری زنجیره ارزش…………۴۰
۲-۱۵-۲-۲- زنجیره ارزش……………..۴۰
۲-۱۵-۲-۳- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش………….۴۰

فصل سوم:روش تحقیق…………..۴۲
۳-۱- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی………….۴۳
۳-۲- جامعه آماری…………..۴۳
۳-۳- متغیرها……………….۴۳
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات……………..۴۳
۳-۵- روایی ابزار……………۴۴
۳-۶- مراحل اجرا……………. ۴۴
۳-۷- روش محاسباتی………….. ۴۴
۳-۷-۱- نحوه محاسبه ارزشافزوده……………. ۴۵
۳-۷-۱-۱- روش تفریقی………………….۴۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری………… ۴۶
۴-۱- مقدمه……………………۴۷
۴-۱-۱-  انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ………………….۴۷
۴-۲- بررسی سوال فرعی اول تحقیق…………….۴۸
۴-۲-۱- مرحله اول تدارکات ورودیها………….۴۸

۴-۲-۲- مرحله دوم:عملیات ساخت و تولید………………۴۹
۴-۲-۲-۱- قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی…………..۴۹
۴-۲-۲-۱-۱- قسمت فلز کاری ………….۴۹
۴-۲-۲-۱-۲-  قسمت رنگ………………..۵۰
۴-۲-۲-۱-۳- قسمت مونتاژ الکتریکی…………………..۵۲
۴-۲-۳- مرحله سوم: تدارکات خروجی………………..۵۳
۴-۲-۴- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش……………..۵۳
۴-۲-۵- مرحله پنجم :خدمات پس از فروش……………۵۳
۴-۳- بررسی سوال دوم فرعی …………….۵۴
۴-۳-۱- مرحله اول : تدارک ورودیها…………………..۵۴
۴-۳-۲- مرحله دوم: ساخت و تولید…………………….۵۶
۴-۳-۲-۱- لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات …………….۵۸
۴=۳-۳-  مرحله سوم:تدارکات خروجیها………………۶۸
۴-۳-۴- مرحله چهارم:بازار یابی وفروش……………….۷۰
۴-۳-۵- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش ……………۷۱
۴-۴- بررسی سوال سوم فرعی………………۷۴
۴-۴-۱- سهم ومیزان هرکدام ازفعالیتهای ارزشی درارزش افزوده کل………………..۷۴
۴-۴-۲- محاسبه در صد هزینه های هر فاز …………..۷۴
۴-۴-۳- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول ……………۷۷
۴-۴-۴- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات………….۸۲

فصل پنجم:نتیجه گیری……………۸۴
۵-۱- مقدمه ………………….۸۵
۵-۲- مقایسه با دیگر تحقیقات………………۸۶
۵-۲-۱- شرکت خزر برق ساحل………….۸۶
۵-۲-۲- مبلمان خوشه تهران……………..۸۶
۵-۲-۳- شرکت خودرو سازی ایران……………۸۶
۵-۲-۴- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل…………..۸۷
۵-۲-۵-  بهبود مستمر زنجیره های ارزش – تأمین……………۸۷
۵-۲-۶- تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش…………….۸۷
۵-۲-۷- نوآوری در زنجیره ارزش…………………….۸۸
۵-۲-۸-  زنجیره ارزش…………………….۸۹
۵-۲-۹-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش…………..۸۹
۵-۳- محدودیتهای تحقیق……………………۸۹
۵-۴- محدودیتهای محقق………….۹۰
۵-۵- پیشنهاد به شرکت خزر برق…………..۹۱
۵-۶- پیشنهاد به دیگر محققین………………۹۱
۵-۷- نتیجه گیری…………….۹۲
منابع………….۹۳

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری کامل پیمانکاری جدید
چکیده:

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را برآن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حل های متناسبی را برای نگه داری حساب های فعالیت های گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورت های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
پایان نامه حسابداری پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و هم چنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتاب ها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روش ها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روش های مناسبی برای نگه داری حساب ها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

فهرست مطالب پایان نامه حسابداری پیمانکاری :  
صفحه سپاس گذاری
تقدیمات
چکیده
مقدمه
فصل اول پایان نامه حسابداری پیمانکاری : اصطلاحات
۱-۱-پیمان
۲-۱-کارفرما 
3-1-پیمانکار
۴-۱-قرارداد
۵-۱-قرارداد  پیمانکاری
۶-۱-حساب تنخواه گردان ‌
۷-۱-حساب پیش پرداخت
۸-۱-حساب سپرده حسن انجام کار
۹-۱-کارگواهی شده
۱۰-۱-کار گواهی نشده
۱۱-۱-حساب کار گواهی شده
۱۲-۱-هزینه های مستقیم
۱۳-۱-هزینه های سربار یا بالا سری
فصل دوم پایان نامه حسابداری پیمانکاری : بیان مسئله
۱-۲-اهداف پروژه
۲-۲-ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
۳-۲-انواع قراردادهای پیمانکاری
۱-۳-۲-قرارداد مقطوع
۲-۳-۲-قرارداد امانی
۳-۳-۲-قرارداد بر اساس مواد و دستمزد
۴-۲-ویژگی های صنعت پیمانکاری
۵-۲-مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
۱-۵-۲-مراحله اول – مطالعاتی مقدماتی طرح
۲-۱-۵-۲-مطالعات شناسایی طرح
۲-۱-۵-۲-تهیه طرح مقدماتی
۲-۵-۲-مرحله دوم _ مطالعاتی تفصیلی طرح
۱-۲-۵-۲-تهیه نقشه های تفصیلی
۲-۲-۵-۲-تهیه اسناد و مدارک مناقصه
۳-۵-۲-مرحله سوم _ اجرای طرح
۱-۳-۵-۲-ارجاع کار به پیمانکار
۱-۱-۳-۵-۲-دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
۲-۱-۳-۵-۲-شرکت درمناقصه
۳-۱-۳-۵-۲-انتخاب پیمانکار
۲-۳-۵-۲-انعقاد قرارداد پیمانکار
۱-۲-۳-۵-۲-گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
۲-۲-۳-۵-۲-تنظیم قرارداد پیمانکاری
۳-۲-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه در مناقصه
۴-۲-۳-۵-۲-تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
۵-۲-۳-۵-۲-تادیه پیش پرداخت
۳-۳-۵-۲-عملیات  اجرایی
۱-۳-۳-۵-۲-ایجاد کارگاه
۲-۳-۳-۵-۲-تخصیص تنخواه  گردان به کارگاه
۳-۳-۳-۵–مخارج  اجرای  طرح
۴-۳-۳-۵-۲-مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه
۴-۳-۵-۲-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها۱
۵-۳-۵-۲-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
۶-۳-۵-۲-تحویل موقت  
1-6-3-5-2-برچیدن کارگاه
۲-۶-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
۳-۶-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
۴-۶-۳-۵-۲-تهیه صورت وضعیت قطعی
۵-۶-۳-۵-۲-تهیه صورت حساب قطعی
۶-۶-۳-۵-۲-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
۷-۶-۳-۵-۲-بهره برداری و نگاه داری عملیات موضوع پیمان
۷-۳-۵-۲-تحویل قطعی
۱-۷-۳-۵-۲-استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
۶-۲-روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری
۱-۶-۲-روش کار تکمیل شده
۲-۶-۲-روش درصد پیشرفت کار
۱-۲-۶-۲-برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان
۲-۲-۶-۲-برآورد کل هزینه پیمان
۳-۲-۶-۲-برآورد کل سود نا خالص پیمان
۴-۲-۶-۲-اندازه گیری میزان پیشرفت کار
۵-۲-۶-۲-محاسبه درآمد هزینه و سود نا خالص دوره جاری پیمان
۷-۲-انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
۸-۲-خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
۹-۲- حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
۱-۹-۲-شناسایی زیان دوره جاری پیمان
۲-۹-۲-شناسایی کل زیان پیمان
۱۰-۲-روش های شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان
فصل سوم پایان نامه حسابداری پیمانکاری : پیاده سازی  مسئله
مثال
فصل چهارم پایان نامه حسابداری پیمانکاری :  نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴-پیشنهادات
فهرست و منابع
عنوان انگلیسی

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری  وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۱۱۴

فهرست  مطالب

عنوان صفحه

فصل اول) طرح تحقیق.. ۱

بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲

ضرورت انجام تحقیق: ۴

پیشینه تحقیق: ۵

فرضیات… ۶

تعریف عملیات متغیرها: ۷

نوع تحقیق و دلایل آن: ۷

ابزار گردآوری داده ها: ۸

جامعه آماری: ۸

مراحل انجام تحقیق: ۸

تعریف مفاهیم: ۸

محدودیت ها ۱۲

فصل دوم) ادبیات تحقیق.. ۱۳

بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک…. ۱۴

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۵

تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. ۲۲

مراحل ساخت چرم. ۲۹

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم ۳۱

الف- پوست: ۳۱

ب- چرم: ۳۵

انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۶

انواع محصولات چرمی: ۳۸

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. ۴۰

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۴۱

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۴۳

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. ۴۳

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. ۴۴

تعریف استراتژی.. ۴۶

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. ۴۶

الف- استراتژی جایگزینی واردات… ۴۶

ب- استراتژی توسعه صادرات: ۴۸

انواع استراتژی های رقابتی عام. ۴۹

رهبری در هزینه. ۵۱

تمایز محصول.. ۵۲

تمرکز (محدودنگری) ۵۴

میانه روی.. ۵۶

تعریف بازاریابی: ۵۸

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۵۹

۱- استراتژی بازاریابی یکسان.. ۵۹

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۶۰

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی.. ۶۱

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۶۲

تقسیم بندی بازار های بین المللی.. ۶۴

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۶۶

آمیخته محصول.. ۶۷

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۶۹

آمیخته تشویق و ترفیع.. ۷۱

اجزای تشویق و ترفیع.. ۷۲

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۷۳

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. ۷۴

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. ۷۵

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84

۳-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86

۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88

۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104

فصل سوم) روش تحقیق.. ۱۰۸

مصاحبه با مدیران واحدها: ۱۰۹

جامعه آماری: ۱۱۱

منابع اطلاعات: ۱۱۱

فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۲

اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز: ۱۱۳

بررسی فرضیه ها ۱۱۳

فرضیه ۱: ۱۱۳

فرضیه ۲٫ ۱۱۴

فرضیه ۳: ۱۱۴

فرضیه ۴: ۱۱۴

فرضیه ۵: ۱۱۵

تحلیل یافته های مصاحبه ای.. ۱۱۵

تولید کنندگان.. ۱۱۵

فروشندگان.. ۱۱۶

مشتریان.. ۱۱۶

تبلیغات برای فروش…. ۱۱۷

فصل پنجم) نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۱۸

نتیجه گیری.. ۱۱۹

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۱۹

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۲۰

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۲۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۲۴

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۲۵

پیشنهادات… ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۳۰

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۳۳

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۳۵

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۳۶

سایر پیشنهادات… ۱۳۸

توصیه به سایر دانشجویان محققین.. ۱۴۱

منابع: ۱۴۳

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری عوامل موثر در کسری و صندوق از دید تحویل داران بانک ملی
چکیده:

یک پایان نامه حسابداری و تحقیق کاربردی در بانک ملی نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویل داری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویل داران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویل داران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفر و با ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با ۴فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد :
پایان نامه حسابداری
مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .
تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ، عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

فهرست مطالب پایان نامه حسابداری :
فصل اول پایان نامه حسابداری :کلیات
۱-۱ مقدمه
۲- ۱ بیان مساله
۳-۱ضرورت و اهمیت موضوع
۴-۱اهداف تحقیق
۵-۱ فرضیه های تحقیق
فصل دوم پایان نامه حسابداری : مرور ادبیات تحقیق
۱-۲پایه های نظری
۲-۲پیشینه تحقیق
۳-۲ارائه مدل تحقیق
فصل سوم پایان نامه حسابداری : روش شناسی تحقیق
۱-۳ نوع تحقیق از نظر هدف
۲-۳ نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات
۳-۳ جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات
۴-۳روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
فصل چهارم پایان نامه حسابداری : یافته های تحقیق
۱-۴روش اجرای تحقیق
۲-۴تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم پایان نامه حسابداری :تفسیر یافته ها
۱-۵تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده
فصل ششم پایان نامه حسابداری :خلاصه ، نتیجه ، ارائه پیشنهادها
۱-۶خلاصه
۲-۶نتیجه
۳-۶پیشنهادها
پیوست ها
۱- نمونه پرسشنامه

پایان نامه حسابداری
تحویل داران بانک ملی
تحقیق در مورد بانک ملی
مقاله در مورد تحویل داران بانک
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

دانلود مقاله کامل در مورد اقتصاد نفت

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:

بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا ۸ سال دیگر (۲۰۱۳) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است. به زودی قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۲۰ دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

فهرست:
اقتصاد نفت
دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
غرب نگران قطع نفت ایران نیست
تقاضا برای بشکه های ایران
ارزیابی مواجهه
ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران
توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران
درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار
افزایش صادرات نفت ایران به ۴٫۴ میلیون بشکه در روز
تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد
نفت، ایران و آمریکا
منابع

پایان نامه حسابداری مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانک سپه استان یزد
چکیده پایان نامه :

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

پایان نامه حسابداری
فهرست:
پیشگفتار 
فصل اول:کلیات تحقیق 
1-1 مقدمه  
1-2. بیان مسئله 
1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق 
1-4.اهداف تحقیق 
1-5.فرضیه های تحقیق 
1-6.متغیرهای تحقیق 
1-7.روش تحقیق 
1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق 
1-9.جامعه آماری و نمونه گیری 
1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها 
1-11.قلمرو تحقیق 
1-12.تعاریف عملیاتی حسابداری
۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق 
1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
پایان نامه حسابداری
فصل دوم:پیشینه تحقیق 
2-1 مقدمه پایان نامه حسابداری
۲-۲٫بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی 
2-2-1-تعاریف بودجه
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی 
2-2-3-وظایف بودجه بندی 
2-2-4-روشهای بودجه بندی 
2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی  
2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی 
2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی  
2-3. عوامل بودجه بندی 
2-3-1-عوامل محیطی 
2-3-2-عوامل فنی-فرایندی 
2-3-3-عوامل انسانی 
2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی 
2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی 
2-4-2-چرا بودجه عملیاتی 
2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی 
2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی  
2-4-4-1-کانادا 
2-4-4-2-انگلیس 
2-4-4-3-امریکا 
2-4-4-4-ایرلند 
2-4-4-5  هلند 
2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی 
2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال 
2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا 
2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج  
2-5 نتایج و جمع‌بندی   
پایان نامه حسابداری
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1.مقدمه 
3-2.روش تحقیق 
3-3.اهداف تحقیق 
3-4.فرضیه های تحقیق 
3-5.متغیرهای تحقیق 
3-6.جامعه آماری 
3-7. نمونه‌گیری 
3-8.روش گردآوری اطلاعات 
3-9.روایی 
3-10.پایایی 
3-11- روش آزمون فرضیه ها 
3-12 خلاصه و جمع‌بندی  
پایان نامه حسابداری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1 مقدمه  
4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه 
4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی 
4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول 
4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 
4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 
4-7 نتیجه فصل   
پایان نامه حسابداری
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1.نتیجه گیری کلی 
5-2.پیشنهادها 
منابع
پایان نامه حسابداری
انجام پایان نامه حسابداری
انجام پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
موضوع پایان نامه حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
موضوع پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
موضوع پایان نامه حسابداری ارشد
خرید پایان نامه حسابداری
پایان نامه کارشناسی حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری رایگان

دانلود تحقیق پاورپوینت شناخت پوست

بدون دیدگاه

دانلود تحقیق پاورپوینت شناخت پوست
مقدمه

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های
دیگر این دستگاه مو، ناخن و غشاء مخاطی هستند.

پوست متشکّل از دو لایه اصلی است:

·   
روپوست (اپیدرم) که لایه نازک‌تر خارجی می‌باشد.

·   
درم که لایه ضخیم‌ تر داخلی است.

روپوست لایه‌های ضخیمی از سلولهای مسطح
می‌باشد.

پوست با دارا بودن سطح متوسطی حدود ۲ متر
مربع (۲٫۵ یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن است. پوست یک سد محافظتی بین محیط
جهان اطراف با عضلات، اعضای درونی و رگهای خونی و اعصاب بدن تشکیل می‌دهد. مو و ناخنها
از پوست منشأ گرفته و یک حفاظت اضافی ایجاد می‌کنند. ظاهر پوست به طور گسترده‌ای تغییر
می‌کند؛ که این تغییر نه تنها به دلیل عواملی همچون افزایش سن بوده، بلکه، نمایش دهنده
نوسانات هیجانی و سلامت عمومی، نیز می‌باشد.

دانلود تحقیق پاورپوینت شناخت پوست
شناخت پوست
شناخت پوست صورت
شناخت پوست و مو
شناخت انواع پوست
روش شناخت انواع پوست
تحقیق پوست
تحقیق پوست و مو
تحقیق در مورد پوست
تحقیق درباره پوست
تحقیق در مورد پوست و مو
تحقیق درباره پوست انسان

دانلود پاورپوینت میرزا کوچک خان جنگلی
مقدمه

شیخ یونس، معروف به میرزا کوچک خان جنگلی، در سال ۱۲۹۸ ق در محله استاد
سرای رشت دیده به جهان گشود. پدرش، میرزا بزرگ، از روحانیون رشت بود. خانواده میرزا
کوچک وضعیت متوسطی داشتند. در قیاس با نام پدرش ـ که میرزا بزرگ بود ـ او را میرزا
کوچک خان
می خواندند.

میرزا کوچک خان تحصیلات اولیه خود را در مدرسه حاج حسن، واقع در صالح آباد
رشت و نیز مدرسه جامع که در آن موقع رونق خوبی داشت، گذراند. سپس به تهران عزیمت کرد
و در مدرسه محمودیه حجره ای گرفت و به تحصیلات خویش ادامه داد. بنابر نقل رضا مظفری
در کتاب مشاهیر گیلان او در آستانه نیل به مقام اجتهاد بود که تحولات ایران آن زمان
مسیر زندگی اش را تغییر داد. شیخ یونس عمده تحصیلات خود را نزد استادی به نام خلخالی
گذراند. او شدیدا تحت تأثیر استاد و سخنان دلنشین او قرار گرفت.

دانلود پاورپوینت میرزاکوچک خان جنگلی
پاورپوینت میرزا کوچک خان جنگلی
دانلود آهنگ میرزا کوچک خان جنگلی
سریال میرزا کوچک خان جنگلی
خلاصه زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی
سرگذشت میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
سایت بروزفایل

پاورپوینت نقش کارت های اعتباری به عنوان ابزارهای تجارت الکترونیک
مقدمه

بخش مهمی از مدل تجارت الکترونیک به ابزاری متکی است که کارت اعتباری نامیده
می شود و ابزار الکترونیکی نقل و انتقال پول به شمار می رود. بسیاری از مردم مایلند
بدانند این کارت ها چه هستند و چگونه می توان آن ها را تهیه و مورد استفاده قرارداد.

پاورپوینت تحقیق در مورد کارت های اعتباری
پاورپوینت تحقیق درباره کارت های اعتباری
پاورپوینت نقش کارت های اعتباری
ابزارهای تجارت الکترونیکی
ابزارهای تجارت الکترونیک
سایت بروزفایل
دانلود رایگان پاورپوینت کارت های اعتباری

بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی کشور.

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور خوشه امور مالی شامل دروس:
۱- اصول حسابداری ۱۶۰ سوال به همراه پاسخنامه
۲- حسابداری دولتی ۲۱۰ سوال به همراه پاسخنامه
۳- حسابداری مالی ۱۸۰ سوال به همراه پاسخنامه
۴- بودجه ۲۲۰ سوال به همراه پاسخنامه

دسته‌ها