پروژه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

بدون دیدگاه

پروژه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان:

چکیده:

قبل از زلزله نر تریج ، تصویر بر این بود که سازه های دارای قاب خمشی فولادی دارای رفتار مناسبی در هنگام وقوع زلزله می باشند ، اما پس از وقوع زلزله نر تریج بر اثر تحقیقات ، مشخص شد که بیشتر اتصالات بعلت ترک خوردگی جوش بدون داشتن شکل پذیری مناسب دچار شکست صلب شده بود . برای جلوگیری از ترک خوردگی جوش و در نتیجه شکس ترد اتصال ، می توان از دو روش عمده بهره جست . یکی تقویت اتصال ر ناحیه اتصال تیر به ستون  می باشد . مشکل عمده این روش ازایش لنگر وارده به ستون است . ر.ش دوم ، تضعیف تیر در ناحیه نزدیک اتصال می باشد . در این روش میزان کاهش مقطع به حدی است که باعث انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به داخل تیر می شود . این بدان علت است که بال پایینی معمولا در دسترس بوده و در داخل دال بتنی قرار ندارد . در این مقاله با استفاده از نرم ازار ANSYS به بررسی این مدلها پرداخته شده است .

پروژه مبانی مدیریت مالی

بدون دیدگاه

پروژه مبانی مدیریت مالی:

مقدمه:

در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن .
بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت  سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .

فهرست:
مقدمه
تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده ۲۴
انواع سهام
سهام خزانه
صرف سهام 
سهام طبقه بندی شده
حق شفعه یا حق تقدم خرید سهام
استفاده از حق تقدم خرید سهم در تامین مالی
ارزش حق تقدم خرید
فروش سهم با حق تقدم خرید سهام یا بدون  آن
فرمول ارزش حق تقدم
آثار عرضه حق تقدم خرید بر موقعیت سهامداران
رابطه میان بازار و قیمت پذیره نویسی
اندازه گیری ریسک مجموعه
کوواریانس بازده ها
تجزیه و تحلیل مجموعه و انتخاب سرمایه گذاری
مزایای استفاده از حق خریددر تامین مالی جدید
ارزیابی سهام عادی به عنوان یک منبع مالی تامین مالی
ریسک
محاسبه ریسک آتی
انحراف معیار
معیار ریسک نسبی : ضریب تغییر
انواع ریسک
ارزیابی سهام ممتاز
ارزیابی سهام عادی
سایر روشهای ارزیابی سهام عادی
معیار های ریسک
هزینه سهام ممتاز
هزینه سهام عادی
ارزش حق تقدم
حق خرید سهام از شرکت
ارزیابی حق خرید سهام
مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام

دانلود مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد :

چکیده

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی ، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

فهرست:
چکیده
پول خاکستری – پول ملتهب
تطهیرکنندگان پول
حکمرانی خوب بر اقتصاد
هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد
تضعیف موسسات مالی
امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع
اخلال در روند خصوصی سازی
راههای مبارزه با فساد مالی
قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
سخن آخر
منابع

دانلود مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد :

چکیده

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی ، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

فهرست:
چکیده
پول خاکستری – پول ملتهب
تطهیرکنندگان پول
حکمرانی خوب بر اقتصاد
هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد
تضعیف موسسات مالی
امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع
اخلال در روند خصوصی سازی
راههای مبارزه با فساد مالی
قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
سخن آخر
منابع

دانلود مقاله کامل طرح کاداستر اطلاعات هندسی حقوق مالکیتی املاک
چکیده

مقاله کاداستر را می توان مجموعه اطلاعات هندسی ، حقوق ، مالکیتی املاک مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده چغرافیایی به صورت نظام به هم پیوسته که پاسخگوی  (  چه کسی ، کجا، چگونه ، چقدر مالک است .) باشد تعریف نمود.
هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغییر با زام حاکمبر امور املاک و مستحدثات کشور می شباشد . کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیر بنایی هر کشور است .
این تحقیق در ارتباط با ارزیاتی اقتصادی طرح کاداستر ( نقشه برداری ملکی و ممیزی املاک ) کشور می باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهای مختلفی میتوانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.
دانلود مقاله

پروژه بودجه

بدون دیدگاه

پروژه بودجه

مقدمه:

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد .
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .

فهرست:
روشهای تنظیم بودجه
روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
روش سال ما قبل آخر
روش حد متوسطه ها
روش پیش بینی مستقیم
روش سنجیده منظم
روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )
مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول
بودجه ریزی افزایشی
بودجه برنامه ای
بودجه عملیاتی
مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی
مزایای اندازه گیری کار
روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
نظام بودجه بندی طرح و برنامه
بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه ریزی بر مبنای هدف

پروژه نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

بدون دیدگاه

پروژه نقش مالیات بر توسعه اقتصادی:

فهرست:
پیشگفتار
مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی
مطالعه کشورها در مورد مالیات
توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه
اصول کلی اقتصادی
سوابق
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.
در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.
مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.


عنوان :
محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس
مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر
چکیده
بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورترابزار مناسبی بودکه درسال ۱۹۸۵ برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارندداشت.
زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.
معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید،
از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود..
در این تحقیق بر مبنای  مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.

زنجیره ارزش مایکل پورتر- هزینه یابی براساس فعالیت- استراتژی تنوع- حوزه های کسب وکار- ارزش افزوده

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق…………..۱
۱-۱- مقدمه…………۲
۱-۲- بیان مسئله …………….۳
۱-۲-۱- شناسایی فعالیتهای شرکت……………..۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ………………..۴
۱-۴- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق…………….۵
۱-۵- سوال یا فرضیه تحقیق ………………….۵
۱-۶- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق…………………۶
۱-۷- تعریف عملیاتی ونظری٬ اصطلاحات……………………۷
۱-۷-۱- فعالیتهای اصلی…………۸
۱-۷-۲- فعالیتهای حمایتی…………………۸
۱-۸- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………….۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق…………۱۰
۲-۱- مقدمه……………………۱۱
۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر……………….۱۱
۲-۲-۱- ملاحظات مدل پورتر …………….۱۳
۲-۲-۲- ارزش افزوده چیست؟………….۱۳
۲-۲-۳- روش‌های محاسبه ارزش افزوده]۲۳[……………..۱۳
۲-۳- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین…………..۱۵
۲-۴- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش………………….۱۵
۲-۵- حاشیهسود]۳۰[…………..۱۶
۲-۶- زنجیرهتامین………….۱۷
۲-۷-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش……………۱۷
۲-۸- طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت…………..۲۰
۲-۹- ده عامل پیشران در هزینه ها…………………….۲۱
۲-۱۰- مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات…………….۲۱
۲-۱۱- چه مواردی هزینه فعالیت های زنجیره ارزشی را تعیین می نمایند ؟……………..۲۴
۲-۱۱-۱- محرکهای ساختاری هزینه…………..۲۵
۲-۱۱-۲- محرکهای اجرایی هزینه……………..۲۵
۲-۱۱-۳- رقابت هزینه ای …………………۲۶
۲-۱۱-۳-۱- سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه بر حسب رقبا…………….۲۶
۲-۱۱-۳-۲- تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده )…………..۲۶
۲-۱۱-۳-۳-  اصلاح معایب هزینه های داخلی…………..۲۶
۲-۱۲- تجزیهوتحلیلزنجیرهارزش……………..۲۹
۲-۱۳- زنجیرهارزشوتجزیهوتحلیلهزینه……………..۳۰
۲-۱۴- تعریفزنجیرهارزشبهمنظورتجزیهوتحلیلهزینه……………..۳۰
۲-۱۴-۱- رفتارهزینهها…………..۳۱
۲-۱۵- پیشینه تحقیق …………..۳۱
۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی………………..۳۱
۲-۱۵-۱-۱- تحلیلزنجیرهارزشدرخوشهمبلمانتهران………….۳۱
۲-۱۵-۱-۲- مقالهتاثیراتفناوریاطلاعاتبرزنجیرهارزشسازمانی…………..۳۴
۲-۱۵-۱-۲-۱- برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟………………….۳۴
۲-۱۵-۱-۲-۲- تحلیلزنجیرهارزشصنایعفرآوریسیبزمینیاستاناردبیل.]۲۰[…………..۳۶
۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی……………….۴۰
۲-۱۵-۲-۱- نوآوری زنجیره ارزش…………۴۰
۲-۱۵-۲-۲- زنجیره ارزش……………..۴۰
۲-۱۵-۲-۳- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش………….۴۰

فصل سوم:روش تحقیق…………..۴۲
۳-۱- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی………….۴۳
۳-۲- جامعه آماری…………..۴۳
۳-۳- متغیرها……………….۴۳
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات……………..۴۳
۳-۵- روایی ابزار……………۴۴
۳-۶- مراحل اجرا……………. ۴۴
۳-۷- روش محاسباتی………….. ۴۴
۳-۷-۱- نحوه محاسبه ارزشافزوده……………. ۴۵
۳-۷-۱-۱- روش تفریقی………………….۴۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری………… ۴۶
۴-۱- مقدمه……………………۴۷
۴-۱-۱-  انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ………………….۴۷
۴-۲- بررسی سوال فرعی اول تحقیق…………….۴۸
۴-۲-۱- مرحله اول تدارکات ورودیها………….۴۸

۴-۲-۲- مرحله دوم:عملیات ساخت و تولید………………۴۹
۴-۲-۲-۱- قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی…………..۴۹
۴-۲-۲-۱-۱- قسمت فلز کاری ………….۴۹
۴-۲-۲-۱-۲-  قسمت رنگ………………..۵۰
۴-۲-۲-۱-۳- قسمت مونتاژ الکتریکی…………………..۵۲
۴-۲-۳- مرحله سوم: تدارکات خروجی………………..۵۳
۴-۲-۴- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش……………..۵۳
۴-۲-۵- مرحله پنجم :خدمات پس از فروش……………۵۳
۴-۳- بررسی سوال دوم فرعی …………….۵۴
۴-۳-۱- مرحله اول : تدارک ورودیها…………………..۵۴
۴-۳-۲- مرحله دوم: ساخت و تولید…………………….۵۶
۴-۳-۲-۱- لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات …………….۵۸
۴=۳-۳-  مرحله سوم:تدارکات خروجیها………………۶۸
۴-۳-۴- مرحله چهارم:بازار یابی وفروش……………….۷۰
۴-۳-۵- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش ……………۷۱
۴-۴- بررسی سوال سوم فرعی………………۷۴
۴-۴-۱- سهم ومیزان هرکدام ازفعالیتهای ارزشی درارزش افزوده کل………………..۷۴
۴-۴-۲- محاسبه در صد هزینه های هر فاز …………..۷۴
۴-۴-۳- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول ……………۷۷
۴-۴-۴- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات………….۸۲

فصل پنجم:نتیجه گیری……………۸۴
۵-۱- مقدمه ………………….۸۵
۵-۲- مقایسه با دیگر تحقیقات………………۸۶
۵-۲-۱- شرکت خزر برق ساحل………….۸۶
۵-۲-۲- مبلمان خوشه تهران……………..۸۶
۵-۲-۳- شرکت خودرو سازی ایران……………۸۶
۵-۲-۴- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل…………..۸۷
۵-۲-۵-  بهبود مستمر زنجیره های ارزش – تأمین……………۸۷
۵-۲-۶- تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش…………….۸۷
۵-۲-۷- نوآوری در زنجیره ارزش…………………….۸۸
۵-۲-۸-  زنجیره ارزش…………………….۸۹
۵-۲-۹-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش…………..۸۹
۵-۳- محدودیتهای تحقیق……………………۸۹
۵-۴- محدودیتهای محقق………….۹۰
۵-۵- پیشنهاد به شرکت خزر برق…………..۹۱
۵-۶- پیشنهاد به دیگر محققین………………۹۱
۵-۷- نتیجه گیری…………….۹۲
منابع………….۹۳

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری کامل پیمانکاری جدید
چکیده:

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را برآن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حل های متناسبی را برای نگه داری حساب های فعالیت های گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورت های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
پایان نامه حسابداری پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و هم چنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتاب ها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روش ها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روش های مناسبی برای نگه داری حساب ها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

فهرست مطالب پایان نامه حسابداری پیمانکاری :  
صفحه سپاس گذاری
تقدیمات
چکیده
مقدمه
فصل اول پایان نامه حسابداری پیمانکاری : اصطلاحات
۱-۱-پیمان
۲-۱-کارفرما 
3-1-پیمانکار
۴-۱-قرارداد
۵-۱-قرارداد  پیمانکاری
۶-۱-حساب تنخواه گردان ‌
۷-۱-حساب پیش پرداخت
۸-۱-حساب سپرده حسن انجام کار
۹-۱-کارگواهی شده
۱۰-۱-کار گواهی نشده
۱۱-۱-حساب کار گواهی شده
۱۲-۱-هزینه های مستقیم
۱۳-۱-هزینه های سربار یا بالا سری
فصل دوم پایان نامه حسابداری پیمانکاری : بیان مسئله
۱-۲-اهداف پروژه
۲-۲-ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
۳-۲-انواع قراردادهای پیمانکاری
۱-۳-۲-قرارداد مقطوع
۲-۳-۲-قرارداد امانی
۳-۳-۲-قرارداد بر اساس مواد و دستمزد
۴-۲-ویژگی های صنعت پیمانکاری
۵-۲-مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
۱-۵-۲-مراحله اول – مطالعاتی مقدماتی طرح
۲-۱-۵-۲-مطالعات شناسایی طرح
۲-۱-۵-۲-تهیه طرح مقدماتی
۲-۵-۲-مرحله دوم _ مطالعاتی تفصیلی طرح
۱-۲-۵-۲-تهیه نقشه های تفصیلی
۲-۲-۵-۲-تهیه اسناد و مدارک مناقصه
۳-۵-۲-مرحله سوم _ اجرای طرح
۱-۳-۵-۲-ارجاع کار به پیمانکار
۱-۱-۳-۵-۲-دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
۲-۱-۳-۵-۲-شرکت درمناقصه
۳-۱-۳-۵-۲-انتخاب پیمانکار
۲-۳-۵-۲-انعقاد قرارداد پیمانکار
۱-۲-۳-۵-۲-گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
۲-۲-۳-۵-۲-تنظیم قرارداد پیمانکاری
۳-۲-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه در مناقصه
۴-۲-۳-۵-۲-تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
۵-۲-۳-۵-۲-تادیه پیش پرداخت
۳-۳-۵-۲-عملیات  اجرایی
۱-۳-۳-۵-۲-ایجاد کارگاه
۲-۳-۳-۵-۲-تخصیص تنخواه  گردان به کارگاه
۳-۳-۳-۵–مخارج  اجرای  طرح
۴-۳-۳-۵-۲-مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه
۴-۳-۵-۲-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها۱
۵-۳-۵-۲-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
۶-۳-۵-۲-تحویل موقت  
1-6-3-5-2-برچیدن کارگاه
۲-۶-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
۳-۶-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
۴-۶-۳-۵-۲-تهیه صورت وضعیت قطعی
۵-۶-۳-۵-۲-تهیه صورت حساب قطعی
۶-۶-۳-۵-۲-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
۷-۶-۳-۵-۲-بهره برداری و نگاه داری عملیات موضوع پیمان
۷-۳-۵-۲-تحویل قطعی
۱-۷-۳-۵-۲-استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
۶-۲-روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری
۱-۶-۲-روش کار تکمیل شده
۲-۶-۲-روش درصد پیشرفت کار
۱-۲-۶-۲-برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان
۲-۲-۶-۲-برآورد کل هزینه پیمان
۳-۲-۶-۲-برآورد کل سود نا خالص پیمان
۴-۲-۶-۲-اندازه گیری میزان پیشرفت کار
۵-۲-۶-۲-محاسبه درآمد هزینه و سود نا خالص دوره جاری پیمان
۷-۲-انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
۸-۲-خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
۹-۲- حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
۱-۹-۲-شناسایی زیان دوره جاری پیمان
۲-۹-۲-شناسایی کل زیان پیمان
۱۰-۲-روش های شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان
فصل سوم پایان نامه حسابداری پیمانکاری : پیاده سازی  مسئله
مثال
فصل چهارم پایان نامه حسابداری پیمانکاری :  نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴-پیشنهادات
فهرست و منابع
عنوان انگلیسی

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری  وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۱۱۴

فهرست  مطالب

عنوان صفحه

فصل اول) طرح تحقیق.. ۱

بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲

ضرورت انجام تحقیق: ۴

پیشینه تحقیق: ۵

فرضیات… ۶

تعریف عملیات متغیرها: ۷

نوع تحقیق و دلایل آن: ۷

ابزار گردآوری داده ها: ۸

جامعه آماری: ۸

مراحل انجام تحقیق: ۸

تعریف مفاهیم: ۸

محدودیت ها ۱۲

فصل دوم) ادبیات تحقیق.. ۱۳

بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک…. ۱۴

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۵

تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. ۲۲

مراحل ساخت چرم. ۲۹

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم ۳۱

الف- پوست: ۳۱

ب- چرم: ۳۵

انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۶

انواع محصولات چرمی: ۳۸

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. ۴۰

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۴۱

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۴۳

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. ۴۳

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. ۴۴

تعریف استراتژی.. ۴۶

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. ۴۶

الف- استراتژی جایگزینی واردات… ۴۶

ب- استراتژی توسعه صادرات: ۴۸

انواع استراتژی های رقابتی عام. ۴۹

رهبری در هزینه. ۵۱

تمایز محصول.. ۵۲

تمرکز (محدودنگری) ۵۴

میانه روی.. ۵۶

تعریف بازاریابی: ۵۸

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۵۹

۱- استراتژی بازاریابی یکسان.. ۵۹

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۶۰

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی.. ۶۱

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۶۲

تقسیم بندی بازار های بین المللی.. ۶۴

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۶۶

آمیخته محصول.. ۶۷

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۶۹

آمیخته تشویق و ترفیع.. ۷۱

اجزای تشویق و ترفیع.. ۷۲

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۷۳

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. ۷۴

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. ۷۵

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84

۳-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86

۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88

۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104

فصل سوم) روش تحقیق.. ۱۰۸

مصاحبه با مدیران واحدها: ۱۰۹

جامعه آماری: ۱۱۱

منابع اطلاعات: ۱۱۱

فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۲

اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز: ۱۱۳

بررسی فرضیه ها ۱۱۳

فرضیه ۱: ۱۱۳

فرضیه ۲٫ ۱۱۴

فرضیه ۳: ۱۱۴

فرضیه ۴: ۱۱۴

فرضیه ۵: ۱۱۵

تحلیل یافته های مصاحبه ای.. ۱۱۵

تولید کنندگان.. ۱۱۵

فروشندگان.. ۱۱۶

مشتریان.. ۱۱۶

تبلیغات برای فروش…. ۱۱۷

فصل پنجم) نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۱۸

نتیجه گیری.. ۱۱۹

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۱۹

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۲۰

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۲۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۲۴

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۲۵

پیشنهادات… ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۳۰

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۳۳

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۳۵

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۳۶

سایر پیشنهادات… ۱۳۸

توصیه به سایر دانشجویان محققین.. ۱۴۱

منابع: ۱۴۳

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

دسته‌ها